Povodom otvorenog pisma članovima Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću, kojeg je uputio profesor Nijaz Skender, a kojeg smo objavili putem portala , stigao je i demant profesora Kenana Mahmutovića, kojeg vam ovom prilikom prenosimo u cjelosti.

Poštovani,

U tekstu objavljenom 19.12.2016. godine na Vašem web portalu pod naslovom „Nijaz Skender uputio otvoreno pismo članovima Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću“, spomenuto je i moje ime u kontekstu člana privremenog Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću, pri čemu su navedene djelimične i netačne informacije u vezi prava na stručno usavršavanje i obrazovanje  koja sam kao uposlenik Ekonomskog fakulteta djelimično ostvario na Univerzitetu u Bihaću, te paušalni, netačni i prije svega neargumentirani stavovi bivšeg dekana Pedagoškog fakulteta u Bihaću o mojim ličnim naučnim, akademskim i stručnim kompetencijama.

Iako se radi o otvorenom pismu, kako isto obiluje netačnim informacija i teškim kvalifikacijama upućenim na moje ime, a kako Vaš cijenjeni medij prije objave nije primijenio osnovno novinarsko načelo kontaktiranja druge strane, molim Vas da u cilju objektivnog informiranja javnosti objavite demanti činjenicama koje Vam dostavljam u prilogu.

Prije svega moram istaknuti da mi je žao što je odluka Privremenog upravnog odbora Univerziteta u Bihaću da se kandidatu Nijazu Skenderu ne dadne saglasnost za izbor dekana izazvala toliku frustraciju kod samog kandidata, da je pribjegao javnom vrijeđanju i omalovažavanju članova UO Univerziteta u Bihaću, koji su bili suzdržani od davanja saglasnosti navedenom kandidatu.

Autor teksta u svom pismu navodi „Moram se osvrnuti na laži člana UO dr. Kenana Mahmutovića koje je izgovorio o meni.“, a da pri tom ne navodi niti jednu rečenicu koju sam navodno izrekao niti jedan argument kojim bi eventualno opovrgnuo moje riječi. U nedostatku argumenata, nastavlja iznošenjem slijedeće činjenice „nije izvršio svoju obavezu i uplatio iznos novca za odbranu svoje doktorske disertacije“ ne argumentirajući po kom osnovu je kandidat trebao i da li je uopšte u obavezi da plati troškove stručnog usavršavanja. S tim u vezi, moram prije svega izraziti svoje žaljenje da jedan univerzitetski profesor, dugogodišnji dekan fakulteta i bivši predsjednik Senata Univerziteta koji je odlučivao o pravima uposlenika Univerziteta u Bihaću, ne poznaje osnovne pravilnike Univerziteta u Bihaću, konkretno Pravilnik o obrazovanju i stručnom usavršavanju zaposlenika Univerziteta u Bihaću (broj: 01-295/2012 od 24.01.2012. godine), kao ni odredbe Pravilnika o stručnom usavršavanju zaposlenika Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću (broj: 439-5/2004 od 21.10.2004. godine).

Navedenim Pravilnicima, a konkretno Odlukom broj 01-NNV-337/2014  kao uposlenik Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću, kao i ostali uposlenici fakulteta, oslobođen sam plaćanja troškova odbrane doktorske disertacije na Ekonomskom fakultetu u Bihaću (sken Odluke u prilogu).

Radi javnosti, moram istaknuti da je Pravilnikom o stručnom usavršavanju zaposlenika Ekonomskog fakulteta Članom 5. jasno definirano da „saradnici u zvanju višeg asistenta, koji su zasnovali radni odnos na Fakultetu, a prijavili su ili će prijaviti doktorsku disertaciju, imaju pravo na naknadu troškova za sticanje doktorata. Struktura troškova sticanja doktorata:

  • Prijava doktorske disertacije, do 4.000 KM
  • Troškovi nabavke literature, do 4.000 KM
  • Troškovi istraživanja i tehničke izrade doktorske disertacije, do 4.000 KM.

Fakultet posebno uplaćuje iznos na ime odbrane doktorske disertacije, kandidatu ili fakultetu na kojem se doktorska disertacija brani, na bazi vjerodostojnog dokumenta.“

U skladu sa ovom odredbom i odredbama Pravilnika o obrazovanju i stručnom usavršavanju zaposlenika Univerziteta u Bihaću (broj: 01-295/2012 od 24.01.2012. godine), Ekonomski fakultet je i donio Odluku o oslobađanju svojih uposlenika troškova prijave i odbrane doktorske disertacije, pri čemu moram napomenuti da cijeneći tešku financijsku situaciju u kojoj se nalazi Univerzitet u Bihaću, ni ja niti večina mojih kolega nismo tražili da nam se plate i troškovi nabavke literature i troškovi istraživanja, već samo da nas se oslobodi troškova prijave i odbrane doktorske disertacije, a na što smo imali puno pravo.

