Suglasje vijećnika u svim predloženim odlukama na Gradskom vijeću Bosanska Krupa Rebalansom povećan Budžet Grada na 18 miliona 467 hiljada i 619 konvertibilnih maraka

8 min. čitanja

Dvadeseta sjednica Gradskog vijeća Bosanska Krupa održana je u poslijepodnevnim satima utorka,a ono što bi mogli istaknuti kao najvažnije, jeste rebalans Budžeta grada koji su na prijedlog gradonačelnika usvojili gradski vijećnici.U bužetu za ovu godinu više je novca, koji zbog zakonskih termina i potrebne suglasnosti Kantonalnog ministarstva za finansije,u svom prijedlogu koji je usvojen na kraju prošle godine, je bio 17 miliona 332 hiljade i 832 konvertibilne marke.Pred sam kraj godine gradonačelnik je potpisao nove ugovore,tako da se već tada znalo da će uslijediti rebalans,pa je u konačnici u utorak usvojeni Budžet grada Bosanska Krupa,uz usvojeni amandman Gradonačelnika, 18 miliona 467 hiljada i 619 konvertibilnih maraka,odnosno viši je za 1 milion 144 hiljade i 787 konvertibilnih maraka.

Krenimo od početka sjednice koja je poslije utvrđivanja prisustva,uz tri opravdana i najavljena nedolaska, počela vijećničkim pitanjima koja su se odnosila na uvođenje u radove poduzeća u projekt sanacije potoka Svetinja,potrebe za postavljanje dodatne ograde na potezu Klanac -Orašlje,saniranje ulice zbog komunalnih radova,klizišta u Mustelja,obilježavanja mjesta u Ajaku,a vezano za veliki broj pogunilih i ranjenih drugog dana agresije na Bosansku Krupu,te ponovo,problem pasa lutalica na potezu od Benzinske pumpe u dijelu grada prema mostu u Zalugu.Također od gradonačelnika je zatražena informacija o novogradnji kod kružnog toka,s pitanjem da li je to motel ili benzinska pumpa.Željeznicama Federacije upućeno je pitanje kada će početi sanaciju pružnih prijelaza koji su u gadu,a ne pružaju minimalnu mogućnost za siguran prelazak, kako automobila,tako ni pješaka.

Na gotovo sva pitanja je odmah odgovorio gradonačelnik,zamolio vijećnike da pismeno dostave svoje prijedloge.Što se tiče velikog problema građana Svetinje,ističući zalaganje za dobivanje sredstava,a opet smatrajući najvažnijim da su sredstva došla, rekao je da je izvođač uveden tokom utorka u radove, koji će početi čim vremenske prilike to dopuste.Zahvalio se vijećniku Midhadu Arnautoviću,gospodinu Dževadu Livakoviću iz Kantonalne uprave civilne zaštite, što su, i uz njegov angažman, obezbijedili sredstva za ovo uređenje.Istakao je, da je po njegovim saznanjima, vlasnik objekta u izgradnji kod kružnog toka,dobio suglasnost za izgradnju Motela,a da li je dodatno iskoristio svoje pravo da se obrati Službi za promjenu ili dopunu namjene nije zvanično upoznat,te naglasio da će ,ukoliko je to tačno ,služba postupiti kako smatra da je u skladu sa Zakonom.Naravno,sva vijećnička pitanja i odgovore građani će moći čuti u programu Radija Bosanska Krupa kada se sjednica bude reemitovala.

Poslije vijećničkih pitanja,vijećnici su razmatrali Odluku o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Bosanska Krupa,kao i prijedlog odluke o izvršenju Budžeta,zatim Odluke o dopuni Odluke o davanju odluke ovlaštenja Gradonačelniku.

Nastavljeno je upoznavanjem gradskih vijećnika sa Prijedlogom odluke o stambenim jedinicama koje će se koristiti za socijalno stanovanje uz primjenu principa socijalnog stanovanja na području Grada,kao i o Prijedlogu odluke o proširenju djelatnosti i promjeni naziva Javne ustanove“Centar za kulturu,obrazovanje i informisanje“Bosanska Krupa.

Budžet grada Bosanska Krupa,pored povećanja ,doživio je i promjene ,tako da je promijenjena visina sredstava za izgradnju drvenog-pješačkog mosta u Bosanskoj Otoci,zbog novopristiglih sredstava i donacija (sada 151 473 000 KM ),da se put na Dolovima koji je bio u Budžetu zbog neriješenih imovinskih odnosa, ostavljen za kasnije,a sredstva su prenamijenjena,u visini od 20 hiljada za drugu trasu na Dolovima,te je u Budžet dodata i sanacija puta Krečana-Ostružnica.

