Magistrica Aida Alagić, vlasnica grupacije apoteka Europharm, saopštenjem za javnost želi upoznati građane što se tačno dešavalo proteklih dana, zašto je protestirala i kakvi su odnosi između nje i Zavoda zdravstvenog osiguranja USK, te o pokušaju diskreditacije i hajke koji se vodi protiv nje i apoteka u njenom vlasništvu. U prilogu prenosimo saopštenje u cijelosti:

Sudionici i akteri ove “hajke”, pokušaja diskreditacije mene i apoteka u mom vlasništvu- vjerovatno su se nadali da ću ja na sve šutati, da neću reagirati. Greška. Pored pravne borbe putem institucija i sudskih organa, medija, odlučila sam se da i mirnim prosvjedom ispred zgrade Zavoda zdravstenog osiguranja USK skrenem pažnju javnosti. I učinit ću sve da ova hajka na mene, ali i na cijelu farmaceutsku struku i apoteke i uopće zdravstvenu struku dobije svoje razloge,
objašnjenja, informacije…

Već nekoliko mjeseci mnogobrojne institucije pismeno, ali i javnost su putem društvenih mreža, printanih medija i sl. upoznate sa činjenicom da su apoteke u mom vlasništvu, kao i ja lično izložene pritiscima, prijetnjama, mobingu, maltretiranju od strane Almina Handanagića, direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Sve je kulminiralo činjenicom da je Handanagić, a pozivajući se na Zaključak upravnog odbora ZZO USK, aktom-obavijesti koji je obradila Mirza Tatarević, raskinuo Ugovor apotekama u mom vlasništvu ( 7 apoteka) 13.januara 2016.godine i tim činom onemogućio
nam da izdajemo lijekove sa esencijalne liste.

Obavještavam javnost da sam, putem advokata, od ZZO USK tražila da mi dostavi Zaključak temeljem kojeg je direktor donio odluku da raskine Ugovor. Zaključak nisam dobila.

Također obavještavam javnost da ovo nije prvi pokušaj da se apotekama u mom vlasništvu ukine pravo na izdavanje lijekova sa esencijalne liste lijekova te da je ovakvu “avanturu” također potpisao i Jasmin Husetić, a u ime tadašnjeg direktora Suada Hamzabegovića 2012. godine, ali je ista “zabrana” trajala nekoliko sati jer su dotični, nakon sastanka sa mojim advokatom, shvatili šta ih čeka i nakon
nekoliko sati akt povukli i stavili van snage.

Kako bih upoznala javnost o događanjima dajem saopćenje i upoznajem javnost sa sljedećim činjenicama:

1. UGOVOR ZA IZDAVANJE LIJEKOVA SA ESENCIJALNE LISTE LIJEKOVA

Prije svega javnost treba biti upoznata sa činjenicom da sve apoteke na Unsko-sanskom kantonu imaju potpisan Ugovor sa ZZO USK za izdavanje lijekova sa esencijalne liste lijekova, ili stanovništvu poznate kao “zelene recepte”. Postojeći Ugovor po kojem apoteke izdaju lijekove osiguranicima Unsko-sanskog kantona je potpisan 01.februara 2015.godine na godinu dana i ističe 31.01.2016. godine. U potpisanom Ugovoru defnisano je, pored ostalog da ZZO USK izdate lijekove plaća apoteci nakon 90 dana od dana
fakturisanja.

2. NEPLAĆANJE ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJAPISA NA
UPOZORENJA DIREKTORU HANDANAGIĆU

Prvi pritisci od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja počeli su početkom septembra, kada je Zavod zdravstvenog osiguranja, bez objašnjenja počeo da kasni sa plaćanjem računa za izdate lijekove apotekama. U jednom intervjuu koji je Handanagić dao časopisu “Dani” objasnio je da radi kontrole doktora,
recepata… i da je odlučio da plaća samo Gradskim apotekama na Unsko-sanskom kantonu dok se kontrole ne završe. Međutim, direktor Almin Handanagić, samom ovom činjenicom grubo je zloupotrijebio
svoj položaj. Apoteke u mom vlasništvu su, na protokol Zavoda zdravstvenog osiguranja, prvo poslale POZIV NA PLAĆANJE, ali kako niko iz ZZO USK nije reagirano, naš advokatski tim poslao je na protokol
OPOMENU ZA PLAĆANJE, na koju takođe nikad nismo dobili pisani odgovor.

Pored činjenice da je Handanagić plaćao uredno gradskim apotekama, a kasnio privatnim apotekama, događa se još jedna činjenica, a to je da je Handanagić plaćao pojednim privatnim apotekama nekoliko mjeseci unaprijed, a kasnio apotekama u mom vlasništvu, što je gruba: diskriminacija, metod pritiska i očita zloupotreba položaja. Upozorenje i o ovoj činjenici poslano je direktoru Handanagiću na protokol. O svim navodima je pismeno obavješten Ministar zdravstva USK.

3.POZIVANJE NA SASTANKE-INTERVENCIJA POLICIJE

Nakon neplaćanja, slijede novi pritisci i prijetnje. Telefonskim putem sam pozvana da sa predstavnicima direktorima apoteka koje su u mom vlasništvu dođem na sasanak u ZZO USK. Odazvali smo se na telefonski poziv na sastanak, međutim, portir u ZZO USK je ZABRANIO ULAZAK. !!! Pozvana je policija, koja je konstatirala činjenicu ZABRANE ULASKA, te smo također, a temeljem Zakona o slobodi pristupa informacijama od Policijske uprave naknadno dobili i pisano pojašnjenje da je portir postupio po naredbi direktora ZZO USK. Objašnjeno mi je da je telefonista “greškom pozvala apoteke” .

Radi se o gruboj zloupotrebi položaja i ovlasti. ZZO USK je javna institucija i ne može direktor Almin Handanagić zabraniti ulazak. O ovom je pismeno obavješteno Ministarstvo zdravstva USK.

4. SASTANAK U ZZO USK

Nakon nekoliko dana, ponovno smo, također usmeno, putem telefona pozvani na sastanak u ZZO USK. Sastanku su ispred ZZO USK prisustvovali direktor Almin Handanagić, Mirza Tatarević, Hasan Redžić i Aida Dervišević, a ispred apoteka u mom vlasništvu sastanku su pristupili: Zejna Harbaš, Maida Mesić, Alen Čikić, ja-Aida Alagić, te naša advokatica Emira Imširević. Na sastanku je direktor ZZO USK usmeno prezentirao da kasni sa plaćanjem jer kontroliše Domove zdravlja, doktore, recepte, kartone, protokole, te obrazložio da bi kontrole “išle bolje i brže, ali su bili godišnji odmori pa nisu stigli kontrolisati”??
I objasnio je da je on odlučio tako, pozvati “jedne po jedne-apoteke” te ih o tome na ovakav način informisati. Na sastanku smo ponovno tražili da nam sve dostavi pismeno.

5.PRIMOPREDAJA RECEPATA

Almin Handanagić, krajem 10 mjeseca 2015.godine šalje akt svim apotekama na USK, kojim traži da apoteke izvrše slaganje recepata, po novom sistemu. Ali i dostavlja: RASPORED PRIMOPREDAJE RECEPATA. Prije svega, ovim aktom direktor Almin Handanagić, opet zloupotrebljava svoj položaj, jer je
Ugovorom definisan način i vrijeme primopredaje recepata. Predmetnim aktom Handanagić mijenja i vrijeme i način primopredaje recepata, protivno odredbama potpisanog Ugovora. Opet smo na protokol ZZO USK upozorili direktora Handanagića, da je akt u suprotnosti sa potpisanim Ugovorom. O ovim
okolnostima, opreza radi, također smo upoznali i nadležnog ministra zdravstva Ibrahima Kajtazovića, na protokol Ministarstva zdravstva Unsko-sanskog kantona. Te ih obavijestili da ćemo postupiti “po naredbi” Handanagića, ali da, opreza radi, upozoravamo da je predmetni akt u suprotnosti sa potpisanim Ugovorom.