Napomenuo bih da sam jedan od 7 uposlenika Ekonomskog fakulteta u Bihaću čije usavršavanje je započeto i završeno u skladu sa odredbama citiranog pravilnika, pri čemu su za dva doktoranta O.K. i S.K. u potpunosti ostvarili svoja prava po osnovu pravilnika (naplatili sve troškove prijave, odbrane i izrade), jedan doktorant S.L. nije ostvario svoje pravo , odnosno Univerzitet je pokrenuo pravni spor, koji je izgubljen presudom Kantonalnog suda u Bihaću broj 01 0 U 009737 15 U 2 od 6.11.2015. godine u korist S.L, kojom se nalaže Univerzitetu u Bihaću da kandidatu isplati 6,500,00 KM na ime troškova stručnog usavršavanja plus troškove postupka u iznosu od 920,00 KM. Preostali kandidati, uključujući i mene još čekaju na ostvarenje svojih prava garantiranih navedenim pravilnicima. Ova presuda je najbolji primjer kako je nepoštivanjem pravila Univerziteta u Bihaću od strane ranijeg menadžmenta, umjesto da se kandidat na osnovu Pravilnika oslobodi plaćanja cca 2.500.00 KM troškova komisije za odbranu, budžet USK zakinut za 5000,00 KM, a ovu sudsku praksu će zasigurno slijediti i drugi kandidati čija prava su onemogućena.

Nadalje u tekstu autor pisma navodi „Nikada ni jedan projekat nije uradio niti dobio a dr.ekonomskih nauka.“ Moram priznati da je Nijaz Skedender ovdje djelimično u pravu, Tačno je da nisam niti jedan projekat „dobio“ niti „uradio“. U akademskim krugovima u kojima ja djelujem projekti se pišu i implementiraju, a ne dobijaju! U namanju ruku je neskromno govoriti sam o svojim djelima, no kako je autor teksta opet iznio netačne informacije, moram ga i u ovom dijelu demantirati. No prije svega, opet moram izraziti svoje lično žaljenje, novim saznanjem da dugogodišnju univerzitetski profesor, bivši dekan fakulteta i bivši predsjednik Senata Univerziteta u Bihaću ne poznaje opis poslova saradnika na Univerzitetu u Bihaću, te činjenicu da saradnici nisu zaduženi niti za pisanje projektnih planova, niti za njihovu implementaciju izuzev ako su kroz institut fakulteta uključeni u projekat od strane voditelja projekta ili dekana fakulteta. Kako je bivši dekan Pedagoškog fakulteta u svom pismu naveo kako je „dobio“ nekoliko projekata od različitih nivoa vlasti, od čega cca 29.500 KM financirano od Federalnog ministarstva obrazovanja i grada Bihaća,  za koje je konkretno navedeno da su uloženi u rekonstrukciju objekta sportske dvorane, što bismo mogli podvesti pod neko opće dobro za Univerzitet, dužan sam mu na isti način odgovoriti novčanim brojkama, izvorom financiranja i opisom konkretne namjene utrošenih sredstava.

Kao mladi saradnik (asistent) na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću, napisao sam cjelokupan projekat za informatizaciju i internetizaciju Ekonomskog fakulteta u Bihaću, koji je prihvaćen i u potpunosti finansiran sredstvima Federalnog ministarstva obrazovanja u iznosu od 35.000 KM. Ovim sredstvima su kupljeni kompjuteri za sve nastavnike i saradnike Ekonomskog fakulteta u Bihaću, sa kojima se i danas koristimo u procesu nastave.

Drugo, mnogo značajnije, što je u javnosti malo poznato, jeste rekonstrukcija krova i fasade zgrade u kojoj su smješteni Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću i rektorat Univerziteta u Bihaću. Kroz naučno-istraživački rad na nekoliko „komercijalnih“ projekata zajedno sa uvaženim prof. dr. Hilmijom Mujićem, od kojih posebno ističem izradu Socio-ekonomske analize USK-a i Strategiju razvoja USK-a, te projekat Strategije razvoja Nacionalnog parka UNA, prof. dr. Hilmija Mujić i moja malenkost „zaradili“ smo Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Bihaću (a ne dobili kao donaciju, ili od uplata šklarina i prijava studenata) preko 100.000 KM koje su u potpunosti utrošene u sanaciju krova zgrade i fasadu zgrade (koja usput rečeno i nije u vlasništu Univerziteta u Bihaću), a u kojoj je osim Ekonomskog fakulteta smješten i Rektorat Univerziteta u Bihaću.

Tačno je i to da je Kenan Mahmutović u dva navrata biran za člana Senata Univerziteta u Bihaću, samo za razliku od bivšeg dekana Pedagoškog fakulteta koji je u Senat ulazio po automatizmu kao dekan fakulteta, Kenana Mahmutovića su birali svi zaposleni saradnici (asistenti i viši asistenti) na Univerzitetu u Bihaću, i to u dva navrata.

Tačno je i to da sam izabran od strane Senata Univerziteta u Bihaću u Upravni odbor Univerziteta u Bihaću, kao što je tačno i to da sam po drugi put, kao nestranačka osoba biran i u privremeni odbor Univerziteta u Bihaću, što je vjerujem teško za shvatiti gosp. Nijazu Skenderu s obzirom na njegov politički angažman.

Na kraju, u nečemu se moram složiti sa Nijazom Skenderom, a to je da o meni uistinu bolje govore moja djela, nego ja sam.

A što se mojih akademskih kompetencija tiče, njih su do sada, a i u buduće će ocjenjivati vrhunski i međunarodno priznati akademski stručnjaci iz oblasti marketinga, a ne nastavnici fizičkog vaspitanja.

S poštovanjem.

Doc. dr. sc. Kenan Mahmutović

Komentari: