Profesionalna vatrogasna jedinica u Bosanskoj Krupi je tokom prošle godine zabilježila 41 intervenciju što je znatno manje u odnosu na predhodne godine kada su te brojke bile i veće. I pored manjeg broja inervencija iste nisu izgubile na svom inezitetu i štetama koje su pričinjene. 

U toku dvije intervencije potraga i spašavanja tokom kojih je bila angažovana PVJ Općine zabilježena su i dva smrtna slučaja.

Intervencija gašenja požara je evidentirano 24 od čega 12 na i u objektima a 12 na otvorenim prostorima prvenstveno šume i niskog rastinja.

Največi broj je bio tehničkih inetrvencija i to 17 a koje obuhvaćaju širi spektar aktivnosti uklanja stabala kao posledica prirodnih nepogoda, akcija potraga i spašavanja, spašavanje unesrećenih u saobraćajnim udesima.

Pored intervencija PVJ je tokom godine obavljala i ostale operativne aktivnosti kao što su preventivna protupožarna obezbjeđenja javnih okupljanja i manifestacija i pružanja usluga prevoza pitke vode.

U toku redovnih aktivnosti na obuci i usavršavanju organizirane su dvije preuzentacije najnovijih tehničkih dostignuća u segmentu opreme za spašavanje pri udesima u saobraćaju a kao svake godine završnu provjeru sposobnosti jedinica je prikazala na pokaznoj vježbi u septebru mjesecu „ZAJEDNO 2018“.

U 2018 godini zabilježen je i mali jubilej 22 godine postojanja i rada Profesionalne vatrogasne jedinice Općine Bosanska Krupa kada je jedinica na svoj put krenula sa 4 operativna vatrogasca i jednim vatrogasnim vozilom.

Danas PVJ raspolaže sa respektabilnim ljudskim i tehničkim resursima koji su spremni odgovoriti na sve izazove sa svojim sastavom od 12 operativnih vatrogasaca i 5 vatrogasnih vozila različitih karakteristika i namjena.

Pored PVJ Općine kao osnovne  vatrogasne snage na području Općine djeluju i dopunske vatrogasne snage sa dva vatrogasna društva i to „Dobrovoljno vatrogasno društvo Bopsanska Krupa“ i „Vatrogasno društvo Otoka“ iz Bosanske Otoke koji raspolažu sa 20 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca i dva vatrogasna vozila.

KOMENTARI:
Loading...