Na osnovu člana 54. Zakona o poreznoj upravi F BiH (Sl. novine F BiH broj 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12,7/13 i 71/14) i čl. 62. do  71. Pravilnika o procedurama prinudne naplate ( Sl. novine F BiH broj 50/02, 54/03 i 31/11) Porezna uprava FBiH Kantonalni ured Bihać oglašava prodaju zaplijenjene imovine radi namiranja dužnih poreznih obaveza. Pored nekoliko preduzeća sa Unsko-sanskog kantona koje možete pogledati ovdje, nalazi se i jedan obrt iz Cazina. Detalje prodaje i ostale uslove možete pročitati u nastavku:

OBRT PEKARA „SABAH 2“ vl. GJIBEXHI QAZIM Cazin

Pekarska oprema u vlasništvu poreznog obveznika – dužnika obrt pekara „Sabah 2“ vl.Gjibexhi Qazim nalazi se u Cazinu, Ćuprija bb.

OPIS IMOVINE

1.Etažna peć za proizvodnju kruha i peciva INVESTGRADNJA, tip IG-PEK 424, 4 etaže , kapacitet 128 vekni kruha

2.Miješalica za tijesto KAMPER, tip SPL GROBE , kapacitet 75 kg

3.Električna mašina za rezanje sira NORD, tip 015F

4.Rashladni pult za tijesto RHP 35, korisna površina 2000×1200

Direktna prodaja će se održati 20.03.2015.godine (petak ) s početkom u 12 h prostorijama Kantonalnog poreznog ureda Bihać ulica Vazduhoplovne grupe 3, u Bihaću.

Sve zainteresirane osobe mogu pogledati imovinu na navedenim lokalitetima svakim radnim danom  zaključno sa  19.03.2015.godine u vremenu od 12 do 16 sati, a za sve informacije mogu se obratiti Odsjeku za prinudnu naplatu KPU Bihać svakim radnim danom ( Tel.037/222 908)

Direktna prodaja će se izvršiti na sljedeći način:

1. Ponuđači na direktnoj prodaji dužni su dostaviti pismenu ponudu u zapečaćenoj koverti, sa naznakom „ NE OTVARATI  –  PONUDA“, najkasnije 24 sata prije početka direktne prodaje na adresu Kantonalnog poreznog ureda  Bihać , ulica Vazduhoplovne grupe 3 .
2. Ponuđač je dužan u ponudi jasno navesti imovinu za koju je zainteresiran i cijene koju nudi za tu imovinu.Ponuđač ili njegov pismeno ovlašteni zastupnik dužan je biti prisutan na otvaranju ponuda dana 20.03 .2015.godine u 12 h. Ukoliko ponuđač s najvišom ponuđenom cijenom nije prisutan  imovina se prodaje drugom ponuđaču koji ponudi najpovoljniju cijenu,.
3. U slučaju da je više od jednog ponuđača dalo najbolju ponudu Odbor održava aukciju između najboljih ponuđača i prodaje imovinu ponuđaču koji ponudi najbolju cijenu s tim da ne prihvata ponudu nižu od ponude u zatvorenoj koverti.
4. Najniža cijena na direktnoj prodaji nije ograničena i ne podliježe obavezi polaganja depozita, pa se roba može prodati bez obzira na postignutu cijenu,ali Odbor može odlučiti da odbije sve ponude ukoliko ih smatra neprihvatljivim

Opšte odredbe :

01. Svi ponuđači su dužni dokazati svoj identitet ličnom kartom ili pasošem i dokumentirati pravo na zastupanje.
02. Direktna prodaja će biti odgođena za onog poreznog obveznika za kojeg dug, troškovi prinudne naplate, troškovi zapljene i zatezna kamata budu plaćeni do prodaje robe.
03. Za direktnu prodaju  se mogu  prijaviti sva punoljetna fizička lica i pravna lica. Lica zaposlena u bilo kojoj organizacijskoj jedinici pri Ministarstvu financija i njihovi srodnici do trećeg stepena krvnog srodstva po direktnoj i bočnoj liniji ne mogu biti kupci na aukciji.
04. Ukoliko navedena imovina podliježe obavezi plaćanja  poreza na  dodanu vrijednost (PDV) isti pada na teret kupca.
05. Prodaja imovine se vrši po principu VIĐENO – KUPLJENO,  te  se naknadne reklamacije neće uvažavati.Imovina se predaje kupcu kada isti donese dokaz o plaćanju obaveza proizašlih iz kupovine, a nakon čega je ODMAH, preuzima.
06. Svi troškovi prouzrokovani naknadnim radnjama radi preuzimanja pokretne ili nepokretne imovine, padaju na teret kupca.

KONTAKT TELEFON: 037 / 222 908

KOMENTARI:
Loading...