SAOPŠTENJE ZA JAVNOST „VRGANJ – PROMET“ d.o.o. Bužim o krivičnoj prijavi protiv 11 fizičkih i pravnih lica

9 min. čitanja

Redakciji našeg portala pristiglo je saopšetenje za javnost „VRGANJ – PROMET“ d.o.o. Bužim, kojeg prenosimo u cjelosti:

U svojstvu direktora u pravnom licu „VRGANJ – PROMET“ d.o.o. Bužim, ul. Konjodor bb, ovim saopštenjem želim ukazati javnosti na poduzete aktivnosti od strane pravnog lica „VRGANJ – PROMET“ d.o.o. Bužim, ul. Konjodor bb, prema pravosudnim organima koji djeluju na području Federacije BiH, tačnije US Kantona, a sve u cilju preispitivanja osnovnih sumnji navedenog pravnog lica, a koje sumnje su detaljno obrazložene u podnescima koji su dostavljeni pravosudnim organima.

Ovo saopštenje pored primarnog cilja usmjerenog na informiranje javnosti, ima za cilj i eventualni podsticaj grani istraživačkog i neovisnog novinarstva  na prostoru Bosne i Hercegovine da se pozabavi navedenom problematikom, a sve u cilju otklanjanja svih sumnji u pravdu i pravičnost, te nepristran i profesionalan rad pravosudnih organa u čiji kredibilitet i ispravnost mi ne vjerujemo.

Poštujući načelo pretpostavke nevinosti, kao jedno od osnovnih načela krivičnog prava, bez cilja nanošenja bilo kakve štete prema bilo kome, a posebno bez namjere nanošenja štete koja je vec uveliko nanešena privrednom društvu „VRGANJ – PROMET“ d.o.o. Bužim navodim kako slijedi:

