U skladu sa općim aktima i odredbama člana 29. Statuta DOO “Č.J.“ BIHAĆ, a na osnovu ukazane potrebe DOO „Č.J.“ Bihać, dana 12.06.2016. godine raspisuje slijedeći

KONKURS za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

  1. SARADNIK ZA LOGISTIKU – 1 izvršilac

Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu FBiH, kandidat treba ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

  1. SSS ekonomskog ili tehničkog smjera ili VSS ekonomski fakultet ili fakultet tehničkog smjera odnosno ekvivalentno obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja
  2. Poznavanje i korištenje Microsoft Office paketa
  3. Poznavanje njemačkog ili engleskog jezika u govoru i pisanju (prednost njemački jezik)
  4. Vozačka dozvola B kategorije
  5. Poželjno radno iskustvo

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objave.

Kandidati su dužni svoje prijave sa potpunom dokumentacijom, lično ili putem pošte, dostaviti na adresu:

DOO”Č.J.”BIHAĆ
Ul. Mlinska b.b.
77 000 BIHAĆ
sa naznakom
“PRIJAVA NA KONKURS”

ili na e- mail: info@cj-doo.-com.

KOMENTARI:
Loading...