Općinsko vijeće Bosanska Krupa 6.marta donijelo je odluku o Nacrtu Odluke o držanju i zaštiti domaćih životinja, kućnih ljubimaca i nezbrinutih životinja na području općine Bosanska Krupa.

Javna rasprava traje 15 (petnaest) dana počev od 09. marta 2015.godine, a naprijed navedeni nacrt će biti objavljen na WEB stranici općine Bosanska Krupa (opcinabosanskakrupa.ba) i na stranici “Krupljani ba.”

Centralna javna rasprava u organizaciji Komisije za Statut i propise održala se u Maloj sali Doma kulture dana 17.03. (utorak) 2015. godine sa početkom u 11 sati.

Nakon nekoliko desetina tekstova i pisanja građana redakciji portala Krupljani.BA u vezi ovog problema u Bosanskoj Krupi na Javnoj raspravi došlo je svega 10tak ljudi.

I tih 10tak ljudi nisu skoro ništa konkretno ponudili te smo ovim dokazali da nama psi lutalice ne smetaju niti su problem kao što se prikaziva na društvenim mrežama.

Pokušaj da se riješi ovaj problem je “bačen u vodu” od strane naših građana, kao i većina ostalih Javnih rasprava u Bosanskoj Krupi.

U ostatku teksta možete pročitati NACRT Odluke o držanju i zaštiti domaćih životinja, kućnih ljubimaca i nezbrinutih životinja na području općine Bosanska Krupa.

Na osnovu člana 8.stav 2. alineja 28. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene novine Federacije BiH “, broj : 49/06), Zakona o veterinarstvu FBiH („Sl novine FBiH“ broj: 46/00), Zakona o veterinarstvu BiH („Sl glasnik BiH“ broj: 34/02), Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja BiH („Sl. Glasnik BiH“, broj 25/09), Zakon o zaštiti okoliša FBiH („Sl. novine FBiH, broj 33/03 i 38/09), Zakon o javnom redu i miru USK-a („Sl. glasnik USK-a“ broj:—), člana 4 i 11 Zakona o prekršajima i člana 28.Statuta općine Bosanska Krupa („Službene novine općine Bosanska Krupa“, broj: 8/14), Općinsko vijeće općine Bosanska Krupa na XXXVI sjednici održanoj dana 06.03.2015.godine, donijelo je

ODLUKU

o držanju i zaštiti domaćih životinja, kućnih ljubimaca i nezbrinutih životinja na području općine Bosanska Krupa

I – OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovom odlukom propisuju se uslovi, način držanja i postupanja sa domaćim životinjama i kućnim ljubimacima koji nisu namijenjeni prodaji; kontrola razmnožavanja kućnih ljubimaca, kretanje pasa u javnim objektima i na javnim površinama, način postupanja sa izgubljenim i napuštenim životinjama, psima i mačkama lutalicama i životinjama opasnim za okolinu, registracija pasa i mačaka, nadzor, takse i kaznene odredbe.

Član 2.

Izgubljena životinja je ona životinja koja je napustila vlasnika bez njegove volje i on je traži.

Napuštena životinja je kućna životinja koju je vlasnik svjesno napustio.

Psi i mačke lutalice u smislu ove odluke su neregistrirane i neoznačene životinje o kojima se niko ne brine i koje bez nadzora lutaju ulicama i drugim javnim površinama.

Držalac životinje u smislu ove odluke smatra se svako fizičko ili pravno lice koje je vlasnik životinje, ili koje je stalno ili povremeno odgovorno ili zaduženo za životinju.

Član 3.

Domaćim životinjama u smislu ove odluke smatraju se :

 • kopitari,
 • papkari,
 • perad

 

Kućnim ljubimcima u smislu ove odluke smatraju se :

 • psi,
 • domaće mačke,
 • domaće ptice, mali glodari, tetarijske, akvarijske i druge životinje koje se drže za društvo, rekreaciju, zaštitu ili pomoć čovjeku.

Član 4.

Držalac životinje u smislu ove odluke ne može biti lice mlađe od 18 godina.

Držaoci životinja dužni su brinuti se o njihovom zdravlju, ishrani, smještaju, higijeni i prema njima postupati u skladu sa Zakonom i drugim propisima: zaštiti i dobrobiti životinja, veterinarstvu, zaštiti okoliša, javnom redu i miru, te odredbama ove Odluke.

