Održana peta redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa

6 min. čitanja

Jučer je završena peta redovna sjednica Općinskog vijeća Bosanska Krupa koja je dan prije započeta i prekinuta nakon devete od ukupno šesnaest tačaka dnevnog reda. Vijećnici su ovaj put razmatrali i usvojili materijale koji se između ostalog odnose na zapošljavanje, profesionalizaciju funkcije predsjedavajućeg, poticaj za poljoprivredu, komunalnu naknadu, zajedničku komunalnu potrošnju.

Nakon vijećničkih pitanja, parlamentarna većina (SDA i novoformirani Klub samostalnih vijećnika „Pokret“ kojeg čine dosadašnji članovi DF-a), usvojili su prvo Prijedlog zaključka o uvođenju moratorija na zapošljavanje u organu uprave, javnim preduzećima i javnim ustanovama čiji je osnivač Općina Bosanska Krupa, a odmah nakon toga Prijedlog odluke o profesionalizaciji funkcije predsjedavajućeg Općinskog vijeća Bosanska Krupa. To znači da će predsjedavajući Đemal Elezović, po uzoru na svoje pojedine prethodnike, primati platu iz općinskog budžeta, obračunatu po koeficijentu 8, utvrđenim također na ovoj sjednici.

Potom je izglasan Prijedlog odluke o postupcima i kriterijima imenovanja na pozicije u reguliranim organima općine Bosanska Krupa. Potrebnu većinu imao je i Prijedlog rješenja o razriješenju, a zatim imenovanju člana Komisije za Statut i propise, kao i Prijedog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda i ravnopravnost spolova. Jednoglasno je usvojen i Prijedlog odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje člana OIK Bosanska Krupa. Prihvaćen je Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća za 2020. godinu i Program rada Općinskog vijeća za 2021. godinu.

Podršku vijećnika dobio je Prijedlog pravilnika o vrstama, kriterijima i načinu raspodjele novčanih sredstava iz Budžeta Općine Bosanska Krupa za 2021. godinu – Poticaji za poljoprivredu. Od ukupno 200.000 KM koliko je planirano, 130.000 KM će biti utrošeno na sufinansiranje troškova kupovine repromaterijala, sjemena, mineralnog gnojiva i zaštitnih sredstava za proljetnu sjetvu, 15.000 KM je predviđeno za podršku pčelarstvu, 5.000 KM za učešće u programu poticanja jesenje sjetve, a ostalo će biti utrošeno na sufinansiranje troškova proizvodnje drugih kultura: maline (20.000 KM), krastavca kornišona (19.000 KM), te povrća, jagode i cvijeća u zatvorenom prostoru (10.000 KM).

Prijedlog odluke o uslovima i načinu priključenja na objekte i uređaje komunalne infrastrukture je također usvojen. Ovom Odlukom se utvrđuje postupak, tehničko-tehnološki uslovi za priključenje, rokovi za pojedine priključke, naknada za priključenje, način plaćanja naknade za priključke, provođenje nadzora u vezi priključenja građevine na objekte i uređaje komunalne infrastrukture na području općine Bosanska Krupa, te kaznene odredbe i naknada štete za nelegalno priključenje i to za snabdijevanje pitkom vodom i odvodnju otpadnih (i oborinskih) voda.

Danas je i dopunjena Odluka o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade za 2021. godinu. Naime, ranije je određeno da vrijednost obračunske jedinice za poslovne prostore i prostorije koje služe za obavljanje poslovne djelatnosti iznosi 0,008 KM po 1 m² površine, međutim danas je određeno da će komunalna naknada za proizvodne objekte sa sjedištem u Bosanskoj Krupi iznositi maksimalno 2.500,00 KM, a za objekte koji se bave poljoprivrednom djelatnošću do 500,00 KM. Na ovaj želi se olakšati poslovanje pravnih lica koji se bave proizvodnom i poljoprivrednom djelatnošću što je praksa Općine već duži niz godina.

Vijećnici su prihvatili Izvještaj o ostvarenju godišnjeg plana implementacije Strategije integriranog razvoja općine Bosanska Krupa za 2020. godinu. Planom implementacije za proteklu godinu predviđeno je provođenje dvadeset projekata ukupne vrijednosti 3.272.300 KM, od čega je predviđeno da se iz općinskog budžeta utroši 1.031.470 KM, a iz ostalih izvora 2.240.830 KM. Ukupan procent finansijske realizacije projekata u izvještajnoj godini je 123%. Za realizaciju četrnaest projekata od dvadeset planiranih utrošeno je 20% ukupnih sredstava iz budžeta Općine i 80% iz ostalih izvora. Najznačajniji realizirani projekti u 2020. godini su: Izgradnja infrastrukture Poslovne zone „Vatreni mlin“ kroz projekt MEG; „Modernizacija PZ Pilana Plan 500+“; Podrška privrednim subjektima; Program podrške razvoju poljoprivrede; „Deminiranje površina od zaostalih mina“; „Omladinska banka“; „Izrada strategije za mlade“; „Izgradnje sekundarne vodovodne mreže Jezerski – Mahmić Selo – Pištaline“ i „Izgradnja sekundarne mreže u podgrmečkim selima“; „Zamjena sekundarne vodovodne mreže u Bosanskoj Krupi i Bosanskoj Otoci“; „Izgradnja kanalizacije u naselju Krčana“.

Pred kraj sjednice sa predloženim izmjenama usvojen je Prijedlog programa zajedničke komunalne potrošnje za 2021. godinu. Njime se utvrđuje obim i kvalitet održavanja pojedinih komunalnih objekata i uređaja i obavljanje komunalnih usluga, visina potrebnih sredstava za realizaciju programa i raspored sredstava za svaku djelatnost posebno i po namjenama, mjere za provođenje programa. Usluge zajedničke komunalne potrošnje predviđene ovim programom su: čišćenje i pranje javnih saobraćajnih površina u naseljima, zimska služba, održavanje i uređivanje javnih zelenih površina, odvođenje atmosferskih voda, zbrinjavanje uginulih životinja, održavanje i izgradnja javne rasvjete, dekorisanje. Procjena potrebnih sredstava za realizaciju Programa zajedničke komunalne potrošnje u 2021. godini iznosi 657.047,81 KM.

Na samom kraju sjednice k znanju je primljena Informacija Policijske stanice o poduzetim mjerama i radnjama u februaru 2021. godine.

Podijeli ovaj članak