JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu 1 (jedne) stambene jedinice-socijalnog stana, na području Grada Bosanska Krupa u ulici Tećija-Dolovi

16 min. čitanja

Na osnovu člana 4. Odluke o stambenim jedinicama koje će se koristiti za socijalno stanovanje uz primjenu principa socijalnog stanovanja na području grada Bosanska Krupa(„Službeni glasnik Grada Bosanska Krupa“, broj: 1/24,) i člana 8. Pravilnika o postupku dodjele stambenih jedinica, uvjetima dodjele i postupku odabira korisnika stambenih jedinica koji će se koristiti za socijalno stanovanje iz nadležnosti Grada Bosanska Krupa („Službeni glasnik Grada Bosanska Krupa“, broj: 2/24), Gradonačelnik grada Bosanska Krupa, objavljuje:

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za dodjelu 1 (jedne) stambene jedinice-socijalnog stana, na području Grada Bosanska Krupa u ulici Tećija-Dolovi 

Javni poziv objavljuje se za dodjelu 1 (jedne) stambene jedinice-socijalnog stana na području Grada Bosanska Krupa u ulici Tećija-Dolovi, korisne stambene površine 38,52 m2, koji se nalazi u prizemlju stambene zgrade.

I – Opći uvjeti za korištenje stambenih jedinica socijalnog stanovanja

(1) Pravo na dodjelu stambenih jedinica, u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele stambenih jedinica, uvjetima dodjele i postupku odabira korisnika stambenih jedinica koji će se koristiti za socijalno stanovanje iz nadležnosti Grada Bosanska Krupa, (u daljem tekstu: Pravilnik) imaju osobe koje ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

a) da su državljani Bosne i Hercegovine,
b) imaju prijavljeno prebivalište ili boravište na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj ostvaruju pravo na stambeno zbrinjavanje, najmanje šest mjeseci neprekidno u trenutku raspisivanja javnog poziva,
c) nemaju u posjedu ili vlasništvu nepokretnost na teritoriji Bosne i Hercegovine, ili je ona neuslovna za život u smislu nepostojanja elektroistalacija, vodoinstalacija i sanitarnih
instalacija i prijetnja je po zdravlje ili stambena jedinica nije odgovarajuće površine, s obzirom na broj članova porodičnog domaćinstva,
d) nemaju u posjedu ili vlasništvu nepokretnosti na teritoriji Bosne i Hercegovine koja je bila predmet donacije namijenjene za sanaciju stambene jedinice na način koji bi omogućio adekvatno stambeno zbrinjavanje,
e) nisu prodajom, darivanjem ili drugim pravnim poslom otuđile stambenu jedinicu ili stambeni objekat u kojem su živjeli prije podnošenja zahtjeva za dodjelu i na taj način se doveli u situaciju da nemaju riješeno stambeno pitanje,
f) članovi porodičnog domaćinstva iz čl. 7 Pravilnika nemaju u posjedu ili vlasništvu nepokretnost na teritoriji Bosne i Hercegovine, ili je ona neuslovna za život u smislu nepostojanja elektro, vodo i sanitarnih instalacija i prijetnja po zdravlje ili stambena jedinica nije odgovarajuće površine, s obzirom na broj članova porodičnog domaćinstva,

(2) Pravo na dodjelu stambenih jedinica u skladu sa Pravilnikom mogu ostvariti i strani državljani koji imaju dozvolu za privremeni ili stalni boravak u Bosni i Hercegovini.

(3) Izuzetno, izbjeglice, osobe pod supsidijamom zaštitom, apatridi i osobe pod rizikom od apatridije imaju pravo na dodjelu stambene jedinice, u skladu sa ovim zakonom, bez ispunjavanja uvjeta iz stava 1).

(4)Pod odgovarajućom površinom iz stava 1) tačka c) smatra se ako je struktura i korisna površina stambenih jedinica:

a) za jednu osobu jednaka ili veća od 25 m2,
b) za svakog sljedećeg člana porodičnog domaćinstva, veća za 7 m2.

