Održana 25. sjednica Općinskog vijeća Cazin

25. sjednica Općinskog vijeća Cazin počela je vjećničkim pitanjima koja su se i ovog puta najvećim dijelom ticala komunalne infrastrukture.Vijećnici su, između ostalog, pitali kad će na raskrsnici Vilenjača- Podgredina- Stijena i u naselju Sivići biti postavljena vertikalna signalizacija, kada će biti riješeno pitanje elektrosnabdijevanja u naselju Gradina, kada će biti osvjetljeno izletište Krčane u Donjoj Koprivni, te  poboljšano snabdijevanje električnom energijom u nekoliko podružnica te mjesne zajednice.  Pitali su i kada će biti sanirana klizišta i posljedice poplava u Mutniku, kada će naselje Prkos dobiti redovno vodosnabdijevanje, da li su potpisani ugovori o zimskom održavanju puteva i da li će sredstva biti operativna ove sezone, te kakvi su kriteriji za održavanje ulične rasvjete. Vjećnike je zanimalo i kada će profunkcionirati kanalizacioni sistem u Polju, šta je sa sredstvima koje je općina obećala mještanima Crnaje za izgradnju puta, te na koji se način i kome isplaćuju poticajna sredstva za poljoprivredu. Istaknut je i problem pasa lutalica, te postavljeno pitanje šta je potrebno za uspostavljanje azilantskog centra za pse.   Odgovarajući na pitanja vijećnika, direktor Javnog preduzeća“Vodovod“, Ibrahim Tatarević, kazao je da je u naselju Prkos stavljena u funkciju prepumpna stanica, da su neki tehnički detalji naknadno dorađivani pa je dolazilo do zastoja, ali da će se isporuka vode ubrzo normalizirati. Kazao je da su sve pretpostavke stvorene, tako da će naredne godine kanalizacioni sistem u Polju biti stavljen u funkciju.Predstavnik Komunalno-stambenog fonda, Sanel Bajramović, kazao je da se posao održavanja javne rasvjete dodjeljuje firmi koja ispunjava sve uvjete Zakona o javnim nabavkama, a odgovarajući na pitanje vezano za sve veći broj pasa lutalica, direktor Čistoće, Sedin Šišić, istakao je da se ovaj problem pokušao riješiti na državnom nivou donošenjem Zakona o držanju i dobrobiti životinja, ali da nije dao očekivane rezultate. Pozvao je građane koji uoče pojave da se psi lutalice hvataju na jednom i odvoze na drugo mjesto i osatvljaju, toprijave u Komunalno-stambeni fond, preduzeće Čistoća, Veterinarsku stanicu ili MUP. Navodeći naselja u kojima je Općinska služba za civilnu zaštitu intervenirala na sanaciji klizišta i posljedicama poplava, šef Službe, Said Mujić, kazao je da je u fazi rješavanje i ostalih ugroženih područja u općini, među kojima je Mutnik.

Odgovarajući na pitanje o obezbjeđenju sredstava za asfaltiranje puta u Crnaji, načelnik općine Cazin, Nermin Ogrešević, istakao je da je izgradnja infrastrukture veliki izazov, i da će, shodno dogovoru s građevinskim odborom, u omjeru 50 posto građani, 50 Fond, biti isfinansiran i taj put,ali da se se ne može sve riješiti preko noći.Istakao je i da je isplata poticajnih sredstava za poljoprivredu javna i da su imena poljoprivrednika koji su ih do sada dobili objavljena i na službenom portalu Općine Cazin. Vjećnici su zatim, bez diskusija i jednoglasno, usvojili Prijedloge odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju GSM bazne stanice u naselju mala Peć, kablovske kanalizacije Ćuprija, izgradnju raspleta NN podzemne mreže Ćuprija, te za izgradnju kablovskih 10-kilovoltnih vodova Cazin 1-Ćuprija 1 i Ćuprija 1- Zanatski centar.  Potom su razmatrali Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i djelokrugu rada općinskog organa uprave. Nakon obrazloženja predstavnika predlagača- Suada Rošića, koji je kazao da je osnovni cilj ovih izmjena i dopuna uspostavljanje efikasnijeg rada općinske uprave, što će se ogledati i kroz formiranje dvije nove službe – Službe za upravljanje razvojem općine Cazin i Službe unutrašnje zaštite i zajedničkih poslova. Vjećnici SDA uglavnom su isticali da u ovim teškim vremenima formiranje još dvije općinske službe nije potrebno, naročito kad se ima u vidu da u Cazinu već postoji Razvojna agencija koja ima sličan djelokrug rada kao jedna od novih službi. Izrazili su i sumnju da će formiranjem službi, doći do preraspodjele postojećih radnih mjesta u općini, već da će doći do novih gomilanja administracije i većih troškova.Vjećnici A SDA podržali su izmjene i dopune ove Odluke, navodeći da će uvijek podržati sve što se tiče dodatnog razvoja naše općine. Predstavnik predlagača, Suad Rošić, naglasio je da će zadatak službe za upravljanjem razvojem biti koordiniranje razvojem općine, dok Razvojna agencija ne radi samo s Općinom Cazin već je otvorena i prema privatnicima i drugim organizacijama. Za ovaj prijedlog odluke glasalo je 16 vjećnika, dok ih je 10 bilo protiv,  a 2 uzdržana.

