Upozorenje zbog mogućih poplava, izdata prognoza vanrednog hidrološkog stanja

2 min. čitanja

Agencija za vodno područje rijeke Save izdala je vanredno obavještenje u kojem se prognozira porast vodostaja na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH, posebno na slivu rijeke Une i Sane, slivu Vrbasa kao i na slivu Fojničke rijeke

Očekuje se dostizanje nivoa obavještavanja o mogućim poplavama na hidrološkim stanicama na vodnom području rijeke Save na području Federacije BiH.

Bujični vodotoci na kojima može doći do značajnijeg povećanja vodostaja u ovom periodu su na području slivova Korane i Gline u BiH, Vrbasa te Fojničke rijeke.

U naredna tri dana prognozira se vanredno hidrološko stanje, posebno na području slivova rijeke Une i Sane, Korane i Gline i sliva rijeke Vrbas i sliva Fojničke rijeke.

Obavještenje o prognozni vanrednog hidrološkog stanja odnosi se na područje općina u Unsko-Sanskom kantonu, te općina Jajce i Fojnica.

“Sugerišemo nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima, a službama koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučujemo pojačan oprez”, navode iz agencije.

Nadležne službe civilne zaštite treba da upozore stanovništvo koje živi na područjima uz rijeke koje nemaju izgrađene zaštitne vodne objekte, da je opasno da prilaze obalama s obzirom na moguće povećanje dubina i brzina tečenja vode u rijekama, te da im pravovremeno daju obavještenje sa uputama i smjernicama, na osnovu čega bi stanovništvo bilo u mogućnosti (prije eventualne pojave poplava) sprovesti mjere samozaštite u cilju smanjena i preduprijeđenja eventualnih šteta od štetnog djelovanja poplava po njih i njihova materijalna dobra.

Podijeli ovaj članak