II – USLOVI ZA DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA

Član 5.

Dozvoljava se držanje peradi u domaćinstvima na području općine, uz odgovarajuće sanitarno higijenske uslove prostora u kojem boravi.

Perad se mora držati u dvorištima u posebnom objektu koji mora biti udaljen od susjednih stambenih ili poslovnih objekata i javnih puteva najmanje 5 m, a od objekata za snabdijevanje vodom ( bunara, čatrnja, javnih česmi i slično ) najmanje 20 m.

Na užem području grada i gušće naseljenim mjestima prostor u kojem boravi perad mora da bude ograđen adekvatnom ogradom koja sprječava nekontrolisano kretanje životinja.

Prostor za odlaganje i zbrinjavanje đubra mora da bude udaljen od susjednih stambenih ili poslovnih objekata najmanje 10 m i izgrađen na način da se spriječi zagađivanje okoline.

Član 6.

Dozvoljava se uzgajanje i držanje kopitara i papkara na užem području grada, uz odgovarajuće sanitarno – higijenske uslove prostora u kojem borave.

Na širim područjima grada i ostalom dijelu općine dozvoljava se držanje kopitara i papkara pod uslovom da domaćinstva imaju u dvorištu poseban objekat za smještaj životinja, koji mora biti udaljen od susjednih stambenih ili poslovnih objekata i javnih puteva najmanje 5 m, a od objekata za snabdijevanje vodom ( bunara, čatrnja, javnih česmi i slično ) najmanje 20 m.

Prostor za odlaganje i zbrinjavanje đubra i osoke mora da bude udaljen od susjednih stambenih ili poslovnih objekata najmanje 10 m i izgrađen na način da se spriječi zagađivanje okoline.

 III – USLOVI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA

Član 7.

Držanje kućnih ljubimaca na području općine se dozvoljava uz obezbjeđenje osnovnih sanitarno – higijenskih uslova i na način da se ne remeti javni red i mir.

Držanje kućnih ljubimaca uz uslove iz stava 1.ovog člana u zajedničkim stambenim zgradama, odnosno zajedničkim prostorima unutar i van zgrade dozvoljeno je uz suglasnost svih suvlasnika ( vlasnika pojedinih stambeno – poslovnih prostora ) i na način da se ne remeti kućni red u zgradi.

Član 8.

U gradskom području i na gušće naseljenim mjestima na području općine zabranjuje se držanje većeg broja pasa ( tri i više ).

U porodičnoj kući ili dvorištu porodične kuće dozvoljeno je držati pse i mačke na način da ne ometaju red i mir građana.

Pas koji se drži u neograđenom dvorištu mora biti vezan lancem na način da ne ometa kretanje i sigurnost građana ili mora biti smješten u boks koji će spriječiti nekontrolisano kretanje psa.

Držalac ne smije vezati psa na lanac koji je kraći od 3 ( tri ) metra ili trostruke dužine životinje, mjereno od vrha repa do vrha njuške.

Ukoliko se pas drži u ograđenom prostoru za psa ili kućici za psa, smještaj kućice ili ograđenog prostora mora biti takav da ne ometa stanovanje u susjednom dvorištu.

Pas koji se drži u ograđenom dvorištu ili drugom zemljištu ne mora biti vezan ukoliko ograda visinom i čvrstoćom osigurava sigurnost prolaznika i susjeda, a na ulaznim dvorišnim vratima mora biti na vidnom mjestu ispisana oznaka koja upozorava na psa.

Ukoliko pas iz bilo kojih razloga odbjegne ili nestane sa mjesta držanja vlasnik psa je dužan u roku od 48 sati prijaviti slučaj Općinskom organu uprave – Službi za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo općine Bosanska Krupa.

Član 9.

Držaoci opasnih pasa ( psi koji prema svojim prirodnim /urođenim sklonostima mogu ispoljavati agresivnost ) dužni su iste držati u skladu sa pravilnikom o držanju opasnih životinja ( Sl. glasnik BiH, broj : 27/10 ).

 IV- NAČIN KONTROLE RAZMNOŽAVANJA

Član 10.

Držaoci životinja moraju osigurati kontrolu razmnožavanja životinja pod njihovim nadzorom, a za sve potomke svojih životinja snose odgovornost, te iste trebaju registrirati u nadležnoj službi u roku od 15 ( petnaest ) dana.