U drugom dijelu 25.sjednice Općinskog vijeća, vijećnici su, uz pohvalu da je realniji i objektivniji nego prošle godine, usvojili Operativni program zajedničke komunalne potrošnje za 2015.godinu. U toku rasprave o ovoj tački vijećnici su iznijeli i podatke o putevima koji su izostavljeni iz Operativnog programa za ljetno ili zimsko održavanje, a predsjedavajući Općinskog vijeća, Mustafa Ružnić, pozvao je predstavnike svih mjesnih zajednica da u narednih 15-tak dana u pisanoj formi dostave podatke o izostavljenim putnim pravcima kako bi se do naredne sjednice Općinskog vijeća mogle ispraviti sve tehničke greške u Programu. Uz Operativni program zajedničke komunalne potrošnje za 2015.godinu, vijećnici su usvojili i Odluku o utvrđivanju vrijednosti boda za isti period.

Dosta diskusija vijećnika izazvao je Prijedlog Finansijskog plana Komunalno- stambenog fonda za 2015.godinu. Nakon pojašnjenja direktora Fonda, Munira Durakovića, koji je istakao da je Finansijski plan ustanove za 2015.godinu 6 miliona  271 hiljadu KM i da je manji nego 2014-te,  vijećnici su tražili detaljnije odgovore o određenim stavkama, poput visine sredstava namjenjenih za izgradnju puteva i sanaciju udarnih rupa, sastav upravnog odbora Fonda, otplatu kredita, potrošnju goriva i sl. Dosta vijećnika u diskusijama je podržalo Plan, ističući da je realniji u odnosu na prošli, ali i da je u Fondu zadnjih godina evidentna korektna i konkretna saradnja s građanima. Stoga je Finansijski plan ove javne ustanove za 2015.godinu jednoglasno usvojen.  Vijećnici su dosta vremena utrošili i na raspravu o Izvještaju o radu i finansijskom polsovanju Javnog preduzeća“Agencija za razvoj“ Cazin za 2013.godinu i njen Plan poslovanja za period 2014- 2016.godina. Više detalja o izvještaju dao je direktor Agencije, Amir Mulalić, koji je kazao da su osnovne aktivnosti agencije u 2013.godini bile; briga o poslovnim zonama, upravljanje projektima, praćenje javnih poziva i razvoja strategije općine Cazin, te saradnja s drugim institucijama. S obzirom da Agencija nema svojih prihoda, već isključivo radi kao servis, i da je finansirana iz općinskog budžeta, u 2013.godini je poslovala s gubitkom od 22 hiljade maraka. Raspravljajući o ovoj tački dnevnog reda, vjećnici SDA su isticali da je ova agencija općinu Cazin do sada koštala oko 300 hiljada maraka i da je promašena investicija, te su tražili od načelnika općine i Općinskog vijeća da početkom naredne godine vjećnicima podnesu prijedlog odluke o njenom ukidanju. Ističući da ova Agencija pridonosi privrednom razvoju općine Cazin, vijećnici A SDA kazali su da ovakvo preduzeće treba da postoji u svakoj općini, prije svega da bi se kvalitetno pripremili i aplicirali projekti, te dobila finansijska sredstva od stranih fondova. U raspravu o ovoj tački dnevnog reda uključio se i načelnik općine, mr.Nermin Ogrešević, koji je kazao da rezultati projektnih ciklusa realiziranih na području naše općine itekako potvrđuju da je postojanje Agencije za razvoj u Cazinu isplativo, ali i dalje potrebno. Dodao je da je bitno imati razvojne resurse, jer bez toga naša općina ne bi mogla učestvovati u mnogim značajnim projektima, i samo tako, suštinski i strateški i treba promatrati rad Agencije za razvoj. Ovaj Izvještaj Agencije usvojen je sa 16 glasova ZA, 9 PROTIV i 2 uzdržana. Vijećnici su zatim, jednoglasno i bez diskusija, usvojili Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Sportski centar“Cazin za 2013.godinu, kao i Zaključak o pokretanju inicijative za izradu Zakona o uspostavljanju grada Cazina i Prijedlog odluke o njegovom proglašenju.

KOMENTARI:
Loading...