Prema informaciji o stanju nasilja u porodici na području USK-a za 2014. godinu Ministarstva unutrašnjih poslova USK-a ukupno u 2014. godini je evidentirano 186 slučajeva nasilja u porodici od čega 174 krivičnih djela nasilja u porodici i 11 prekršaja iz Zakona o zaštiti nasilja u porodici, te jedan incident.

U poređenju sa 2013. godinom broj slučajeva nasilja u porodici je povećan za 6,3%. Ako gledamo po općinama u 2014. godini prvo mjesto zauzima Bihać, zatim Velika Kladuša i Cazin. Isto tako Informaciji o stanju sigurnosti na području USK-a za period januar/juni 2015. godine, evidentirano je 63 krivična djela nasilja u porodici, najčešće žrtve nasilja u porodici su žene.

Statistički pokazatelji govore da je nasilje u porodici i dalje problem kojim se suočava naš Kanton, jer na onaj broj prijavljenih slučajeva duplo je više onih koji nisu prijavljeni. S druge strane postoji i potpisan protokol o postupanju nadležnih institucija u slučajevima nasilja u porodici za općine USK-a potpisan je još 2012. godine. Isto tako je donošena Okvirna Strategija za provedu Konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici u BiH za period 2015-2018. i Strategija za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2013-2014. godina. U ovim dokumentima stoji da kantoni trebaju donijeti i provoditi ciljane i djelatvorne programe prevencije nasilja nad ženama i nasilja u porodici, uključujući ranjive marginalizirane grupe.

Ovim putem moramo istaći, ali i zahvaliti se na dosadašnjoj pozitivnoj praksi rješavanja slučajeva nasilja u porodici nadležnim institucijama ali i organizacijama civilnog društva koje rade na ovom problemu.

Zato, u ime svih žrtava ali i potencijalnih žrtava nasilja u porodici, tražimo da se u što kraćem roku izradi i donese Akcioni plan za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2016-2018. godina, sa jasno definisanim mjerama, nosiocima i rokovima u skladu sa Okvirnom Strategijom za provedu Konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici u BiH za period 2015-2018. i Strategijom za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2013-2014. godina, te ostalom zakonom regulativom.

KOMENTARI:
Loading...