6.INCIDENT U ZAVODU ZDRAVSTENOG OSIGURANJA

Prilikom prve primopredaje recepata u Zavodu zdravstvenog osiguranja početkom novembra dogodio se incident, o kojem je pismeno obavješeten i ZZO USK i Upravni odbor ZZO USK i Kantonalni ministar zdravstva:
Zavod zdravstvenog osiguranja je, odlukom direktora Handanagića- formirao komisiju od 9 članova za pregled recepata u sljedećem sastavu: Mirza Tatarević, Aida Tevšić, Muhamed dr.Lepuzanović, Zehira dr. Bajramović, Isidora Ivaniš, Elvis Kapić, Adijan Kudalić, Muhamed Dželalagić, i Demir Hamulić, te su nas gore navedni članovi komisije dočekali, u velikoj sali za sastanke ZZO USK.

Moja apoteka je također formirala komisiju za primopredaju recepata od 4 člana koju su činile 2 magistra farmacije, jedan diplomirani ekonomista i naš advokat-pravni zastupnik.
Međutim, prilikom ulaska naše Komisije ušao je Handanagić u salu, počeo da mi prijeti, galami, govoreći da imam pravo samo na dva člana komisije jer je “on tako odlučio” , prijeteći mi: “ja ću to tebi u Sudu napisati, ja sam direktor”. Upozorila sam ga na način ophođenja prema meni, da sam dovoljno starija od njega, pored ostalog (11 godina) da bi bilo kulturno da me persira . Mirza Tatarević je rekla da je to “diskreciono pravo” direktora da odluči koliko osoba ispred apoteke može prisustvovati predaji recepata.

Vrhunac se dogodio kada je direktor izbacio ekonomistu koji je bio član naše komisije, rekao da moja advokatica i magistra Harbaš mogu sjesti a meni bukvalno: NAREDIO DA STOJIM!!!

O ovom incidentu napravljena je službena zabilješka i pismenim putem dostavljena na protokole gore navedenih institucija.

Ovdje se ne radi samo tome da je direktor Handanagić zloupotrijebio svoj položaj, nego o jednom činu diskriminacije, poniženja, psihičkog i fizičkog maltretiranja mene kao žene, jer sam STAJALA SKORO 3 SATA,
dok je komisija pregledala recepte. Ono što čudi, što šokira je činjenica da je 9 gore navedenih članova komisije nijemo sve posmatralo, da je 5 “muškaraca”: Lepuzanović, Kapić, Kudalić, Dželalagić, Hamulić, sjedilo i niko mi nije ponudio svoju stolicu da bar ne stojim. ( ako ništa drugo starija sam od sve i jednog
člana komisije) Dok je trajala komisija Handanagić je stalno ulazio-izlazio, kontrolisao rad komisje, te i sam “pregledao recepte”.

Svi recepti koje je komisja pregledala tog dana, kao i svi drugi recepti za 10,11, i 12 mjesec pregledani u našem prisustvu su bili uredni !

7.DOSTAVA ZAPISNIKA O PREGLEDANIM RECEPTIMA

Gore navedena komisja je “navodno” pregledala recepte apoteka za: 6, 7, 8, i 9 mjesec (i to nekoliko mjeseci nakon predaje recepata i računa).

Kažem navodno jer:

  • pregledu nisu prisustvovali predstavnici apoteka, ( što je u suprotnosti sa Zakonom),
  • zapisnici su formirani na osnovu nevažećih zakonskih odredbi i pravilnika,
  • dostavljeni su nam zapisnici koji uopće nisu potpisani,
  • na same zapisnike ZZO USK nije uopće do pouku o pravno lijeku, niti predvidjeo mogućnost prigovora.
  • itd, itd…

Na sve ove Zapisnike, putem advokata smo na protokol dostavili primjedbe i ukazali na sve protivzakonske postupke. ZZO USK je temeljem ovih zapisnika izvršio umanjenje plaćanja prema apoteci, pri čemu to
umanjenje, nema nikakave veze sa navodno spornim receptima nego je rađeno bukvalno “od oka”, što će pokazati i nalaz Sudskog vještaka ekonomske struke. To je samo još jedan od pokazatelja grube zloupotrebe položaja Almina Handanagića. Ono što je bezobrazno je činjenica da ZZO USK osporava apoteci plaćanje recepata koje liječnik nije proveo kroz karton ili protokol. Pitanje: kako apoteka može znati je li liječnik neki recept uveo u karton, ili je li medicinska sestra provele kroz knjigu protokola. Na protokol ZZO USK dostavila sam akt kojim tražim da nam se dostave Zapisnici od drugih apoteka.
Odgovor nismo dobili.

