Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje troškova kupovine repromaterijala; sjemena, mineralnih gnojiva i zaštitinih sredstava za jesenju sjetvu pšenice, raži, ječma i triticala

5 min. čitanja

Na osnovu člana 6. Pravilnika o vrstama, kriterijima i načinu raspodjela novčanih sredstava iz Budžeta za 2022.godinu – Poticaj za poljoprivredu (“Službeni glasnik grada Bosanska Krupa”, broj: 6/22) i člana 1. Pravilnika o izmjeni Pravilnika o vrstama, kriterijima i načinu raspodjele novčanih sredstava iz Budžeta za 2022. godinu – Poticaj za poljoprivredu („Sl. glasnik grada Bos. Krupa“ broj:10/22) Gradonačelnik grada Bosanska Krupa objavljuje:

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje troškova kupovine repromaterijala; sjemena, mineralnih gnojiva i zaštitinih sredstava za jesenju sjetvu
pšenice, raži, ječma i triticala

I Gradonačelnik grada Bosanska Krupa objavljuje Javni poziv za sufinansiranje troškova kupovine repromaterijala; sjemena, mineralnih gnojiva i zaštitnih sredstava za jesenju sjetvu pšenice, raži, ječma i triticala.

II Opći uslovi za ostvarivanje prava

Pravo na korištenje sredstava, a u skladu sa Pravilnikom o vrstama, kriterijima i načinu raspodjele novčanih sredstava iz Budžeta za 2022. godinu – Poticaj za poljoprivredu, imaju pravna i fizička lica koja imaju prebivalište na području grada Bosanska Krupa, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata u gradu Bosanska Krupa.
Službenu provjeru upisanih pravnih i fizičkih lica u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata u gradu Bosanska Krupa obavlja nadležna služba.

III Posebni uslovi, kriteriji i način realizacije

Pravo na sufinansiranje troškova kupovine repromaterijala; sjemena, mineralnih gnojiva i zaštitnih sredstava za jesenju sjetvu pšenice, raži, ječma i triticala ostvaruju klijenti koji su za jesenju sjetvu za potrebe svog poljoprivrednog gazdinstva kupili repromaterijal i koji dostave dokaze o kupljenom repromaterijalu.

Za ostvarivanje prava na novčanu podršku, po objavljenom Javnom pozivu, proizvođači su obavezni uz zahtjev dostaviti slijedeću dokumentaciju:

-fiskalni račun sa poreznom fakturom na ime klijenta iz 2022.godine (pravna lica i obrti)
-fiskalni račun sa otpremnicom na ime klijenta iz 2022.godine (fizička lica)
-Ovjerena izjava podnosioca zahtjeva da će kupljeni repromaterijal za jesenju sjetvu
utrošiti za uzgoj poljoprivrednih kultura za potrebe svog poljoprivrednog gazdinstva

Dokumenti koji se prilažu trebaju biti originali ili ovjerene kopije.
Po podnesenim zahtjevima , sačiniti će se Lista korisnika i izvršiti obračun iznosa novčane podrške za svakog korisnika.

Maksimalan iznos sredstava koji se može odobriti jednom korisniku je 1.000,00 KM.
Za klijente koji dostave račune o kupovini repromaterijala veće od 1.000,00 KM, uzimat će
se iznos u visini od 1.000,00 KM i na isti će se po potrebi primijenjivati proporcionalno
smanjenje.
Ukoliko ukupni zbir sredstava po računima bude veći od raspoloživih sredstava izvršiti će se
proporcionalno smanjenje iznosa podrške svim korisnicima po njihovim priloženim računima.

IV Postupak i provedba

Zahtjev sa propisanom dokumentacijom se podnosi Službi za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo, putem pisarnice. Obrazac zahtjeva se može preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima grada Bosanska Krupa.

Javni poziv se objavljuje na zvaničnoj web stranici Grada i oglasnim pločama i ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja na zvaničnoj web stranici: www.gradbosanskakrupa.ba.

Nadležna služba po zatvaranju javnog poziva provodi postupak po istom, te sačinjava listu aplikanata koji ispunjavaju uvjete i listu aplikanata koji ne ispunjavaju uvjete javnog poziva koja će se objaviti na zvaničnoj web stranici Grada i oglasnim pločama.

Neblagovremene i nepotpune prijave će se odbaciti rješenjem na koje nezadovoljni aplikanti imaju pravo žalbe u roku od 5 (pet) dana od dana prijema rješenja Komisiji Gradskog vijeća za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda.
Aplikantima koji ne ispunjavaju uvjete dostavit će se obavijest na koju isti imaju pravo žalbe u roku od 5 (pet) dana od dana prijema obavijesti Komisiji Gradskog vijeća za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda.
Rješenje o ostvarivanju prava na poticaj donijet će se za aplikante koji ispunjavaju uvjete javnog poziva.
Na rješenje o ostvarivanju prava na poticaj nezadovoljni aplikanti imaju pravo žalbe u roku od 5 (pet) dana od dana prijema rješenja Komisiji Gradskog vijeća za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda.

Podijeli ovaj članak