(5)Izuzetno, površina dodijeljenje stambene jedinice može biti veća ili manja od propisanih uvjeta, uz saglasnost osobe koja ima pravo na dodjelu, ako u momentu dodjele stambenih jedinica ne postoji dovoljan broj stambenih jedinica odgovarajuće površine, a postoje korisnici za prioritetnu dodjelu;

(6) Izuzetno, jedna stambena jedinica može se dodijeliti zajednički i većem broju osoba koje ispunjavaju uvjete za dodjelu, ali uz njihovu saglasnost.

II – ISPUNJAVANJE I DOKAZIVANJE OPĆIH UVJETA

Prema okolnostima navedenim u skladu sa članom 4 tačke a.) do f.) Pravilnika ispunjavanje općih uslova dokazuje se:
– uvjerenjem o državljanstvu i potvrdom o prebivalištu,
– zk izvadkom ili ovjerenom izjavom da nema nepokretnost na teritoriji BiH ili je ona neuslovna za život,
-ovjerenom izjavom da nema nepokretnost na teritoriji BiH koja je bila predmet donacije namijenjene za sanaciju stambene jedinice ,
-ovjerenom izjavom da nisu prodajom, darivanjem ili drugim pravnim poslom otuđili stambenu jedinicu u kojem su živjeli prije podnošenja zahtjeva za dodjelu,
– broj i starosna dob članova porodičnog domaćinstva dokazuje se kućnom listom ovjerenom kod nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, te izvodom iz matične knjige rođenih za sve maloljetne članove porodičnog domaćinstva koji nije stariji od 6 mjeseci, donosno za punoljetne članove porodičnog domaćinstva fotokopije važećih ličnih karata za svakog punoljetnog člana porodičnog domaćinstva navedenog na kućnoj listi zajedničkog domaćinstva uz saglasnost podnosioca prijave za prosljeđivanje ličnih i ostalih podataka u cilju tačnosti i vjerodostojnosti, uključujući i provjere po službenoj dužnosti,
– i dodatnom provjerom obilaska terena od strane nadležne komisije koja će o uslovnosti stambenih uslova voditi službenu zabilježbu, te sačiniti zapisnik koji sadrži foto dokumentaciju o utvrđenim činjenicama.

III – Posebni uvjeti za korištenje stambenih jedinica socijalnog stanovanja

(1) Posebni uvjeti za utvrđivanje reda prioriteta za rješavanje stambenih potreba osoba su:

a) stambeni status,
b) socijalni status,
c) visina primanja,
d) imovinsko stanje,
e) zdravstveno stanje,
f) invalidnost,
g) broj članova domaćinstva.

(2) U određivanju reda prvenstva po posebnim uvjetima iz stava 1) ovog člana prednost će imati osobe koje pripadaju ranjivim društvenim grupama:

a) porodice sa djecom,
b) djeca bez roditeljskog staranja odnosno mladi koja izlaze iz sistema javne brige,
c) roditelji koji imaju jedno ili više djece ometene u fizičkom i/ili psihičkom razvoju,
d) samohrani roditelji,
e) žrtve porodičnog nasilja,
f) osobe preko 65 godina starosti,
g) samačka domaćinstva u stanju socijalne potrebe,
h) korisnici kolektivnih centara,
i) osobe sa invaliditetom,
j) civilne žrtve rata i posebne kategorije civilnih žrtava rata,
k) žrtve ratne torture,
l) raseljene osobe,
m) povratnici,
n) pripadnici drugih socijalno ranjivih grupa.

(3) Izuzetno, korisnici stambenih jedinica iz socijalnog stambenog fonda mogu biti:

a) osobe sa deficitarnim zanimanjima koja se ne mogu naći na tržištu rada ili ih ima nedovoljno, a od posebnog su značaja za razvoj Grada Bosanska Krupa,
b) osobe iz oblasti sporta, obrazovanja i kulture sa područja Grada Bosanska Krupa, koje nemaju riješeno stambeno pitanje,
c) mladi bračni parovi do 35 godina,
d) apatraidi, osobe pod rizikom od apatridije, readmisirane osobe, izbjeglice i osobe pod suspsidijarnom zaštitom na osnovu sporazuma između nadležnog ministarstva i jedinica lokalne samouprave za smještaj ovih kategorija u već postojeće stambene jedinice lokalnog stanovanja, te projekata koji ciljano rješavaju stambeno pitanje navedenih kategorija.

IV – ISPUNJAVANJE I DOKAZIVANJE POSEBNIH UVJETA

1)Ispunjavanje posebnih uslova na osnovu socijalnog statusa, i pripadnosti ranjivim kategorijama korisnik dokazuje:

-broj članova porodičnog domaćinstva se dokazuje kućnom listom ovjerenom kod nadležnog organa;
– imovinsko stanje dokazuje se uvjerenjem/izvodom nadležnog katastra ili zemljišnoknjižnog ureda o posjedovanju imovine i ovjerenom izjavom kod nadležnog organa o posjedovanju imovine;
– izvodom iz matične knjige rođenih i kućnom listom za porodice sa djecom; za lica iz člana 5. Pravilnika stav 2) pod b) i c) dokazuje se aktom Centra za socijalni rad, kućnom listom i rješenjem o invalidnosti nadležnog organa;
– na osnovu odluke suda kod samohranih roditelja;
– za žrtve porodičnog nasilja odgovarajućim aktom Centra za socijalni rad;
– za osobe preko 65 godina starosti izvodom iz matične knjige rođenih;
– za samačka domaćinstva u stanju socijalne potrebe odgovarajućim aktom Centra za socijalni rad; – za korisnike kolektivnih centara uvjerenjem nadležnog organa;
– za civline žrtve rata i posebne kategorije civilnih žrtava rata aktom Centra za socijalni rad;
-za žrtve torture ovjerenom izjavom kod nadležnog organa;
– za kategorije raseljenih osoba, povratnike i pripadnike drugih socijalnih ranjivih grupa rješenjem ili drugim aktom nadležnog organa,
– zdravstveno stanje i nesposobnost za rad zbog bolesti dokazuje aktom nadležne zdravstvene ustanove i drugih validnih dokumenata;
– invalidnost se dokazuje rješenjem o invalidnosti odgovarajuće ustanove.

2)Visina primanja dokazuje se potvrdom izdatom od strane poslodavca o visini primanja za zaposlene članove porodičnog domaćinstva ili potvrde izdate od strane Zavoda za zapošljavanje ili ovjerene izjave o drugim vrstama prihoda za sve članove porodičnog domaćinstva.
3)Pod primanjima smatraju se primanja i prihodi koji se ostvaruju u mjesečnim iznosima i to prihodi po osnovu radnog odnosa, penzija, invalidnina i drugih primanja po osnovu boračko invalidske zaštite, kao i prihod od registrovanog poljoprivrednog gazdinstva ili prihod po osnovu registrovane samostalne djelatnosti.

V – Dokazivanje stambenog statusa

1)Stambeni status se dokazuje:

a) stanovanje u kolektivnom/alternativnom smještaju –potvrdom/rješenjem nadležnog organa o vrsti smještaja na kojoj su naznačeni svi članovi domaćinstva koji koriste kolektivni/alternativni smještaj,
b) stanovanje sa drugim porodicama i zakup se dokazuje ugovorom o zakupu ili izjavom kod nadležnog organa u mjestu prebivališta ili notarski obrađenu kojom izjavljuje da stambena jedinica ne odgovara u pogledu stambenog prostora broju članova porodičnog domaćinstva, nakon čega će komisija izvršiti dodatnu provjeru na terenu, s tim da se ne smatra stanovanjem kod svojih roditelja ili supružnikovih roditelaj ili vanbračnog partnera i srodnika u bračnoj liniji u zajedničkom domaćinstvu ikoliko ova lica na teritoriji Bosne i Hercegovine u vlasništvu imaju jednu ili više stambenih jedinica,
c) pravosnažnom odlukom kojom je okončan ostavinski postupak i drugim validnim dokumentima izdatih od nadležnih organa.

2) Vrednuje se samo posljednji stambeni status na dan podnošenja prijave na poziv, ostvaren u kontinuitetu.

VI – Način bodovanja

1)Na osnovu posebnih uslova utvrđuje se rang-lista za dodjelu stambenih jedinica i to:

1) na osnovu broja članova porodičnog domaćinstva (uključujući i podnosioca zahtjeva) utvrđuje se:

a) podnosilac koji živi sam 3 boda,
b) porodica sa dva člana domaćinstva 6 bodova,
c) porodica sa 3 člana domaćinstva 9 bodova,
d) porodica sa 4 i više članova domaćinstva 12 bodova.

