U Sarajevu će 13. marta biti održana prva trodnevna Regionalna konferencija za medicinski i biološki inžinjering na kojoj će biti saopćena informacija o prijemu Društva za medicinski i biološki inžinjering BIH u punopravno članstvo krovne organizacije u ovoj oblasti – Međunarodne federacije za medicinski i biološki inžinjering. O ideji i potrebi održavanja ove konferencije i očekivanjima, informisali su nas počasni članovi Konferencijskoga odbora, profesori doktori, Atif Hodžić, dekan Tehničkog fakulteta i Refik Šahinović, rektor Univerziteta u Bihaću.

Cilj konferencije je da se fokusira na polja medicinskog i biološkog inžinjeringa: biomedicinska obrada signala, snimanje i obrada slika, zdravstvena informatika, e-zdravstvo i telemedicina, biosenzori i bioinstrumentarij, biomaterijal, biomehanika, robotika i minimalno invazivne operacije, inžinjering kardiovaskularnog, respiratornog i endokrinog sistema, molekularni, celularni i inžinjering tkiva, klinički inžinjering i procjene zdravstvene tehnologije, te biomedicinska inžinjerska obrazovanja. Konferencija će poslužiti kao forum za istraživače iz akademske zajednice, medicinskih i bioloških institucija i industrije.

Program konferencije će se sastojati od plenarnih/uvodnih predavanja, radionica, usmenih i poster sesija te izložbi.

CMBEBiH 2015 je velika prilika za razmjenu ideja i predstavljanje najnovijih dostignuća u svim područjima na polju biomedicinskog inžinjeringa.

KOMENTARI:
Loading...