8.KONTROLA DOMOVA ZDRAVLJA – PREGLEDANJE KARTONA PACIJENATA

Paralelno sa svim ovim događanjima direktor Handanagić svojom Odlukom formira komisiju u sastavu: Aida Dervišević, Almir Lipovača, Hairlahović dr.Hatidža i Samira Sijamhodžić, koji su vršili kontrolu Domova zdravlja i pored ostalog pregledali i kartone pacijenata.

Kada sam upoznata sa ovim, i kada nam je nalaz dostavljen bila sam u nevjerici. Prijavila sam direktora Handanagića i ZZO USK pisemeno na protokole-Federalnom ministarstvu zdravstva, Kantonalnom ministarstvu zdravstva, Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, Federalnoj upravi za inspekcijske
poslove, Upravnom odboru ZZO USK, a pored ostalog, zbog činjenice da je po Odluci direktora predmetna komisija neovlašteno pregledala kartone pacijenata pri čemu su prekršne odredbe Zakona o zaštiti ličnih podaka, Zakona o zaštiti prava pacijenata, i niz drugih zakonskih propisa. Sama činjenica
da se u nalazu spominju imena i prezimena pacijenta te koje lijekove pacijenti koriste dovoljno govori ( lijekovi za psihoze, depresije, …)
NALAZ OVE KOMISIJE sadrži pregled kartona 14 liječnika u Domu zdravlja Bihać, ( Cerić Katmerka, Demirović Irma, Grgić Štefica, Hukić Mehmed, Ibrahimpašić Aida, Isić Melisa, Kadić Fehim, Korčić Zemira,
Kuduzović Safet, Mahmuzić Džemila, Omerović Hajrudin, Rizvan Tidža, Salkić Sebiha, Cerić Amir- pri čemu su članovi gore navedene komisije našli da su svi navedeni liječnici propisivali recepte koje nisu proveli kroz karton ili protokol.

Predmetni nalaz, a na koji se pored ostalog poziva Handanagić pokazuje da su recepti o kojima Handanagić govori podizani u svim apotekama u Bihaću. (B-pharm, Prekounje, Pharmanova, Pharmacia, “Aida” , T&A, Gradska – Bihać, Vita, Europharm i Kovačević.)

Nalaz sam pokazala novinarima, te su isti imali priliku vidjeti dio NALAZA koji pokazuje da je kontrolisano 14 liječnika i dio koji pokazuje da su recepti koje Komisija navodi realizirani u svim apotekama u Bihaću.
Ovaj nalaz će biti i dokaz u sudskom postupku, sa veoma, veoma važnom opaskom da nalaz sadržava imena i prezimena pacijenata i informacije šta koji pacijent troši od terapije, što je ponavljam grubo kršenje prava pacijenata na privatnost i, zaštitu ličnih podataka. I još jedan dokaz i pokazatelj zloupotrebe
položaja Handanagića.

9.DAVANJE RECEPATA IZ ZZO USK, NOVINARIMA CIN,a

Upozorila sam ZZO USK na činjenicu da je Handanagić, odnosno neko od uposlenika ZZO USK ko je imao pristup receptima – novinarima CIN,a dali kopije recepta Apoteke “Europharm” koji je potom objavljen na internetu. Kao i u gore navedenom slučaju, i ovdje se radi o grubom kršenju Zakona o zaštiti ličnih podataka, Zakona o pravima pacijenta, a sve sa namjerom da se moje apoteke diskreditiraju. Naravno i ovdje se radi o zloupotrebi položaja Handanagića, koji u ovom slučaju pored što krši zakone o pravima pacijenta, zakone o zaštiti ličnih podataka, pokušajem da diskreditira moje apoteke, nanosi ogromnu materijalnu štetu, a što je također predmet Sudskog postupka. Objavljeni recept je iz januara 2015.godine, i isti uopće nikako nije naplatila apoteka nego “Farmacije 2011” , po starom Ugovoru, što je uposlenica ZZO USK, zaboravila reći novinaru CIN,a, a što je veoma važno obzirom na okolnosti njene izjave novinarima CIN,a.je veoma važno obzirom na okolnosti njene izjave novinarima CIN,a.