Novi,viši Budžet dobio je suglasnost 19 vijećnika,od dvadesetdva, koliko je prisustvovalo sjednici Gradskog vijeća.

Bez mnogo rasprave usvojene su odluke o stambenim jedinicama koje će Grad koristiti za socijalno stanovanje,građana u potrebi,a bez rasprave usvojen je i ovogodišnji plan Zimske službe,tačnije službeno-operativni program radova na održavanju prohodnosti gradskih ulica,lokalnih i nekategorisanih puteva.

Samo nekoliko izmjena,a tiču se emitiranja Radio i Televizijskog programa i osnivanja vozačkih škola koje su uočene u ponuđenom dokumentu,izbrisane su iz Odluke o proširenju djelatnosti i promjeni naziva „Centra za kulturu,obrazovanje i informisanje“.

Od utorka Gradski vijećnici su dali suglasnost da se sad već bivši naziv Centra promijeni u „Kulturno-sportski centar“ Grada Bosanska Krupa

(JU KSC),a pored što će nastaviti djelatnost koju su obavljali do sada,po završetku gradnje koja je planirana tokom ljeta,upravljaće i Sportskom dvoranom na SRC”Ade”u Bosanskoj Krupi.

Gradonačelnik je uz obrazloženje tačke o dopuni Odluke o davanju ovlaštenja gradonačelniku,detaljno objasnio put koji se išlo,odnosno nesuglasje oko toga da li Gradsko vijeće može dati takvu suglasnost kada je u pitanju angažman advokatske službe ili to može biti državni službenik koji će zastupati Grad,odnosno tko o tome odlučuje,pročitao Odluku Vrhovnog suda,kojom su gradonačelniku,u skladu sa propisima i vremenskim okvirima data ovlaštenja oko koji se vodio sporila Gradske uprave i pravobraniteljice,pa je tako i usvojena Odluka o dopuni Odluke o davanju ovlaštenja Gradonačelniku da odluči o tome,sa šesnnaes glasova vijećnika i pet suzdržanih u toj odluci.

Na kraju sjednice Gradskog vijeća Bosanska Krupa,uz primanje k znanju Informacije o radu Policijske stanice u Bosanskoj Krupi za protekli mjesec,vijećnici su usvojili odluku o izboru i imenovanju direktora Društva JKP“10 juli“,koju je obrazložio predsjednik nadzornog odbora gospodin Ćazim Kasić.On je istakao da je u skladu sa zakonom raspisan javni konkurs u listu „Oslobođenje“,da se jedini na njega prijavio dosadašnji direktor Zihad Jašaragić,da su izvršene dodatne provjere vezano za ograničenja koja bi mogla utjecati na ovo imenovanje,ali da su svi stručnjaci i Službe prilikom provjera bili jednoglasni da ograničenja,zakonskih,za imenovanje nema.Poslije nekoliko primjedbi zbog sudskog procesa koji se vodi,loših plata zaposlenih radnika,nepovezanosti svih domaćinstava na kanalizacionu mrežu,zatim isticanja činjenice da je u veoma teškoj situaciji smanjena broja stanovnika je uvećan prihod Komunalnog poduzeća za duplo,da je povećan obim poslova,te nedavanja saglasnosti na minimalno povećanje cijene komunalnih usluga,gradski vijećnici su imenovali Zihada Jašaragića,za “novog-starog” rukovoditelja ovog poduzeća,sa 14 glasova za,šest suzdržanih i jedan protiv.

Na kraju ovog pregleda rada sjednice Gradskog vijeća napišimo da je u utorak na stolu vijećnika bio I Izvještaj o ostvarenju politike jedinice lokalne samouprave i radu gradonačelnika za prošlu godinu i Izvještaj o radu Gradskog organa uprave za prošlu godinu.Ovi programi su usvojeni uz jedan kuriozitet.Naime ,gradonačelnik je u obrazloženju rekao da trenutno u Gradskoj upravi radi 91 uposlenik,odnosno 42 državna službenika i 49 namještenika.To je znatno manje nego ranije,što je i bila obaveza Gradske uprave da uskladi broj uposlenih s brojem stanovnika,te da je zaista pozitivno što se popravio omjer broja državnih službenikai namještenika.Ono što je u silnim ciframa na trenutak koincidiralo i samog gradonačelnika,jeste da je taj isti omjer,odnosno 49-42, kada je pitanju statistika uposlenih Gradske uprave po spolu.U Gradskoj upravi radi 49 osoba žensko,a 42 muškog spola.

Program rada gradonačelnika je primljen k znanju,a sve što smo vam predočili sa sjednice,moćiće te slušati u programu Radija Bosanska Krupa,odnosno u reemitovanju sjednice, u subotu,3. februara 2024.godine od 15,30 minuta.

RadioBK

Podijeli ovaj članak