Požalili su se i na problem sa vađenjem nalaza u domovima zdravljama zbog čestog nedostatka reagenasa pa su dužni ići privatnicima i plaćati takve nalaze.

– Osiguranici nisu obavezni plaćati premiju i neće biti uskraćeni za zdravstvenu zaštitu, ali su u tom slučaju dužni plaćati participaciju za svaku pojedinačnu zdravstvenu uslugu – naveli su iz Zavoda.

Osvrnuli su se i na pitanje zašto je na esencijalnim listama Zavoda sve manje lijekova, a o čemu je ranije pisao Faktor kada je riječ o penzionerima.

– Esencijalnu listu lijekova USK donosi Vlada Unsko-sanskog kantona na prijedlog Ministarstva zdravstva rada i socijalne politike koje je nadležno za izbor lijekova koji će se na njoj naći, stoga vam na taj upit nismo u mogućnosti odgovoriti – naveli su.

Upitali smo zašto u javnim zdravstvenim ustanovama često nema reagenasa za tumor markere ili drugu vrstu analiza krvi pa su sugrađani prinuđeni pogotovo teško oboljeli ići u privatne ordinacije.

– Zavod zdravstvenog osiguranja USK shodno ugovorima o pružanju primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite, zdravstvenim ustanovama redovno isplaćuje mjesečne tranše, ali nabavka lijekova, reagenasa i svih potrošnih materijala u zdravstvenim ustanovama u nadležnosti je menadžmenta tih ustanova.

Ukoliko se utvrdi da ugovorna javna zdravstvena ustanova ne može pružiti određenu zdravstvenu uslugu (a koja je uslugom definirana), osiguranik ima pravo na refundaciju sredstava za plaćanje te usluge u privatnoj zdravstvenoj ustanovi – rekli su nam iz Zavoda.

Odgovorili su i na pitanja sa koliko novca godišnje raspolaže ZZO USK.

– Zavod još nema usvojen Finansijski plan rada za 2024. godinu, a u prethodnoj 2023. godini budžet Zavoda iznosio je 134,927.472,62 KM – naveli su.