10. PACIJENTI KOJI PLATE PREMIJU- NE PLAĆAJU PARTICIPACIJU U APOTECI

Pacijentima je poznata činjenica da apoteke u mom vlasništvu već godinama ne neplaćuju participaciju od 1 km po receptu svim pacijentima koji imaju uplaćenu premiju zdravstenog osiguranja.

Naime, Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona tačno denira da pacijenti koji imaju plaćenu premiju zdravstvenog osiguranja NE PLAĆAJU PARTICIPACIJU OD 1 KM U APOTECI.

Međutim ZZO USK je protivzakonito u Ugovor sa apotekom stavio klauzulu da apoteka mora uplatiti Zavodu 1 km za svaki izdati recept.

Tako je Zavod protivzakonito od pacijenata koji imaju uplaćenu premiju samo u 2015 godini naplatio oko 700.000 ( sedamsto hiljada maraka). U posljednje tri godine ZZO USK je protivzakonito od osiguranika sa plaćenom premijom ( zloupotrebljavajući Ugovor sa apotekama) naplatio više od 2 miliona maraka.

O činjenici da je naplata participacije od 1 km po receptu od pacijenata koji imaju uplaćenu premiju protivzakonita upoznali smo ZZO USK- pismeno na protokol, te tražili objašnjenje- koje nismo dobili.

Upravo ova činjenica da smo upozorili direktora Handanagića i ZZO USK na protivzakonitu naplatu participacije jedan je od razloga mobinga, pritiska, prijetnji i maltretiranja.

11.PROBIJANJE BUDŽETA ZA ESENCIJALNU LISTU,

Pojašnjenja, objašnjenja, informacije, Farmacija 2011, Ibrahim Kovačević, Osman Samardžić

U svojim medijskim istupima direktor Handanagić, objašnjava da se sve čini jer je Zavod kako kaže “probio budžet” za esencijalnu listu lijekova i spominjući pri tom informaciju da je u 2014.godini to tkz. “probijanje budžeta za lijekove” iznosilo više od 2 miliona maraka, optužujući apoteke za kako kaže izvlačanje novca iz ZZO USK.

Sramota. Jer: informacije radi, kako direktoru Handanagiću,( možda ne zna) tako i javnosti: apoteke u 2014. godini uopće nisu naplaćivale lijekove sa esencijalne liste od ZZO USK, nego su iste naplaćivali direktno dobavljači lijekova cesijom.

Naime u periodu: februar 2012-januar 2015, ( tri godine), lijekove sa esencijalne liste distribuirala je ( 95 %), ali i direktno naplaćivala od ZZO USK veledrogerija “Farmacija 2011” sa sjedištem na Kamenici, Zagrebačka 2, Bihać. Ova veledrogerija je osnovana u decembru 2011. godine od strane Ibrahima Kovačevića iz Prošića, općina Cazin. Način na koji je “Farmacija 2011” i njen tadašnji “direktor” Osman Samardžić, magistar farmacije, mjesec dana nakon osnivanja, sa ZZO USK, ( sa Suadom Hamzabegovićem tadašnjim direktorom ZZO USK) potpisala trogodišnji Ugovor, predmet je posebne prijave apoteka Unsko-sanskog kantona konkurencijskom vijeću, ali i drugim institucijama.

 

12.TRAKICE ZA MJERENJE ŠEĆERA U KRVI, Aida Dervišević, Farmacija 2011

Imajući u vidu činjenicu da je gđa Aida Dervišević u navodnoj izjavi novinarima CIN,a obrazlagala kako je recept koji neki od doktora nije uveo u karton ili sestra u protokol nelegalan, maksimalno je bezobrazno prije svega, jer apoteka ne može biti odgovorna da li je liječnik uveo recept u karton, ili medicinska sestra u protokol.

Kako Aida Dervišević proziva mene i moje apoteke OBAVEZNA SAM i ja odgovoriti.

Prije svega: apoteka nije odgovorna da li je neki liječnik uveo recept u karton ili medicinska sestra u protokol. Tvrdnja da pacijent nikako nije bio kod doktora, a recept došao u apoteku je kleveta. Svi pacijenti imaju ime i prezime, svaki recept ima svoj broj, a apoteke imaju video nadzor, te ćemo se ovim lažima baviti posebnim sudskim postupkom.

