JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA IZ UNSKO SANSKOG KANTONA (USK) ZA PRIJAVU UČEŠĆA U BESPLATNOM PROGRAMU STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA ZANIMANJA CNC OPERTER ZAVARIVAČ I BRAVAR

7 min. čitanja

Projekt “Aktivacija i integracija nezaposlenih osoba na tržištu rada u Unsko sanskom kantonu” koji
implementira Grad Bosanska Krupa u suradnji sa partnerima: Grad Bihać, Centar za promociju
lokalnog razvoja PLOD Centar Bihać, JU „Služba za zapošljavanje Unskosanskog kantona“,
Mješovita srednja škola „Safet Krupić“, te poduzećima d.o.o. Krupa Kabine, d.o.o. Bosankar, d.o.o.
ZAH, d.o.o. ACMA, d.o.o. ATNH, d.o.o. Safebus, d.o.o. Ibrahimović, d.o.o. AKM Technlogy, d.o.o.
Č.J. i d.o.o. Kostelski buk.

1

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA IZ UNSKO SANSKOG KANTONA (USK)

ZA PRIJAVU UČEŠĆA U BESPLATNOM PROGRAMU STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA

ZA ZANIMANJA CNC OPERTER ZAVARIVAČ I BRAVAR

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Ovaj javni poziv je namijenjen nezaposlenim osobama koja su zainteresirana za učešće u
programima osposobljavanja za poslove u zanimanjima zavarivač, bravar i CNC operater. Programi
osposobljavanja su skrojeni u skladu sa potrebama metaloprerađivača u USK, čime se povećavaju
mogućnosti zapošljavanja neposredno nakon završene obuke.

Programi osposobljavanja nezaposlenih osoba se provode u okviru projekta „Aktivacije i integracije
nezaposlenih osoba na tržištu rada u Unsko sanskom kantonu“ koji je financiran od strane
Međunarodne organizacije rada (MOR/ILO), Europske unije u BiH, Grada Bosanska Krupa i Grada
Bihaća. Projekt implementira Grad Bosanska Krupa u suradnji sa: Grad Bihać, Centar za promociju
lokalnog razvoja PLOD Centar Bihać, JU „Služba za zapošljavanje Unskosanskog kantona“ i
Mješovita srednja škola „Safet Krupić“ (u daljem tekstu LEP BIBK).

Shodno navedenom, pozivaju se nezaposlene osobe sa područja USK da se
prijave za učešće u Programu stručnog osposobljavanja za zanimanje

CNC operater, zavarivač ili bravar

2. FINANSIJSKI OKVIR OBUKE BESPLATNA OBUKA ZA POLAZNIKE

Obuku financira LEP BIBK sredstvima projekta. Obuka je besplatna za sve polaznike.

Pored toga, za vrijeme trajanja programa stručnog osposobljavanja polaznicima će biti osigurani:

naknada na ime troškova prehrane,

naknada na ime troškova transporta (samo za polaznike koji su udaljeni više od 5 km od
mjesta održavanja obuke).

troškovi osiguranja od povrede na radu za vrijeme trajanja Programa stručnog
osposobljavanja.

Naknada će biti isplaćivana na osnovu Ugovora kojeg će odabrani polaznici potpisati prije početka
realizacije Programa osposobljavanja, te na osnovu uredne evidencije o pohađanju teorijske i
praktične nastave.

Projekt “Aktivacija i integracija nezaposlenih osoba na tržištu rada u Unsko sanskom kantonu” koji
implementira Grad Bosanska Krupa u suradnji sa partnerima: Grad Bihać, Centar za promociju
lokalnog razvoja PLOD Centar Bihać, JU „Služba za zapošljavanje Unskosanskog kantona“,
Mješovita srednja škola „Safet Krupić“, te poduzećima d.o.o. Krupa Kabine, d.o.o. Bosankar, d.o.o.
ZAH, d.o.o. ACMA, d.o.o. ATNH, d.o.o. Safebus, d.o.o. Ibrahimović, d.o.o. AKM Technlogy, d.o.o.
Č.J. i d.o.o. Kostelski buk.

