Elektroprivreda BiH planira novu rekonstrukciju i proširenje HE Una Kostela

5 min. čitanja

JP Elektroprivreda BiH d.d., Sarajevo planira novu rekonstrukciju i proširenja HE Una Kostela, na području grada Bihaća.

S tim u vezi neophodna je proprocjena utjecaja na okoliš ovog projekta te je isti putem Federalnog ministarstva okoliša i turizma u skladu sa članom 40. i članom 70. Zakona o zaštiti okoliša (Službene novine 15/21) stavljen na uvid.

Hidroelektrana Una Kostela smještena je na sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, u Unskosanskom kantonu, na području teritorije Grada Bihaća. Pogon HE Una Kostela nalazi se na lijevoj obali rijeke Une, 9 km nizvodno od grada Bihaća.

Radi se o protočnoj hidroelektrani, koja je puštena u pogon krajem 1954. godine, i čiji je optimalan dugotrajan rad postrojenja do danas obezbijeđen kroz programe održavanja, revitalizacije i rekonstrukcije u više navrata.

Možda vas zanima:

Instalirani protok hidroelektrane u trenutku puštanja u pogon iznosio je 64 m3 /s, odnosno instalirana snaga 6 MW (4×1,5 MW).

Tokom 2000. godine počela je rekonstrukcija postrojenja što je bila I Faza rekonstrukcije, pri čemu je zamijenjena zastarjela elektromašinska oprema te su obnovljeni pojedini dijelovi objekta elektrane.

Projekt je vrijedan devet miliona eura. Riječ je o kreditu EBRD-a. Sredstva su odobrena nakon što su ispunjeni svi neophodni ekonomski, tehnički i okolinski preduslovi.

Nakon I faze rekonstrukcije, povećan je projektirani instalirani protok na 88 m³/s, odnosno instalirana snaga na 10,14 MW (4×2.536 kW).

U užem smislu, HE Una Kostela se nalazi u MZ Brekovica, odnosno naselju Kostela. Proširenje HE Una Kostela, odnosno izgradnja Aneksa uvođenje petog agregata, se planira izvesti na istoj lokaciji, pri čemu će se dovodni tunel i objekt strojare Aneksa smjestiti 20-50 m od postojećeg dovodnog tunela prema koritu rijeke Une.

Radovi će se izvoditi u tri faze.

Prethodna procjena uticaja na okoliš odnosi se na procjenu uticaja na okoliš za projekt druge faze rekonstrukcije i proširenja HE Una Kostela koja obuhvata, rekonstrukciju postojeće HE Una Kostela-druga faza, rekonstrukciju praga u koritu rijeke Une i proširenje HE Una Kostela izgradnjom tzv. Aneksa

U dokumentaciji se navodi, da je Federalno ministarstvo okoliša i turizma, rješenjem broj UPI 0512-23-11- 127/13 SS. od 03.03.2014. godine, izdalo okolinsku dozvolu za postojeći objekt. HE Una Kostela je ocijenjena kao okolinski prihvatljiva, uz provođenje propisanih mjera zaštite okoliša. Projektom druge faze rekonstrukcije i proširenja HE Una Kostela, moguća snaga HE Una Kostela je 13,7 MW. Prema tome, ovim projektom obuhvaćena je rekonstrukcija građevinskih objekata postojeće hidroelektrane i proširenje kapaciteta izgradnjom Aneksa, odnosno ugradnjom dodatnog agregata. HE Una Kostela Aneks je postrojenje predviđeno da koristi isti raspoloživi pad na profilu postojeće HE Una Kostela. Kako fizički nije bilo moguće smjestiti dodatni agregat u postojeću strojaru i koristiti postojeće dovodne organe, predviđena je izgradnja novog postrojenja neposredno uz postojeće, u novoj strojari, do koje je potrebno uraditi dovodne i odvodne objekte.

U okviru rekonstrukcije HE Una Kostela planirano je da se izvrši rekonstrukcija ulazne građevine, dovodnog gravitacionog tunela i vodne komore.

U okviru rekonstrukcije, planira se također povećanje ukupnog pada postrojenja, što će se ostvariti nadvišenjem postojeće pregrade izgradnjom fleksibilne (gumene) brane. Povećanjem kote smanjit će se vode koje se prelivaju na vodnoj komori. U okviru projektnog zadatka za izradu idejnog projekta bilo je predviđeno da se povećanje kote praga u koritu Une izvrši tako što će se prethodno postojeći prelivni prag/brana smanjiti za cca 0,5 m, a zatim izgraditi gumena brana visine 1,0 m, kojom će se moći postići maksimalna kota krune brane od 210,50 m.n.m.

Prema dinamičkom planu sanacije, rekonstrukcije i izgradnje objekata HE Una Kostela i HE Una Kostela Aneks treba da se gradi ukupno 40 kalendarskih mjeseci.

Proširenje HE Una Kostela je značajan korak u rješavanju problema nedostatka izvora električne energije u Unsko-sanskom kantonu, kao i problema u vezi sa oscilacijama napona i tokova energije u elektroenergetskom sistemu na ovom području.

Podijeli ovaj članak