Upravo je Aida Dervišević, kao tad v.d.direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja potpisala aneks ugovora sa gore navedenom veledrogerijom “Farmacija 2011”-za distribuciju trakica za mjerenje šećera. Predmetni aneks Ugovora nema rok trajanja ( do novog tendera) te tako “Farmacija 2011” po ovom aneksu distribuira trakice već godinu. Aneksom- godinu dana!!!! I evo i dalje. Zakon o javnim nabavkama vrlo je jasan u tom pogledu, šta se smije, koliko dugo, a šta ne smije.

Sve to oko trakica za mjerenje šećera ne bi bilo čudno da nije poznata činjenica da ZZO USK plaća trakice za mjerenje šećera 0,69 km. A Federalni fond zdravstenog osiguranja plaća trakice za mjerenje šećera oko 0,2 km.?? ZZO USK sam upoznala sa činjenicom da trakice za mjerenje šećera koje koriste osiguranici-inzulin ovisni dijabetičari, su trakice koje su EU napuštene zbog zastarjele tehnologije i metode mjerenja.

ZZO USK smo upozorili da osiguranici moraju imati pravo na slobodan izbor trakica za mjerenje šećera, kao što je to u drugim kantonima gdje trakice plaća ZZO.

I u budžetu za 2016.godinu Handanagić je predvidjeo stavku Trakice za mjerenje šećera u vrijednosti od oko 900.000,00 ( devesto hiljada maraka), a imajući u vidu činjecu kolika je njihova cijena u Federalnom fondu u Sarajevu, ostaje nejasno zašto ZZO USK plaća nekoliko stotina hiljada maraka više?

Činjenica ostaje dodatno: da se u apotekama prodaju mnogobrojne vrste trakica za mjerenje šećera znatno jeftinije nego što ZZO USK plaća “Farmaciji2011”, po aneksu koji je prije godinu dana potpisala Dervišević. Zašto Handanagić troši nekoliko stotina hiljada maraka godišnje više na trakice za mjerenje šećera nego Federalni fond Sarajevo, ostaje da se vidi i da Handanagić odgovori??

A mene Handanagić diskreditra, proziva, psihički maltretira očekujeći da ću javno šutati.
13.DISTRIBUCIJA POTROŠNIH ORTOPEDSKIH POMAGALA

Posljednjih nekoliko mjeseci upozoravamo Handanagića da se tkz. potrošna ortopedska pomagala, kao što su pelene za inkontinenciju, vrećice za anus preter, i slično, u ostalim kantonima- distribuiraju kroz apoteke ( isto kao i trakice za mjerenje šećera, penovi za dijabetičare i iglice za inzulin).

Distribucija pelena, i ostalih potrošnih ortopedskih pomagala kroz apoteke omogućava bolju i lakšu dostupnost pacijentima-osiguranicima ZZO USK. Zavod godišnje samo za pelene za inkontinenciju izdvoji više od 500.000, 00 KM ( petsto hiljada konvertibilnih maraka).

Zašto ZZO USK ne dozvoljava da osiguranici koji imaju pravo na potrošna ortopedska pomagala ( pelene, kateteri, kese za anus preter) ista podignu u nekoj od apoteka ( ima ih više od 100 u 8 općina na Unsko-sanskom kantonu), kao što je to u drugim kantonima ??

Zašto ZZO USK plaća pelene za inkontinenciju skuplje nego se pelene prodaju u apotekama?

Na ova pitanja odgovor zna Handanagić.
14.ORTO-MEDICO, SANI-FARM ILI SLIČNO, Sanel Okić, Cazin

Oko frme Orto-medico ( Sani-farm) ili slično uglavnom smo upoznati kroz ime Sanela Okića, ali i kroz aferu oko ortopedskih pomagala prije nekoliko mjeseci. Okolnost, kako je i zašto Handanagić sa ovom blokiranom cazinskom firmom potpisao Ugovor i plaćao ortopedska pomagala zna Handanagić.
15.B-PHARM APOTEKE, Dragan Pilipović, ( Interpromet, Novi Grad)

Jedan od razloga pritisaka, mobinga i svih maltertiranja kojima sam izložena je i činjenica da sam kao predsjedavajuća Odbora povjerilaca Gradske apoteke Bihać u stečaju, upozorila na okolnosti i činjenicu da postoji dokumentacija koja ukazuje da je prostor u kojem se nalazi Apoteka B-Pharm u Domu zdravlja Bihać – vlasništvo Gradske apoteke Bihać.

