3 C
Bosanska Krupa
Ponedjeljak, 6 Decembra, 2021

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODRŠKU POSLODAVCIMA I SAMOZAPOŠLJAVANJU

U saradnji sa MEG projektom (Projekat općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja) Općinski načelnik općine Bosanska Krupa objavljuje:

 

JAVNI POZIV

ZA DODJELU POTICAJNIH SREDSTAVA

ZA PODRŠKU POSLODAVCIMA I SAMOZAPOŠLJAVANJU

 

I – Predmet Javnog poziva

Predmet javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za dodjelu poticajnih sredstava za:

 

 • podršku poslodavcima koji imaju registriran vezani obrt i srodne djelatnosti kao fizička lica (ukupan fond za ovu kategoriju iznosi 40.000 KM)

 

 • podršku samozapošljavanju lica koja žele pokrenuti vlastiti biznis (ukupan fond za ovu kategoriju iznosi 40.000 KM),

 

II – Prihvatljivi korisnici poticajnih sredstava

Poticaji su namijenjeni poslodavcima koji imaju registriran vezani obrt i srodne djelatnosti kao fizička lica sa sjedištem na području općine Bosanska Krupa, u nabavci sredstava za rad, opreme i repromaterijala, te nezaposlenim licima na evidenciji Zavoda za zapošljavanje USK sa prebivalištem na području općine Bosanska Krupa koja žele pokrenuti vlastiti biznis, a koji nisu korisnici poticajnih sredstava za registraciju djelatnosti putem Zavoda za zapošljavanje u zadnjih godinu dana od dana objavljivanja javnog poziva.

 

III – Namjena poticajnih sredstava

Poticaj se odobrava za slijedeću namjenu: poticanje vezanih obrta i srodnih djelatnosti, kao osnovnog zanimanja, registrovanih kao fizička lica, kroz sufinansiranje troškova nabavke opreme potrebne za pokretanje proizvodnje, proširenje i osavremenjivanje proizvodnje, čime će se omogućiti zapošljavanje i samozapošljavanje lica prijavljenih na evidenciju Zavoda za zapošljavanje, s ciljem povećanja stope zaposlenosti, kako bi se doprinijelo jačanju poduzetničke kulture, omogućilo povećanje kvaliteta proizvoda i rasta zaposlenosti.

 

IVIznos poticajnih sredstava

Poticaji se dodjeljuju za pokriće dijela troškova za aktivnosti navedene u prethodnom stavu:

 

 1. u iznosu po poslodavcu/aplikantu: 8.000 KM uz obavezu zapošljavanja najmanje 2 lica koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, BIRO Bosanska Krupa, (4.000 KM po novozaposlenom). Novouposleni moraju biti zaposleni najmanje 12 mjeseci.

 

 1. b) u iznosu od 8.000 KM uz obavezu obavljanja registrirane djelatnosti u trajanju najmanje 12 mjeseci.

 

 

 

V – Način podnošenja

Zahtjev za dodjelu poticaja podnosi se na propisanom obrascu „Prijavni obrazac“ s pripadajućom dokumentacijom, sukladno tački VIII ovog Javnog poziva.

 

 

VI – Kriteriji za dodjelu poticaja

 

Obavezni – eliminacijski kriteriji

 

 • Djelatnost je registrovana na području općine Bosanska Krupa (za već registrovane vezane obrte i rodne djelatnosti)
 • Aplikant nije koristio sredstava Zavoda za zapošljavanje za registraciju djelatnosti posljednju godinu dana
 • Aplikant ima prijavljeno prebivalište na području općine Bosanska Krupa (za aplikante koji će tek registrovati djelatnost na području općine Bosanska Krupa)
 • Aplikant je prijavljen na Birou za zapošljavanje Općine Bosanska Krupa (za aplikante koji će tek registrovati djelatnost na području općine Bosanska Krupa)

 

Sve aplikacije koje zadovolje gore navedene obavezne kriterije će biti evaluirane u skladu sa evaluacijskim kriterijima u nastavku.

