Prihvaćen konačni izvještaj Kantonalne komisije za procjenu šteta o procjeni šteta od poplava koje sa zadesile područje Unsko-sanskog kantona u decembru 2022. godine

2 min. čitanja

Kantonalni štab civilne zaštite na sjednici održanoj danas u Bihaću prihvatio je konačni izvještaj Kantonalne komisije za procjenu šteta o procjeni šteta od poplava koje sa zadesile područje Unsko-sanskog kantona u decembru 2022. godine.

Prema preliminarnim procjenama šteta, u toku trajanja stanja prirodne nesreće na području Unsko-sanskog kantona, u tom periodu, oštećeno je 290 stambenih i 176 pomoćnih objekta, 9 privrednih objekta, 7 turističkih objekta, područje zahvaćeno poplavama iznosilo je ukupno 8.020 ha, oštećeno je poljoprivredno zemljište sa zasadima ukupne površine 3.320 ha, poplavljena su 2 sportskih igrališta, oštećeno je 39 km lokalnih makadamskih cesta i oštećena su 2 mosta.

Nakon prestanka stanja elementarne nepogode općinske/gradske komisije su sačinile konačne izvještaje o pričinjenim štetama. Izvještaje o procijenjenoj šteti, usvojene od strane općinskih/gradskih vijeća Kantonalna uprava civilne zaštite je proslijedila Kantonalnoj komisiji za procjenu šteta na dalji postupak.

Prema Konačnom izvještaju o procijenjenoj šteti Gradske komisije za procjenu šteta Grada Bihaća nastala direktna materijalna šteta iznosi 930.847,17 KM, troškovi kao posljedica direktne štete iznose 126.216,44 KM, što je ukupno 1.057.063,61 KM. Prema Konačnom izvještaju o procijenjenoj šteti Općinske komisije za procjenu šteta Općine Sanski Most, nastala direktna materijalna šteta iznosi 1.318.436,31 KM, troškovi kao posljedica direktnih šteta iznose 38.343,35 KM, što je ukupno 1.356.779,65 KM. Prema Konačnom izvještaju o procijenjenoj šteti Gradske komisije za procjenu šteta Grada Bosanska Krupa nastala direktna materijalna šteta iznosi 272.866,00 KM, troškovi kao posljedica direktne štete iznose 19.211,00 KM, što je ukupno 292.077,00 KM.

Kantonalni štab civilne zaštite donio je danas i odluke: o nabavci opreme za Službu za medicinsku pomoć, nabavci opreme za Službu za zaštitu od šumskih požara, nabavci opreme za Službu za zaštitu i spašavanje sa visina te Odluku o nabavci opreme za II fazu sistema radio veza.

Podijeli ovaj članak