U skladu sa općim aktima i odredbama člana 29. Statuta DOO “Č.J.“ BIHAĆ, a na osnovu ukazane potrebe DOO „Č.J.“ Bihać, dana 25.03.2016. godine raspisuje slijedeći

KONKURS za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme

Objavljuje se konkurs za slijedeća radna mjesta:

01. Dipl.ing.mašinstva – 1 izvršilac
02. Zavarivač – 5 izvršilaca
03. Lakirer – 2 izvršioca
04. Bravar – 5 izvršioca

Kandidati pored Zakonom propisanih općih uvijeta, trebaju da ispunjavaju i slijedeće posebne uvijete:

Za poziciju 01.
-VSS –VII stepen ili diploma visokog obrazovanja prvog ciklusa Bolonjskog sistema studija
(180 ili 240 ECTS) – mašinski smjer;
– Najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci;
– Poznavanje rada na računaru;
– Poželjno poznavanje njemačkog ili engleskog jezika;
-spremnost za službena putovanja, te privremeni rad u inostranstvu (po potrebi Duštva).

Za poziciju 02.
– SSS –KV zavarivač;
– Najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
– Poželjno posjedovanje atesta za zavarivanje.

Za poziciju 03. i 04.
– SSS-KV;
– Najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvijeta. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objave.

Kandidati su dužni svoje prijave sa potpunom dokumentacijom, lično ili putem pošte, dostaviti na adresu:

DOO”Č.J.”BIHAĆ
Ul. Mlinska b.b.
77 000 BIHAĆ
sa naznakom
“PRIJAVA NA KONKURS”

ili na e- mail: info@cj-doo.-com.

KOMENTARI:
Loading...