Prihvaćen rebalans Budžeta Grada Bosanska Krupa, Nacrt Statuta ponovno bez 2/3 podrške

5 min. čitanja

U petak su vijećnici Gradskog vijeća Bosanska Krupa održali svoju sedmu sjednicu na kojoj je razmatrano ukupno trinaest tačaka.

U prvom redu usvojen je rebalans budžeta koji će sada, a uglavnom zbog kapitalnih transfera, biti uvećan za milion maraka. Riječ je o transferima sa kantonalnog i federalnog nivoa za projekte no prema riječima gradonačelnika Armina Halitovića nerealno je da će do kraja godine biti i realizirano sada oko sedamnaest i pol miliona maraka, jer mnogi projekti svoju punu realizaciju doživjeće tek iduće godine.

Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnim taksama i Tarifi komunalnih taksa dobio je potrebnu većinu, a odnosi se na uskladjivanje, kako stoji u obrazloženju, sa Presudom Ustavnog suda Federacije od 18.marta ove godine. Tako su u novom prijedlogu kao kriterij za obračun uzeti zona u kojoj se pravno ili fizičko lice nalazi, broj zaposlenih i profit. Pravna lica su razvrstana na mikro, mala, srednja i velika pravna lica, a na osnovu prosječne vrijednosti imovine, ukupnog godišnjeg prihoda i prosječnog broja zaposlenih u godini u kojoj se podnosi finansijski izvještaj. Nedoumice je izazvao Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o radnom vremenu turističkih, ugostiteljskih, trgovačkih i zanatskih objekata i objekata za privređivanje igara za zabavu i igara na sreću na području općine Bosanska Krupa u dijelu u kojem je definisano da nedjeljom radno vrijeme pomenutih djelatnosti može se organizovati u periodu od 8 – 12 sati.

Ovakva formulacija je kod pojedinih izazvala negodovanje, jer su smatrali da poslodavac nema obavezu, već može, a ne mora, što će kako su kazali, poznavajući našu praksu uglavnom biti „ne mora“. Medjutim predlagač je obrazložio da se odluka mora temeljiti zakonom, a zakon je kazao, kako je juče rečeno, da nemamo temelj u zakonu da nekom „naredimo“, jer je to kršenje Zakona o unutarnjoj trgovini. Nakon rasprave predložena forma prijedloga je usvojena uz zaključak da se uputi inicijativa za izmjenu Zakona o unutarnjoj trgovini sa ciljem zabrane rada nedjeljom. Tačka koja je uvrštena na dnevni red na samoj sjednici je Prijedlog rješenja o imenovanju komisije za provodjenje postupka po javnom oglasu za izbor člana Gradske izborne komisije Bosanska Krupa.

Ovakav prijedlog je uslijedio, jer kako smo juče čuli, jednom članu ističe mandat, dok su druga dva podnijeli ostavke. Ovaj prijedlog je dobio podršku. Vijećnicima je nadalje ponovno ponudjen na razmatranje Nacrt Statuta Grada Bosanska Krupa za čije usvajanje su neophodne ruke 2/3 vijećnika. Pat pozicija je nastala, kako je juče i ponovljeno, zbog izrade nacrta bez da je data prilika opoziciji da svojim sugestijama učestvuje u samoj izradi, dok je pozicija kazala da je imenovana komisija za izradu Nacrta Statuta odradila svoj dio posla dostavila ga pred vijećnike te da nakon što Nacrt prodje javnu raspravu tek onda svi koji to žele mogu uložiti amandmane, ali na prijedlog.

Nakon glasanja predsjedavajući je konstatovao da Nacrt Statuta ni ovaj put nije dobio potrebnih sedamnaest ruku za usvajanje. Vijećnici su potom prihvatili nekoliko prijedloga rješenja koji su se odnosili na utvrdjivanje javnog interesa za rekonstrukciju srednjenaponskog voda – u Baštri i trafostanici Otočanka(Bosanska Otoka) te su odbili zahtjev Asima Hadžipašića za dodjelu dijela zemljišta.

Potrebnu podršku dobio je Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izmjenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u JU“Centar za socijalni rad“ gdje se radilo o tehničkim greškama, kao i tromjesečni izvještaj o radu ove ustanove što nije bio slučaj sa prošlogodišnjim Izvještajem o radu JP“Radio Bosanska Krupa“. Za ovaj izvještaj još ćemo dodati da je vijećnik Djemal Elezović, doskorašnji vijećnik DF-a pa onda POMAK-a zvanično obavijestio prisutne da od ove sjednice djeluje kao vijećnik stranke Narod i pravda. Na kraju još da kažemo da su vijećnici na znanje prihvatili informaciju Policijske stanice Bos.Krupa za juli, august i septembar mjesec tekuće godine.

 

RadioBK

Podijeli ovaj članak