11 C
Bosanska Krupa
Subota, 26 Septembra, 2020

KONKURS: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Bihać

- Oglas-

Na osnovu člana 35. i člana 90. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 5/12), a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine na zahtjev Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Unsko-sanskog kantona , o b j a v lj u j e

 

 

JAVNI KONKURS

za popunu radnih mjesta državnih službenika u

Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Unsko-sanskog kantona

 

  1. Kantonalni turističko-ugostiteljski inspektor, na mandatni period od 3 (tri) godine – 1 (jedan) izvršilac
  2. Kantonalni sanitarni inspektor, na mandatni period od 3 (tri) godine – 1 (jedan) izvršilac

 

  1. Opis poslova: obavlja inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na: obavljanje turističke i ugostiteljske djelatnosti; kategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata u skladu sa Zakonom; zaštitu dobara od posebnog značaja za turizam (prirodne rijetkosti, kulturno – historijski spomenici, etnografske znamenitosti i dr.); zaštitu prava korisnika ugostiteljskih i turističkih usluga; reklamiranje ugostiteljsko – turističke ponude; osiguranje komunalnog reda za ugostiteljske i turističke objekte; kontrolu rada turističkih zajednica; obračun naplata i uplata boravišne takse i turističke članarine; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima po nalogu glavnog inspektora i direktora Uprave; odgovoran je glavnom kantonalnom inspektoru i direktoru Uprave za zakonito, stručno i blagovremeno obavljanje poslova i zadataka svog radnog mjesta.

 

  1. Opis poslova: vrši nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na: zaštitu zdravlja ljudi; sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti; proizvodnju i promet životnih namirnica i predmete opće upotrebe koji su pod sanitarnim nadzorom; proizvodnju i promet otrova i sličnih supstanci; snabdijevanje vodom i odstranjivanjem otpadnih voda i materijala; sanitarno – tehničke i higijenske uvjete u javnim objektima (javni lokali, škole, ustanove socijalne i dječje zaštite i dr.) i drugim mjestima od značaja za osiguranje sanitarne i higijenske i protiv epidemijske zaštite; zdravstveno stanje zaposlenih u djelatnostima i na poslovima koji su pod sanitarnom inspekcijskom kontrolom; preventivni sanitarni nadzor nad izgradnjom objekata; zabranu upotrebe duhanskih proizvoda u skladu sa posebnim propisom; obavlja i druge poslove u skladu s Zakonom i drugim propisima, po nalogu glavnog inspektora i direktora Uprave. Za zakonito, stručno i blagovremeno obavljanje poslova i zadataka svog radnog mjesta odgovara glavnom kantonalnom inspektoru i direktoru Uprave.

 

Uslovi: Pored općih uslova predviđenih članom 36. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, broj: 17-05-0642/12-1036-004 od 19.06.2012. godine te izmjenama i dopunama istog, broj: 17-05-0642/12-1047-015 od 18.04.2013. godine, kako slijedi:

 

 

Pozicija 01:

završena visoka stručna sprema VII stepen ili diploma visokog obrazovanja po Bolonjskom sistemu studiranja I (240 ECTS), II ili III ciklus  – ekonomske (opće i turističke), turističko-ugostiteljske, tehnološke (hemijske i prehrambene) struke,
najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva na poslovima svoje struke nakon završene visoke stručne spreme,

položen ispit za vozača “B“ kategorije,

poznavanje rada na računaru.

 

Pozicija 02:

završena visoka stručna sprema VII stepen ili diploma visokog obrazovanja po Bolonjskom sistemu studiranja I (240 ECTS), II ili III ciklus – medicinske struke (Medicinski fakultet, Fakultet zdravstvenih studija (smjer sanitarno inžinjerstvo) ili Visoka zdravstvena škola (smjer sanitarnog inžinjerstva ili ekološkog smjera)),

3 (tri) godine radnog iskustva na poslovima svoje struke nakon završene visoke stručne spreme,
položen ispit za vozača “B“ kategorije,

poznavanje rada na računaru.
Prijavljivanje na javni konkurs:

Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

 

  1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine); Napomena: diplome koje nisu ovjerene pečatom obrazovne institucije i koje nisu potpisane od ovlaštenih lica izdavaoca neće se uzeti u razmatranje
  2. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu/stažu u struci nakon završetka visoke stručne spreme; primjer uvjerenja se nalazi na web stranici Agencije: http://www.adsfbih.gov.ba/uploaded/prijave/UvjerenjeRadniStaz.pdf
  3. dokaz o položenom ispitu za vozača B kategorije;
  4. dokaz o poznavanju rada na računaru;
  5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton, Uredu za postavljenja u Bihaću, ul. Alije Đerzeleza br. 6 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

 

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili položenom pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili polaganju stručnog ispita, smatrat će se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri, o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih uslova konkursa.

 

Prijavu na konkurs, odnosno,  sve  tražene  dokumente  treba  dostaviti u roku od  8  dana od objave javnog konkursa na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton

Ured za postavljenja u Bihaću

Ul. Alije Đerzeleza 6

77000 Bihać

sa naznakom

„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika

 u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Unsko-sanskog kantona : 76/16“

 

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

                                                                                                     

                                                                                                V.D.  D I R E K T O R

 

  1. Refik Begić
Dodaj komentar:
- Oglas -

Najnovije

Sve veće prisustvo migranata u gradskim zonama

Kako smo već ranije pisali, ovih dana se u Bihaću, ali i ostalim gradovima USK, primjećuje povećano prisustvo migranata.   Ne postoji ulica u kojoj se...

Teška saobraćajna nesreća danas u Cazinu- jedna osoba smrtno stradala

Danas je u popodnevnim satima u Cazinu, u Mutniku došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj je, kako nam je potvrđeno, smrtno stradao jedan...

Uspjeh Sanjanina Šabana Bašića, na Kanadskom ali i svjetskom tržištu

Sanjanin Šaban Bašić, nakon posjete bratu u Kanadi, odlučio se da tamo i ostane davne 1974. godine, gdje je upoznao i svoju suprugu. Razvili...

Bihać: Povodom obilježavanja Svjetskog dana turizma danas su u gradu Sokolac predstavljena četiri nova infrastrukturna projekta

Turistička zajednica Grada Bihaća povodom obilježavanja Svjetskog dana turizma danas je u gradu Sokolac predstavlila četiri nova infrastrukturna projekta čijom će realizacijom Sokolac biti...

Povezani članci

Sve veće prisustvo migranata u gradskim zonama

Kako smo već ranije pisali, ovih dana se u Bihaću, ali i ostalim gradovima USK, primjećuje povećano prisustvo migranata.   Ne postoji ulica u kojoj se...

Teška saobraćajna nesreća danas u Cazinu- jedna osoba smrtno stradala

Danas je u popodnevnim satima u Cazinu, u Mutniku došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj je, kako nam je potvrđeno, smrtno stradao jedan...

Uspjeh Sanjanina Šabana Bašića, na Kanadskom ali i svjetskom tržištu

Sanjanin Šaban Bašić, nakon posjete bratu u Kanadi, odlučio se da tamo i ostane davne 1974. godine, gdje je upoznao i svoju suprugu. Razvili...

Bihać: Povodom obilježavanja Svjetskog dana turizma danas su u gradu Sokolac predstavljena četiri nova infrastrukturna projekta

Turistička zajednica Grada Bihaća povodom obilježavanja Svjetskog dana turizma danas je u gradu Sokolac predstavlila četiri nova infrastrukturna projekta čijom će realizacijom Sokolac biti...