Stvaramo društvo koje prihvata manjinu: “Nadležni organi pokazali da su spremni preuzeti odgovornost za zaštitu i promociju jačanja prava LGBTI osoba”

4 min. čitanja

U Sarajevu je jučer predstavljen Akcioni plan za unapređenje ljudskih prava i osnovnih sloboda LGBTI osoba u BiH (2021-2024), iniciran od Agencije za ravnopravnost spolova – Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, a uz podršku Evropske unije i Vijeća Evrope. Istaknuto je da on predstavlja opredjeljenje BiH da doprinese poštivanju, zaštiti i ostvarivanju prava i sloboda LGBTI osoba, a čije donošenje će doprinijeti višem stepenu uživanja prava i njihove slobode, ali i utjecati na suzbijanje predrasuda prisutnih u društvu.

Određeni napredak

Emina Bošnjak, izvršna direktorica Sarajevskog otvorenog centra (SOC), kaže da se danas u BiH može vidjeti određeni institucionalni napredak u borbi za ravnopravnost lezbijki, gay, biseksualnih, transrodnih i interspolnih osoba.

– Kao aktivisti/kinje LGBTI pokreta možemo pozdraviti usvajanje Akcionog plana, koji sadrži mjere koje su preporučile i LGBTI osobe, zajednice, ali i sami pokret. To su tačno pitanja i lista mjera koje treba učiniti da bi se život tih osoba poboljšao, od pristupa pravima do zabrane diskriminacija, ali i da stvorimo bh. društvo koje prihvata manjinu, uključujući LGBTI osobe, kazala je Bošnjak.

Bojana Urumova, šefica ureda VE u Sarajevu, smatra da je Akcioni plan važan korak u postizanju pune ravnopravnosti svih osoba u društvu, kao i pune ravnopravnosti pripadnika LGBTI zajednice.

– Karakteristika pravnog sistema u BiH je da je Evropska konvencija o ljudskim pravima sastavni dio Ustava BiH. U planu koji predstavljamo se spominju praksa i uloga Evropskog suda za ljudska prava u postavljanju standarda za zaštitu prava LGBTI osoba. Nadležni organi u ovoj državi pokazuju spremnost da poduzmu konkretne aktivnosti na jačanju kapaciteta i osiguranju da se načela zadržana u Akcionom planu provode i u praksi, naglasila je Urumova.

Thorsten Afflerbach, šef Odjela za inkluziju i antidiskriminaciju u Strasbourgu, ističe potrebu da se ojačaju prava LGBTI zajednice zbog negativne javne percepcije, borbe protiv mržnje govora, krivičnih djela počinjenih iz mržnje na osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta.

– Potrebni su kontinuirani napori svih država članica protiv svake vrste diskriminacije i govora mržnje. Čestitao bih BiH na izradi prvog strateškog, zajedničkog dokumenta za LGBTI populaciju, kazao je Afflerbach i dodao da će VE biti pouzdan partner nadležnih državnih organa i organizacija civilnog društva u nastojanju da se osiguraju jednaka prava te populacije, ali i partner koji će pomoći bh. vlastima u provedbi Akcionog plana.

Samra Filipović-Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH, podsjetila je da LGBTI osobe u BiH nailaze na veliki broj prepreka u ostvarivanju prava, ali i da naš regulatorni okvir i praksa “nisu potpuno usklađeni sa međunarodnim obavezama i standardima”.

Razvijanje regulative

– U Ustavu BiH, u članu koji zabranjuje diskriminaciju, nemamo naročito istaknutu seksualnu orijentaciju, rodni identitet i spolne karakteristike, što znači da nisu izričito navedene kao osnov. Međutim, imamo Povelju za zaštitu ljudskih prava, koja praktično ima prioritet nad našim zakonodavstvom, tako da itekako imamo iz čega crpiti pravne osnove za dalje razvijanje regulative, ali i prakse, napominje.

Dom naroda PSBiH je prije šest godina usvojio Izvještaj o pojavama diskriminacije u BiH sa Akcionim planom realizacije prijedloga mjera za sprečavanje pojava diskriminacije u našoj zemlji. Uključuje posebnu oblast “Prava LGBTI osoba u BiH”, gdje je kao jedna od predviđenih mjera navedena i izrada Akcionog plana za ravnopravnost LGBTI osoba u BiH.

Podijeli ovaj članak