 

 1. a) poslodavci koji imaju registriran vezani obrt i srodne djelatnosti kao fizička lica:

 

RB Kriteriji Bodovi Max. Broj bodova
1 Broj zaposlenih u momentu apliciranja 2 i manje 10 25
3-5 20
Vise od 5 25
2 Vrsta djelatnosti Uslužna djelatnost 10 20
Proizvodne ili prerađivačke 20
3 Aplikant je dobitnik priznanja i/ili nagrada iz oblasti registrovane djelatnosti DA 20 20
NE 0
4 Vlasnik vezanog obrta ili srodne djelatnosti je žena DA 10 10
NE 0

 

 

 1. b) Lica koja žele pokrenuti vlastiti obrt ili srodno zanimanje:

 

RB Kriteriji Bodovi Max. Broj bodova
1 Starosna dob aplikanta <=30 godina 25 25
> 30 godina 15
2 Vrsta djelatnosti Uslužna djelatnost 10 20
kompjuterske djelatnosti i proizvodnja softvera (KD 62) 15
Proizvodna ili prerađivačka 20
3 Zastupljenost djelatnosti na području općine Bosanska Krupa Ne postoji registrovana djelatnost 30 30
Djelatnost je registrovana ali u malom broju 15
Djelatnost je registrovana u značajnom broju 0  
4 Aplikant je žena DA 10 10
NE 0

 

Projektni tim za pripremu i realizaciju Programa poticaja (u daljem tekstu: Projektni tim) će po završenoj evaluaciji svih kvalifikovanih aplikacija sačiniti rang listu evaluiranih aplikacija i dati preporuku Načelniku općine za donošenje Odluke o dodjeli poticajnih sredstava.

 

VII  U slučaju nedovoljnog broja aplikacija od strane postojećih poslodavaca, sredstva će se preusmjeriti  na odgovarajuće zahtjeve za sufinasiranjem samozapošljavanja ili obratno.

 

Ukoliko neki od aplikanata, kojem su odobrena sredstva za nabavku opreme i/ili repromaterijala potrebnih za poslovanje odustane od realizacije Programa, Općina će potpisati ugovor sa onim aplikantom koji se nalazi sljedeći na rang listi za tu grupu (postojeći biznisi ili samozapošljavanje).

 

Poslodavac je dužan u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora, kao uslov za isplatu odobrenih sredstava, dostaviti ugovore o radu sa osobama čije je zapošljavanje omogućeno programom poticaja. Ugovor o radu ne može biti sklopljen prije potpisivanja ugovora sa Općinom Bosanska Krupa.

 

Dinamika isplate poticajnih sredstava će biti definisana Ugovorom o dodjeli poticajnih sredstava a okvirno će se realizovati na sljedeći način:

 

 1. Poticaji postojećim vezanim obrtima i srodnim djelatnostima u dva dijela i to:
  • 40% sredstava u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora (poslodavac je dužan u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora kao uslov za isplatu sredstava, dostaviti predračune za opremu/repromaterijal koji je predmet nabavke i ugovore o radu sa osobama čije je zapošljavanje omogućeno programom poticaja)
  • 60% sredstava u roku od 90 dana od dana uplate prve rate sredstava (za isplatu drugog dijela odobrenih sredstava poslodavac je dužan dostaviti dokaz o kupovini opreme/mašina i/ili repromaterijala koje su bile predmet granta)

 

 1. Fizičkim licima, čije samozapošljavanje se sufinasira, sredstva će se isplatiti po registraciji obrta na račun registrirane djelatnosti u dva dijela i to:
 • Dio vrijednosti opreme/masina i/ili repromaterijala koji se nabavlja kroz poticajna sredstva, s time da taj iznos ne prelazi 50% odobrenih poticajnih sredstava, biti će isplaćen korisniku avansno uz dostavu dokaza o registriranju djelatnosti odnosno radnje i predračuna za opremu/mašine i/ili repromaterijal koji je predmet nabavke
 • Preostalih 50% poticajnih sredstava će biti isplaćeno po dostavljanju dokaza o kupovini (račun i dokaz o plaćanju, bankovni izvod)

