Predstavnici Vijeća mladih USK su početkom januara 2015. godine uputili dopise svim političkim partijama/strankama koje participiraju u Skupštini USK, Vladi USK te Predsjedavajućem Skupštine USK, s ciljem uključivanja predstavnika Vijeća mladih u Komisiju za obrazovanje, nauku, kulturu, sport i mlade, kao punopravne članove, u skladu sa Zakonom o mladima FBiH. VMUSK je legitimno predstavničko tijelo koje zastupa interese mladih i čini direktnu vezu u komunikaciji između mladih i institucija vlasti.

Dana 23.03.2015. sjednica Skupštine USK započeta je u znaku mladih. Poslanici Kenan Keserović i Sanel Mahić podnijeli su tri inicijative. Prva Keserovićeva inicijativa jeste INICIJATIVA ZA IZRADU I USVAJANJE STRATEGIJE PREMA MLADIMA USK, čijom bi implementacijom mladi USK dobili institucionalnu podršku u svim oblastima koje su od značaja za njih: zapošljavanja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, socijalne pdorške i dr. Druga je INICIJATIVA ZA IZMJENU I DOPUNU ČLANA 36. STAVA 1d. POSLOVNIKA  SKUPŠTINE UNSKO SANSKOG KANTONA. Predmetni član Poslovnika trenutno predviđa da ’’Komisija za obrazovanje, kulturu, sport i mlade broji 7 članova, 5 iz reda poslanika i 2 izvanskupštinska predstavnika…’’, što bi se mijenjalo i glasilo da ’’Komisija za obrazovanje, kulturu, sport i mlade broji 7 članova, 5 iz reda poslanika i 2 izvanskupštinska predstavnika ispred Vijeća mladih USK.”

Poslanik Sanel Mahić također je podnio inicijativu za uključivanje predstavnika Vijeća mladih USK u sva radna tijela i radne grupe Skupštine i Vlade, koja se tiču mladih i rada sa mladima, te je inicirao da se predstavnici Vijeća mladih USK imenuju kao punopravni članovi već spomenute nadležne Komisije.

Vijeće mladih USK polaže velike nade u predmetne inicijative, očekujući od donosioca odluka da konačno, 5 godina od usvajanja Zakona o mladima u FBiH, ispoštuje zakonsko pravo mladih da dobiju svoje predstavnike/ce za institucionalni dijalog s vlastima.

KOMENTARI:
Loading...