Na osnovu inicijative grupe stanovnika sa područja Mjesne zajednice (MZ) Jezerski dana 03.11.2019.godine održana je osnivačka skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva Jezerski (DVD Jezerski). Skupštini je prisustvovalo 29 stanovnika sa područja MZ Jezerski, Mahmić Selo.

 

Osnivačku sjednicu skupštine su svojim prisustvom uveličali i gosti predsjedavajuća Općinskog vijeća Elvira Mehić, predstavnika Profesionalne vatrogasne jedinice Općine Bosanska Krupa Mulalić Elvir, predstavnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bosanska Krupa predsjednik Kenan Mulalić i zamjenik predsjedavjuće skupštine Denis Džajić, predstavnici Vatrogasnog društva Otoka iz Bosanske Otoke na čelu sa predsjednikom Kemalom Halilovićem.

Tokom radnog dijela skupštine izabrano je radno predsjedništvo i izglasan dnevni red. U skladu sa dnevni redom članovi skupštine su usvojili Osnivački akt, Statut društva i Poslovnik o radu skupštine nakon čega se pristupilo izboru i imenovanju organa društva te su izabrani predsjedavajući skupštine Armen Harčević a za zamjenika  Elvis Mehić. Za predsjednika upravnog odbora društva izabran je Smail Muzaferović, zamjenik Armen Harčević te slobodna tri slobodna člana UO Edin Selimagić, Sanel Mehić i Enes Mulalić. U daljem toku radnog dijela sjednice su usvojeni Odluka o ovlašetnom licu za zastupanje i predstavljanje te Plan program rada za 2019 godinu kao i Finacijski plan za 2019 godinu. Odluka o izboru i imenovanju odbora skupštine Odbor za nadzor i ekonomsko-finacijska pitanja, Odbor za Statut i propise, Odbor za izbor i imenovanja, administrativna i mandatsko imunitetska pitanja i Odbor za priznanja i nagrade je skinuta sa dnevnog reda te ostavljena da se na prvoj redovnoj sjednici izvrši popuna članova tih odbora.

U svečanom dijelu sjednice prisutnima su se obratili gosti predsjedavajuća Općinskog vijeća, predstavnika PVJ Općine Bosanska Krupa, predstavnici DVD Bosanska Krupa, predstavnik VD Otoka iz Bosanske Otoke te čestitali izabranim na imenovanjima, poželjeli im uspjeh u daljem radu i iskazali spremnost da u skladu sa svojim mogućnostima podrže rad u daljem periodu. Od strane predsjednika DVD Bosanska Krupa Kenana Mulalića novo osnovanom društvu DVD Jezerski je doniran komplet od 13 kombinezona pogodnih za nošenje tokom obuka i edukacija kao i na intervencijama kod požara otvorenih prostora.

Nakon osnivačke sjednice u narednom periodu predstoje aktivnosti na predaji zahtjeva za registraciju kod nadležnog Ministarstva pravosuđa i uprave Unsko-sanskog kantona. U cilju što bržeg ustrojstva i organiziranja dobrovoljne vatrogasne jedinice dogovorene su aktivnosti na pokretanju obuke kandidata za sticanje zvanja dobrovoljni vatrogasaca sa DVD Bosanska Krupa koje je na području USK-a ovlašteno od strane kantonalne uprave civilne zaštite USK-a za obavljanje takvih obuka. Obuka će se vršiti u Centru za obuku vatrogasaca i spasioca koji djeluje u okviru DVD-a Bosanska Krupa. Na samoj sjednici 21. član DVD Jezerski izrazio je želju da pristupi obuci.

Procjenom ugroženosti od požara i Planom zaštite od požara Općine Bosanska Krupa je predviđeno da na području MZ Jezerski, Mahmić Selo, Pištaline te dijelovi MZ Perna i Ljusina djeluje najmanje jedna dobrovoljna vatrogasno jedinica ranga odjeljenja (8+1 vatrogasac).

Ovakvim odazivom na sjednicu skupštine i iskazanom željom za pristupanje obuci već na prvim koracima se pokazala volja i želja lokalnog stanovništva da pokrenuta inicijativa neće ostati samo na inicijativi te da će mo u narednom periodu biti u prilici slušati o njihovim dalji  aktivnostima.

KOMENTARI:
Loading...