U sklopu posjete općinama USK ministar za gradjenje, prostorno uredjenje i zaštitu okoliša Vlade Kantona Adnan Alagić danas je boravio u općini Bosanska Krupa.Tema o kojoj se primarno razgovaralo u Kabinetu općinskog načelnika Armina Halitovića jesu projekti koji su realizirani u prošloj godini, ali i projekti sa kojima se organizacije, udruženja i ustanove mogu javiti na upravo objavljen javni poziv za dodjelu namjenskih sredstava iz ekoloških naknada za ovu godinu.

“Imao sam želju da vidim aktivnosti koje provodi Ministarstvo, problematiku, da vidim kako to funkcioniše u općini i na koji način možemo pomoći. Imamo dobru saradnju, imamo ekološke naknade za čiju se dodjelu sredstava svake godine raspisuju natječaji i to je do sada dobro funkcionisalo kada su u pitanju sve općine i gradovi pa tako i u Bosanskoj Krupi.”- kaže ministar Alagić

U prošloj godini u općinu Bosanska Krupa po osnovu ekoloških naknada odnosno odobrenih projekata ušlo je skoro 67 000 KM.Ministar Alagić, ali i načelnik Općine istakli su izuzetno korektnu saradnju i obostrano razumijevnje.Ono postoji ,kako su istakli sagovornici i kada je u pitanju jedna problematika koja je teret svim općinama ,a to je prošle godine usvojeni Zakon o legalizaciji koji je praktično na terenu neprovodiv.Zbog toga će se, prema riječima ministra Alagića,ovaj zakon staviti van snage, dok će Zakon o gradjenju pretrpjeti izmjene i dopune kako bi se postigla efikasnost na terenu.

U posljednje vrijeme kao ministar imam probleme zbog pritiska općina i gradova zbog primjene Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i zahvata i ti su zahtjevi opravdani, jer je taj zakon na terenu neprovodiv. Nailazimo na problem i zbog toga što imamo neuređene stvari ,posebno kada su u pitanju zemljišne knjige.”

Kako su lokalne sredine temelji razvoja svake zemlje pa tako i ove, problemi se moraju otklanjati upravo na lokalnom nivou zbog toga je ministar tražio da sve općine dostave svoje prijedloge i sugestije čime bi se rad na terenu olakšao čega su itekako svjesni u općinskoj Službi za gradjenje, ali načelnik Halitović:

Općina Bosanska Krupa će odgovoriti na akt Ministarstva vezan za Zakon o legalizaciji. Svoje primjedbe ćemo dostaviti u predviđenom roku, pa i one koji se tiču Zakona o gradnji USK. Dat ćemo doprinos da imamo bolje, protočnije i kvalitetnije pomenute zakone.Svi znamo u kakvom je stanju Bosanska Krupa bila 1995. godine, da je većina stambenog fonda bila izgorena, srušena. Poslije rata je krenula obnova, imamo zaista veliki broj objekata koji nisu izvedeni onako kakvi su bili ’92. prije ratnih dejstava. Dolazilo je do određenih korkecija, izmjena, međutim vrlo je malo legalizirano. Pred nama je vrlo dug i mukotrpan put da to sve uvedemo u zakonske okvire.”

Zakon će neminovo morati doživjeti izmjene, a do tada evidencija o bespravno izgradjenim objektima će se provoditi neovisno o budućim zakonskim rješenjima.

Renata S.

KOMENTARI:
Loading...