Držaoci pasa i mačaka moraju spriječiti nekotrolisano razmnožavanje svojih ljubimaca.

Način kontrole razmnožavanja pasa i mačaka mogu biti :

 • preventivno djelovanje ( kastracija ili sterilizacija ),
 • kontrola kretanja ženki u vrijeme tjeranja,
 • upotreba veterinarskih sredstava,

Poslove preventivnog djelovanja i upotrebe veterinarskih sredstava iz stava 3.ovog člana obavlja nadležna veterinarska organizacija.

 V – KRETANJE PASA NA JAVNIM POVRŠINAMA I OBJEKTIMA JAVNE NAMJENE

Član 11.

Držaoci pasa mogu psa izvesti van zatvorenog prostora samo na kratkom povodniku dužine do 3 m.

Opasni psi moraju se voditi na uzici i sa zaštitnom korpom na njušci.

Zabranjeno je pse dovoditi u objekte javne namjene : trgovine, ugostiteljske objekte, banke, tržnice, vozila javnog prevoza, dječija igrališta, kupališta, sportske terene, groblja, javne skupove i slično.

O dozvoli ili zabrani uvođenja psa u hotele, apartmane i druge smještajne i ugostiteljske kapacitete odlučuje vlasnik i to označava postavljanjem naljepnice sa likom psa, odnosno s prekriženim likom psa na ulazna vrata u objekat.

Član 12.

Ograničenje kretanja pasa ne primjenjuje se na pse osposobljene za pomoć osobama sa posebnim potrebama.

Član 13.

Držalac psa ili mačke dužan je očistiti svaku površinu koju je zaprljala njegova životinja na bilo koji način.

Ako pas ili mačka ošteti nečiju imovinu, držalac životinje je dužan izvršiti popravku ili nadoknaditi materijalnu štetu oštećenom fizičkom ili pravnom licu.

Član 14.

Držalac kućnog ljubimca koji se o njemu ne može brinuti dužan je pronaći udomitelja, odnosno udruženje građana ili osobu koja će o njemu brinuti na propisan način ili ga predati skloništu za životinje kada se osnuje u skladu sa zakonom, te snositi troškove boravka do udomljenja ili drugog načina zbrinjavanja životinje.

VI – NAČIN POSTUPANJA SA IZGUBLJENIM I NAPUŠTENIM ŽIVOTINJAMA,

PSIMA I MAČKAMA LUTALICAMA

Član 15.

Izgubljene i napuštene životinje skupljaju zaposleni u higijenskom servisu / skloništu za životinje kojeg u skladu sa Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja osnuje fizička ili pravna osoba, općina ili kanton.

Dok tijela predviđena Zakonom ne osnuju higijenski servis / skloništa za životinje, poslove sakupljanja izgubljenih i napuštenih životinja, kao i uklanjanje pasa i mačaka lutalica sa javnih površina će obavljati higijeničarska služba koja će se formirati u okviru JKP “10. Juli” d.o.o. Bosanska Krupa u skladu sa Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja, Zakonom o veterinarstvu, Zakonom o komunalnim djelatnostima i općinskom Odlukom o komunalnom redu.

Član 16.

Sakupljanje pasa i mačaka mora se obavljati na najprikladniji način u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Izgubljene i napuštene životinje će biti vraćene držaocima uz naplatu troškova njihovog pronalaska i vraćanja držaocu.

Član 17.

Zabranjeno je životinju bez opravdanog razloga ubiti, nanositi joj bol, patnju i štetu, mučiti je i namjerno izlagati stresu i strahu.

Član 18.

Usmrćivanje životinje može se provesti ako :

 • je potrebno radi održavanja prirodne ravnoteže u lovištu u skladu sa zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja i zakona o lovstvu,
 • se odvija u okviru mjera za uništavanje štetočina (pasa i mačaka) koje se nekontrolisano kreću po lovištu.

Član 19.

Veterinar odlučuje o usmrćivanju životinja :

 • koje boluju od neizlječive i / ili zarazne bolesti, posebno one koja može ugroziti ljude,
 • su opasne za okolinu,
 • su u agoniji.

Usmrćivanje se vrši u skladu sa Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja.