U vezi sa ovim slučajem ističem sljedeće:

Putem protokola, pismeno, od Doma zdravlja Bihać,( na ruke direktorice Džinić dr. Alme), a temeljem zakona i prava na slobodu pristupa informacijama tražila sam sljedeće informacije:

  1. da li apoteka B-Pharm u Domu zdravlja plaća zakupninu Domu zdravlja Bihać,
  1. čiji je prostor u kojem se nalazi ambulanta Doma zdravlja na Ozimicama 2, i da li su poštovane zakonske procedure prilikom najma ovog prostora, odnosno kako je Dom zdravlja Bihać, potpisao Ugovor o najmu ovog prostora.Do danas- Dom zdravlja Bihać i direktorica Džinić dr-Alma nikad nije odgovorila na ova pitanja, te smo traženje informacija pokrenuli putem porezne uprave i institucije ombudsmena u Bosni i Hercegovini.

 

-To da ću biti maltetrirana, šikanirana upozorena sam također i od strane Dragana Pilipovića, iz firme

“Interpromet” Novi Grad. ( Bosanski Novi) Naime, isti me, ( Dragan Pilipović) na farmaceutskom forumu u Poreču prije 2 mjeseca upozorio – da ne smijem iznositi činjenice i dokumentaciju o vlasništvu prostora u kome se nalazi Apoteka B-Pharm u Domu zdravlja Bihać.

Nije mi bila jasna njegova poruka, bila mi je smješna i nejasna!!!

Ali mi je Dragan objasnio da su B-pharm apoteke u stvari njegove apoteke, i da mu je Dženis Šabulić samo, kako kaže, citiram- “Muhamed” za Unsko-sanski kanton?? I formalni vlasnik B-farm apoteka.

( Moram istaknuti da je Dženis Šabulić, bio u firmi čiji sam bila suvlasnik, dio izaslanstva, zajedno sa Šuhretom Fazlićem ispred Oktal Pharme iz Zagreba 2011. godine, poslani po telefonskom pozivu Hamdije Lipovače, te mi se još tad prijetio da se “moram prodati”. Stoga je ovo samo jedan slijed događanja, sa drugim osobama koje su spremne na mobing, prijetnje, pritiske).

Naravno sve ovo oko vlasništva B-pharm apoteka mi se učinilo pomalo smješnim, čudnim, ali događanja koja su uslijedila polako slažu sliku- zašto smetam.

Handanagić je u direktnoj sprezi ovog mobinga, pritiska i prijetnji , sa ciljem i namjerom da se “otvori prostor” B-pharm apotekama ( jer je isti otvorio apoteke: u hotelu Emporijum, (Bihać,), zatim u Bužimu, Bosanskoj Krupi, Ključu, Ostrošcu, a namjere su Velika Kladuša i Sanski Most.

Handanagić zlouptrebljava svoj polažaj i svoje ovlasti i prijetnjama, zastrašivanjem, pritiscima, mobingom, administrativnim zabranama čini sve da uništi naših 50 radnih mjesta, da uništi nespornu činjenicu da smo tokom proteklih 18 godina ( koliko je prošlo od osnivanja moje prve apoteke 1998) -svojim trudom, radom, asortimanom, ljubaznošću, ali iznad svega velikom stručnošću postali prepoznati pacijentima kao najbolji izbor. Pa Handanagić čini sve da uništi to.

Inače je Interpromet veledrogerija koja sa ZZO USK ima višemilionski Sudski spor oko naknade štete te će detalje spora moći kvalitetno obrazložiti Handanagić.

 

16.APOTEKE UNSKO-SANSKOG KANTONA

Poljednjih mjeseci u medijima bila je veoma aktivna prezentacija projekta grupe poslanika u Skupštini USK, oko spajanja gradskih apoteka na Unsko-sanskom kantonu i formiranja jedne insitutucije Apoteke Unsko-sanskog kantona. Ta problematika mene, kao vlasnicu 7 apoteka ne bi doticala da u toj namjeri grupisanja nije političkim elitama zasmetala Gradska apoteka Bihać.