 

VIII Potrebna dokumentacija:

 1. a) Podnositelj zahtjeva za dodjelu poticajnih sredstava poslodavac dužan je prilikom podnošenja zahtjeva dostaviti slijedeću pripadajuću dokumentaciju:

-ispunjeni „Prijavni obrazac“

-rješenje o registraciji obrta ili srodne djelatnosti (ovjerena fotokopija),

-Uvjerenje o osiguranju po osnovu radnog odnosa lica kod poslodavca od nadležne Porezne ispostave,

-Potvrda Općine Bosanska Krupa-Službe za finansije o nepostojanju duga prema prema općini, ne stariju od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva za poticaj,

-Fotokopiju ugovora o otvaranju žiro-računa ili fotokopija kartice žiro-računa,

-Ovjerena kopija priznanja ili dobivene nagrade iz oblasti registrirane djelatnosti, ukoliko iste posjeduje

 

 

 

 1. b) Podnositelj zahtjeva za dodjelu poticajnih sredstava u samozapošljavanju:

– Popunjen „Prijavni obrazac“

– Popunjen „Obrazac poslovne ideje“

– Obavijest o prebivalištu ne starije od 30 dana

– Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje – BIRO Bosanska Krupa da se lice nalazi na evidenciji nezaposlenih

 

IX – Postupak po javnom pozivu provest će Projektni tim za pripremu i realizaciju programa poticaja, imenovan rješenjem općinskog načelnika broj: 01/N-05-2167/18 od 16.03.2018. godine (u daljem tekstu: Projektni tim), a u roku od 15 dana po okončanju postupka po javnom pozivu. Izvještaj o otvaranju prispjelih prijava isti će dostaviti Općinskom načelniku odmah po obavljenom otvaranju prispjelih prijava a najkasnije u roku od 5 (pet) dana.

 

X – Općinski načelnik općine Bosanska Krupa će na osnovu prijedloga Projektnog tima donijeti Odluku o odabiru korisnika poticajnih sredstava. Na osnovu pomenute Odluke, sa potencijalnim korisnicima iste zaključit će se ugovor o dodjeli kojim će se definisati prava i obaveze davaoca sa jedne i primaoca  poticajnih sredstava sa druge strane.

 

XI – Praćenje realizacije programa dodjele poticaja po ovom javnom pozivu pratiće Projektni tim.

 

XII – Rok za podnošenje prijava na javni poziv je petnaest (15) dana od dana objavljivanja poziva na web  stranici  općine  Bosanska Krupa www.opcinabosanskakrupa.ba i oglasnim pločama Općine Bosanska Krupa.

Javni poziv će se emitovati i u programu Radija Bosanska Krupa.

Prijave  se  podnose  putem  pošte  u  zatvorenim  kovertama s  naznakom:

„Prijava za dodjelu poticajnih sredstava -ne otvaraj“ na adresu: Općina Bosanska Krupa, ul. Terzića b.b., Projektni tim za pripremu i realizaciju Programa poticaja, a može se podnijeti i neposredno predajom zatvorene koverte ovlaštenom službeniku za prijem podnesaka u Centru za pružanje usluga građanima (šalter sala) općine Bosanska Krupa.

Tekst  javnog poziva i potrebnih obrazaca svi zainteresirani mogu preuzeti na Info pultu Centra za pružanje usluga građanima (šalter sala) općine Bosanska Krupa svakim radnim danom od 7:30 do16:00 h, kao i na web stranici općine Bosanska Krupa.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijavni obrazac samozaposlavljanje

Prijavni obrazac – poslodavci

 

OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                                            ___________________

                                                                                                                                           Armin Halitović, dipl. ecc.

 

Najnovije

- Oglas -

Povezani članci