Ako se radi o kućnom ljubimcu, troškove snosi držalac, a ako se radi o psima i mačkama lutalicama troškovi padaju na teret budžeta općine i finansiraju se iz sredstava namijenjenih za obavljanje djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje u skladu sa zakonom.

VII – REGISTRACIJA PASA I MAČAKA

Član 20.

Vlasnici pasa i mačaka obavezni su izvršiti registraciju svojih životinja u Općinskom organu uprave – Službi za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo općine Bosanska Krupa, te su iste dužni trajno označiti pomoću mikročipa u skladu sa odredbama zakona o zaštiti i dobrobiti životinja i veterinarstvu.

Takse za registraciju pasa i mačaka će se naknadno odrediti dopunom Odluke o Općinskim administrativnim taksama i tarifi Općinskih administrativnih taksa.

VIII – NADZOR

Član 21.

Komunalni inspektor i komunalni redar općine Bosanska Krupa vrše nadzor nad provođenjem odredaba člana 2. stav 3, člana 4, 5, 6, 7. stav 1., člana 10. stav 1, 3 i 4 i člana 12. stav 1. ove Odluke.

Pripadnici MUP – a USK – a, Peta policijska uprava Bosanska Krupa u skladu sa svojim ovlaštenjima vrši nadzor u slučajevima kršenja odredaba ove Odluke koje su uređene Zakonom o javnom redu i miru i Odlukom o javom redu i miru.

Veterinarska inspekcija u skladu sa svojim ovlaštenjima vrši nadzor u slučajevima kršenja odredaba ove Odluke koje su uređene Zakonom o veterinarstvu i Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja.

IX – KAZNENE ODREDBE

Član 22.

Novčanom kaznom od 1.000,00 – 4.000,00 KM, kaznit će se za prekršaj pravno lice, ako postupi protivno ili se ne pridržava odredaba iz člana: 5, 6, 7. i 8. stav 1.

Novčanom kaznom od 200,00 – 800,00 KM, za prekršaje iz ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu.

Član 23.

Novčanom kaznom od 200,00 – 1.000,00 KM, kaznit će se za prekršaj pravno lice, ako postupi protivno ili se ne pridržava odredaba iz člana: 11. stav 1, 3 i 4. i člana 13. stav 1 i član 14.

Novčanom kaznom od 40,00 – 200,00 KM, za prekršaje iz ovog član kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu.

Član 24.

Novčanom kaznom od 500,00 – 1.500,00 KM, kaznit će se za prekršaj obrtnik ako postupi protivno ili se ne pridržava odredaba iz člana: 5, 6, 7. i 8. stav 1.

Novčanom kaznom od 100,00 – 300,00 KM, kaznit će se za prekršaj obrtnik ako postupi protivno ili se ne pridržava odredaba iz člana: 11. stav 1, 3 i 4. i člana 13. stav 1 i član 14.

Član 25.

Novčanom kaznom od 300,00 – 1.000,00 KM, kaznit će se za prekršaj fizičko lice ako postupi protivno ili se ne pridržava odredaba iz člana: 5, 6, 7. i 8. stav 1.

Novčanom kaznom od 40,00 – 200,00 KM, kaznit će se za prekršaj fizičko lice ako postupi protivno ili se ne pridržava odredaba iz člana: 11. stav 1, 3 i 4. i člana 13. stav 1 i član 14.

Član 26.

Novčanom kaznom od 20,00 – 4.000,00 KM, kaznit će se za prekršaj fizičko lice, ako postupi protivno ili se ne pridržava odredaba iz člana 20.

Novčanom kaznom od 500,00 – 7.000,00 KM, kaznit će se za prekršaj pravno lice, ako postupi protivno ili se ne pridržava odredaba iz člana 20.

Novčanom kaznom od 50,00 – 2.000,00 KM, kaznit će se za prekršaj odgovorno lice u pravnom licu, ako postupi protivno ili se ne pridržava odredaba iz člana 20.

X – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 27.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju da važi Odluka o broju i načinu držanja pasa I mačaka broj: 01/V-49-309-1-2/00 od 29.03.2000. godine i drugi ranije donešeni propisi kojima je regulisana ova problematika.

Član 28.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku općine Bosanska Krupa.

PREDSJEDAVAJUĆI

                                                                                              OPĆINSKOG VIJEĆA

Ćazim Kasić

KOMENTARI:
Loading...