 • U skladu sa odredbama člana 228., 229. 230. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, a u vezi sa članom 348. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, Makić Amir sin Ibrahima iz Bužima u svojstvu direktora u pravnom licu „VRGANJ – PROMET“ d.o.o. Bužim, ul. Konjodor bb, je dana 24.08.2022. godine na adresu Federalne upreve policije, Odjeljenje za borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije dostavio „krivičnu prijavu“ protiv 11 fizičkih i pravnih lica i to kako slijedi:
 • INSTITUT ZA MEĐUNARODNU EKONOMSKU SURADNJU – ICEI, ul. Mustafe Omerovića bb, 77000 Bihać, (kao prijavljeni pod rednim brojem 1), zbog osnovane sumnje da je prijavljeno lice počiniolo krivično djelo zloupotreba ovlasti u privrednom poslovanju, prijevare i krivotvorenja isprave iz člana 247, 294 i 373. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine;
 • Štancl Davor iz Bosanske Krupe (kao prijavljeni pod rednim brojem 2), zbog osnovane sumnje da je prijavljeni počinio krivično djelo zloupotrebe ovlasti u privrednom poslovanju, davanje lažnog iskaza i krivotvorenje isprave iz člana 247, 348 i 373. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine;
 • Dervišević Jasminko iz Bihaća (kao prijavljeni pod rednim brojem 3), zbog osnovane sumnje da je prijavljeni počinio krivično djelo prijevare, davanja lažnog iskaza i zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 294, 348 i 383. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine;
 • Ivaniš Vlatka iz Bihaća, trenuto uposlenik Kantonalnog suda u Bihaću (kao prijavljeni pod rednim brojem 4), zbog osnovane sumnje da je prijavljena, počinila krivično djelo povreda zakona od sudije iz člana 357. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine;
 • Udruženje građana Centar za održivi razvoj „UNA“, Martin Brod bb, iz Bihaća, Martin Brod bb (kao prijavljeni pod rednim brojem 5), zbog osnovane sumnje da je prijavljeno lice počinilo krivično djelo zloupotreba ovlasti u privrednom poslovanju, prijevare i krivotvorenja isprave iz člana 247, 294 i 373. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine;
 • Paola Lucchesi iz Bihaća (kao prijavljeni pod rednim brojem 6), zbog osnovane sumnje da je prijavljena počinila krivično djelo zloupotrebe ovlasti u privrednom poslovanju, davanje lažnog iskaza i krivotvorenje isprave iz člana 247, 348 i 373. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine;
 • Advokat Abdagić Jasmin iz Cazina (kao prijavljeni pod 7), zbog osnovane sumnje da je prijavljeni počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja, pa i krivično djelo udruživanja radi činjenja krivičnog dijela iz člana 340 i 383. Krivičnog zakona Federacaije Bosne i Hercegovine;
 • Advokat Almir Smajić iz Bihaća (kao prijavljeni pod 8), zbog osnovane sumnje da je prijavljeni počinio krivično djelo nesavjestan rad u službi iz člana 387. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine;
 • Advokat Hasan Veladžić iz Bihaća (kao prijavljeni pod 9), zbog osnovane sumnje da je prijavljeni počinio krivično djelo nesavjestan rad u službi iz člana 387. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine;
 • Cimirotić Muhamed iz Bihaća, trenuto uposlenik Kantonalnog suda u Bihaću (kao prijavljeni pod rednim brojem 10), zbog osnovane sumnje da je prijavljeni počinio krivično djelo povreda zakona od sudije iz člana 357. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine;
 • Nadarević Fata iz Bihaća, trenuto uposlenik Kantonalnog suda u Bihaću (kao prijavljeni pod rednim brojem 11), zbog osnovane sumnje da je prijavljena počinila krivično djelo povreda zakona od sudije iz člana 357. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine;
 • Federalna uprava policije utvrdivsi osnovanost navoda u prijavi je shodno odredbama člana 230. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH zaprimljenu prijavu zajedno sa ostalom raspoloživom dokumentacijom, aktom broj: 09-10-10/1-03-3-3178/22 od 30.08.2022. godine, dostavilo mjesno nadležnom Kantonalnom tužilaštvu Unsko – sanskog kantona na dalje postupanje;
 • Provjerom kroz službene evidencije Kantonalnog tužilaštva Unsko – sanskog kantona, odnosno kroz TCMS bazu podataka utvrđeno je da je prijava pravnog lica „VRGANJ – PROMET“ d.o.o. Bužim proslijeđena od strane Federalne uprave policije navedenom Tužilaštvu dana 01.09.2022. godine, te da je na osnovu iste formiran predmet broj: T01 0 KTPO 0041698 22, te je za postupajućeg Tužioca određena Senka Delić;
 • Rješenjem Federalnog tužilaštva broj T11 0 KTA 0007138 22 od 10.11.2022. godine koje je doneseno od strane Glavnog federalnog tužitelja Munib Halilović, na osnovu člana 20. stav 2. Zakona o Federalnom tužilaštvu FBiH u vezi sa članom 35. stav 2. ZKP-a FBiH, određeno je da se na Kantonalno tužilaštvo Zeničko – dobojskog kantona Zenica prenosi i istom se povjerava dalje postupanje u predmetu koji se kod Kantonalnog tužilaštva Unsko – sanskog kantona Bihać vodio pod brojem: T01 0 KTPO 0041698 22, a sve na osnovu zahtjeva Kantonalnog tužilaštva Unsko – sanskog kantona Bihać od 21.10.2022. godine, zbog kako je navedeno postojanja važnih razloga iz člana 20. i 35. ZKP-a FBiH;
 • Provjerom kroz službene evidencije Kantonalnog tužilaštva Zeničko – dobojskog kantona utvrđeno je da je na osnovu rješenja Federalnog tužilaštva broj T11 0 KTA 0007138 22 od 10.11.2022. godine, predmet koji se vodio kod Kantonalnog tužilaštva Unsko – sanskog kantona Bihać pod brojem: T01 0 KTPO 0041698 22 zaprimljen kod navedenog Tužilaštva dana 14.11.2022. godine i isti je evidentiran pod brojem: T04 0 KTAPO 0051031 22 u kom postupa Kantonalna tužiteljica Amra Ahmetlić, te je također utvrđeno da se navedeni predmet nalazi u fazi prijave zaključno sa 13.03.2023. godine.
 • Navedena lica čineci nezakonite radnje koje im se stavljaju na teret su pomenutom privrednom drustvu VRGANJ PROMET doo iz Buzima nanijeli materijalnu štetu u novčenom iznosu od preko 150.000 KM
 • Kako je od podnošenja prijave, do momenta dostavljanja ovog saopštenja prošao period od preko 6 (šest) mjeseci, u kojem periodu po navedenoj prijavi nije ništa poduzimano osim prenosa predmeta sa Kantonalnog tužilaštva Unsko – sanskog kantona na Kantonalno tužilaštvo Zeničko – dobojskog kantona zbog opravdanih i bitnih razloga koji se obrazlažu u otklanjanje sumnje u objektivnost i nepristranost rada mjesno nadležnog tužilaštva, bez namjere da se vrši pritisak na tužilaštvo i rad istog, molim sada nadležno tužilaštvo, tj.  Kantonalno tužilaštvo Zeničko – dobojskog kantona da poduzme određene aktivnosti iz svoje nadležnosti i kako je u uvodu rečeno da otkloni sve sumnje u pravdu i pravičnost, te  ako za to utvrdi postojanje elementa krivične odgovornosti u koju se sumnja, da procesuira odgovorna lica za koja se utvrde elementi krivičnog djela i iste zakonito kazni.

  U nadi da će se navedeni predmet aktivirati, te da isti neće završiti sa „naredbom“ da se istraga neće provoditi, o gore navedenim činjenicama informiram javnost, te molim sva zainteresirana lica da poprate dešavanja i aktivnosti svih aktera u ovom predmetu.

   

  Podijeli ovaj članak