2

3. VRIJEME TRAJANJA OBUKE

Okvirno trajanje programa osposobljavanja:

Program osposobljavanja za poslove u zanimanjima CNC operater traje 3 mjeseca

Program osposobljavanja za poslove u zanimanjima zavarivač traje 3 mjeseca

Program osposobljavanja za poslove u zanimanjima bravar 3 mjeseca

4. PRAVO I USLOVI UČEŠĆA

Poziv je namijenjen nezaposlenim osobama starijim od 18 godina, sa završenom minimalno
osnovnom školom za zanimanja zavarivač i bravar, odnosno osobama sa završenom minimalno
srednjom školom III stepen za zanimanja CNC operater.

Prednost će imati osobe:

koja se nalaze na evidenciji JU Službe za zapošljavanje USK

mladi (do 30 godina)

osobe preko 45 godina

žene

osobe sa invaliditetom koje mogu raditi u ovoj struci

korisnici socijalne pomoći

drugi pripadnici osjetljivih grupa koji su nezaposleni.

5. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Zainteresirane osobe se mogu prijaviti SAMO NA JEDAN od dole navedenih programa:

Program osposobljavanja za poslove u zanimanju CNC operater

Program osposobljavanja za poslove u zanimanju zavarivač, (uključuje EU certifikat za
zavarivača)

Program osposobljavanja za poslove u zanimanju bravar

Zainteresirane osobe se mogu prijaviti putem jednog od dole navedenih načina:

1. Popunjavanjem prijave koja se nalazi na linku:
https://www.businesssupport
center.com/prijavazakandidate/

2. Podnošenjem prijave putem emaila na adresu
msssafetkrupic@hotmail.com
3. Podnošenjem prijave na obrascu koji je dostupan u MSŠ Safet Krupić u Bosanskoj Krupi, šalter
sali grada Bosanska Krupa ili grada Bihaća ili Službe za zapošljavanje USK.

Projekt “Aktivacija i integracija nezaposlenih osoba na tržištu rada u Unsko sanskom kantonu” koji
implementira Grad Bosanska Krupa u suradnji sa partnerima: Grad Bihać, Centar za promociju
lokalnog razvoja PLOD Centar Bihać, JU „Služba za zapošljavanje Unskosanskog kantona“,
Mješovita srednja škola „Safet Krupić“, te poduzećima d.o.o. Krupa Kabine, d.o.o. Bosankar, d.o.o.
ZAH, d.o.o. ACMA, d.o.o. ATNH, d.o.o. Safebus, d.o.o. Ibrahimović, d.o.o. AKM Technlogy, d.o.o.
Č.J. i d.o.o. Kostelski buk.

3

Prilikom podnošenja prijave, polaznici trebaju dostaviti sljedeće podatke:

Ime i prezime

Adresa stanovanja

Kontakt telefon

Stepen obrazovanja

Navesti jedan od tri ponuđena programa osposobljavanja za koji se želite prijaviti

Osobe mogu iskazati interes i putem Vibera ili WhatsAppa na telefonski broj: 061436428

Dodatne informacije o pozivu mozete naci na web stranicama Sluzbe za zapošljavanje
www.usk
szz.ba
, Grada Bihaca, www.bihac.org, Grada Bosanska Krupa www.gradbosanskakrupa.ba, MSŠ Safet
Krup
www.msssafetkrupic.ba i PLOD Centra www.plod.ba
6. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Broj prijava je ograničen. Poziv za podnošenje prijava ostaje otvoren do popunjavanja predviđenog
broja polaznika, odnosno 70 polaznika.

Obuka polaznika će se provoditi u ciklusima (grupama), a svaki ciklus uključuje provođenje programa
osposobljavanja za poslove u specifičnom zanimanju za grupu od 1015 polaznika.

Planirani početak prvog ciklusa obuke (prva grupa polaznika) je je 26.10.2022. godine.

7. ODABIR POLAZNIKA PROGRAMA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA

Odabir kandidata za Program stručnog osposobljavanja provodi MSŠ Safet Krupić, prema kriterijima
navedenim u poglavlju 4 ovog poz
iva.

Podijeli ovaj članak