2) na osnovu stambenog statusa utvrđuje se:

a) za stanovanje u kolektivnom, alternativnom smještaju 50 bodova,
b) za stanovanje u neuslovnim uslovima, u skladu sa uvjetima navedenim u članu 4.stav 1 tačke od c) do f) i članu 6. Pravilnika, 30 bodova,
c) za stanovanje sa drugim porodicama i zakup, 25 bodova i to za duže od 10 godina 15 bodova, a kraće od deset godina 10 bodova.

3) na osnovu socijalnog statusa utvrđuje se:

a) za korisnike prava koja im pripadaju na osnovu zakona kojim se propisuje socijalna zaštita, kao što su materijalno neobezbjeđena i za rad nesposobna lica, lica sa invaliditetom sa utvrđenim procentom tjelesnog oštećenja preko 70%, starija lica bez porodičnog staranja preko 65 godina, žrtve nasilja u porodici 40 bodova,
b) korisnicima stalne novčane pomoći 40 bodova,
c) ako visina mjesečnih primanja po članu domaćinstva iznosi do 20% prosječne neto plate ostvarene u Federaciji BiH u protekloj godini, 40 bodova,
d) ako mjesečna primanja po članu domaćinstva iznose od 20% do 35% prosječne neto plate ostvarene u Federaciji BiH u protekloj godini 40 bodova,

4) na osnovu imovinskog stanja 30 bodova,
5) na osnovu zdravstvenog stanja (lica sa invaliditetom) 30 bodova,

6) na osnovu pripadnosti ranjivim kategorijama:

a) porodice s djecom 30 bodova,
b) djeca bez roditeljskog staranja, odnosno mladi koji izlaze iz sistema javne brige, roditeji koji imaju jedno ili više djece ometene u fizičkom i/ili psihičkom razvoju i samohrani roditelji 30 bodova,
c) žrtve porodičnog nasilja 30 bodova,
d) osobe preko 65 godina starosti 30 bodova,
e) samačka domaćinstva u stanju socijalne potrebe 30 bodova,
f) osobe sa invaliditetom 30 bodova,
g) civilne žrtve rata i posben kategorije civilnih žrtava rata 30 bodova,
h) raseljene osobe 30 bodova,
i) povratnici i žrtve ratne torture 30 bodova,
j) pripadnici drugih socijalno ranjivih grupa 30 bodova,

7) na osnovu pripadnosti posebnim kategorijama:

a) mladi bračni parovi do 35 godina 30 bodova, s tim da se mladim bračnim parom u smislu odredaba Pravilnika smatraju se supružnik od kojih jedan nije stariji od 35 godina na dan raspisivanja poziva, a brak im traje najmanje jednu godinu,
b) lica sa deficitarnim zanimanjem 30 bodova, s tim da gradonačelnik utvrđuje listu deficitarnih zanimanja,
c) osobe iz oblasti sporta, obrazovanja i kulture sa područja Grada Bosanska Krupa, koje nemaju riješeno stambeno pitanje 30 bodova

VII – Zakupnina i visina zakupnine

Za zakup stambene jedinice utvrđuje se visina zakupnine u iznosu od 0,15 KM po m2.
Zakupnina se plaća mjesečno i to najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, na poseban račun Grada Bosanska Krupa i navedena sredstva predstavljaju prihod Grada.

VIII – Podnošenje prijava i dokumenata

Prijave se podnose na propisano popunjenom obrascu sa dokazima o ispunjavanju općih i posebnih kriterija lično putem Centra za pružanje usluga građanima (šalter sala) Grada Bos.Krupa ili putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu grada: Terzića bb, Bosanska Krupa.
Prijave za ovaj Javni poziv mogu se preuzeti na web stranici i šalteru grada Bosanska Krupa.
Kontakt osoba za sve informacije po ovom Javnom pozivu je Katka Haskić.

Na koverti obavezno naznačiti:

Javni poziv
Za podnošenje zahtjeva za dodjelu za podnošenje zahtjeva za dodjelu 1 (jedne) stambene jedinice-socijalnog stana, na području Grada Bosanska Krupa u ulici Tećija-Dolovi
„NE OTVARAJ“

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli i web stranici Grada bosanska Krupa.

Preuzmite:

Podijeli ovaj članak