Naime, polovinom 2014.godine opet gore spominjana veledrogerija “Farmacija 2011”, je podnijela zahtjev za pokretanje stečajnog postupka nad Gradskom apotekom Bihać. Te je Sud usvojio zahtjev i pokrenuo stečaj.

Kao jedan od najvećih povjerilaca , izabrana sam za predsjednicu Odbora povjerilaca. I čitavim nizom aktivnosti, o čemu postoji pisani trag, činila sam i činim sve da Gradske apoteke Bihać ostanu raditi, da se usvoji stečajni plan koji predviđa reprogram velikih dugova ove apoteke, ali i opstanak ove institucije koja ima 70 godina tradicije.
17. UPRAVNI ODBOR ZZO USK, dr. Selimbegović, dr. Mahmić, dr. Durić, Štulanović i ostali….

Kada su počeli moji medijski istupi zbog “raskidanja ugovora putem obavijesti”, tad je Handanagić hitno uključio Upravni odbor, pokušavajući da ovu “vruću kašu koju je zakuhao” prebaciti na Upravni odbor. Predsjedavajući upravnog odbora dr. Selimbegović, hitno je došao na konsultacije u ZZO USK, te je zajedno sa Handanagićem dao Saopćenje za javnost pokušavajući opravdati svoj protivpravni čin, i pri tom i dalje nastavljajući diskreditirati mene i moje apoteke.

Sa punim pravom pitam članove u Upravnog odbora, temeljem kojeg Zakona, ODUZIMATE PRAVO NA RAD I UGROŽAVATE 50 RADNIH MJESTA, od toga 20 magistara farmacije????

Pravo na Ugovor sa ZZO USK, kao član Upravanog odbora, oduzima mi i dr.Mahmić Omer, urolog, koji pri tom kao uposlenik Kantonalne bolnice Bihać, i Član Upravnog odbora ZZO USK razbija kamenac pacijentima u “Uroston”- privatnoj ustanovi na Kamenici -Bihać, , a to onda plaća Zavod zdravstenog osiguranja. Ovdje je sve u redu?

Član upravnog odbora ZZO USK je i doktorica Durić Jasminka iz Cazina.??

Jedan od članova upravnog odbora je i Šefik Štulanović iz Velike Kladuše!!

Handanagić je propustio da obavjesti članove upravnog odbora da smo na sve Zapisnike stavili primjedbe, da je u toku pravni postupak, i da će ih njihov ovakav Zaključak i njegova ovakva odluka dovesti u situaciju gdje ću u pravnoj bitci koju vodim sve prijaviti nadležnim institucijama zbog nanošenja štete, diskriminacije, zloupotreba, nazakonitih radnji…..
18. PREDSJEDNIK OPĆINSKOG ODBORA SDA STRANKE CAZIN-DIREKTOR JAVNE USTANOVE ZAVOD ZDRAVSTEVNOG OSIGURANJA USK, sa budžetom većim od 80 miliona maraka

Ne ulazeći u pravilnike, statute, kako stranaka tako i javnih institucija, sa punim pravom postavljam pitanje da li je dozvoljeno da osoba koja je politički aktivna i to kao viskopozicionirani predsjednik općinskog odbora SDA stranke Cazin- bude i direktor jedne javne instutucije kao što je Zavod zdravstvenog osiguranja

USK, koja raspolaže sa budžetom od preko 80 miliona maraka.

19. KO PLAĆA DOKTORE LEPUZANOVIĆ MUHAMEDA I ZEHIRU BAJRAMOVIĆ :

-Sa punim prvom mogu pitati da li su doktoru Lepuzanović Muhamedu i doktorici Zehiri Bajramović plaćeni radni sati u državnim zdravstvenim institucijama u kojima su zaposleni, jer sam uvid u raspored primopredaje recepata i rad komisije, čiji su članovi, pokazuje da su isti bar 10 dana mjesečno u radnom vremenu satima angažovani u Komisiji za primopredaju recepata.

Svoju borbu za 50 radnih mjesta, ( 20 magistara farmacije), nastavit ću svim pravnim sredstvima koja mi stoje na raspolaganju.

Bihać, 18.01.2016. godine
magistra farmacije Aida Alagić

Komentari: