Održana je XXIII redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Bužim u Vijećnici JU „Centar za kulturu, sport i informisanje“ na kojoj se razmatralo o osamnaest tačaka dnevnog reda, jer je prethodno povučena deveta tačka dnevnog reda radi dalje dorade.
Prijedlog Statuta općine Bužim ni na ovoj sjednici nije dobio potrebnu većinu jer za njegovo usvajanje je potrebna 2/3 većina.

Najduža rasprava na ovoj sjednici vodila se oko odluka o usvajanju i izvršenju budžeta Općine Bužim za 2015. godinu koje su i usvojene. Valja istaknuti da je prioritet ovog bužeta kada su u pitanju infrastrukturni projekti svakako izgradnja sportske dvorane i vodovoda Pivnice za koje je planiran najveći iznos u budžetu.

Odluka o plaćama i naknadama nosica izvršnih funkcija i savjetnika u općinskim organima vlasti, kao i odluka o plaćama i naknadama zaposlenih u općinskom organu uprave Općine Bužim koje su na prethodnoj sjednici vraćene na doradu, ovog puta su usvojene i samim tim ispoštovana je zakonska obaveza usvajanja ovih odluka.
Usvojena je i Odluka o administrativnim taksama i tarifi administrativnih taksa Općine Bužim, u skladu sa novim zakonskim propisima, kao i odluka o cjenovniku usluga JKP „KOMB“ d.o.o. Bužim. Odluke o konačnom imenovanju upravnog i nadzornog odbora JU „Centar za kulturu, sport i informisanje“ Bužim dobile su gotovo prebicitarnu podršku.
Primljene su na znanje informacija o stanju zdravstvene zaštite na podučju općine Bužim, kao i informacija o stanju sigurnosti na području Općine Bužim, i informacija o stanju civilne i protupožarne zaštite na području Općine Bužim za 2013.godinu.

 

KOMENTARI:
Loading...