Ministar ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona je Rješenjem broj: 10-38-1538-1/19 od 01.02.2019. godine imenovao Stručnu komisiju za analizu stanja u ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Unsko-sanskog kantona. Komisija je u 90 dana svoga rada obišla sve osnovne i srednje škole na području Unsko-sanskog kantona i utvrdila trenutačan broj učenika u svakom odjeljenju, te trenutačan broj uposlenih u svakoj školi. Također komisija je analizirala i materijalno-tehničke uvjete rada u svim školama u skladu sa Pedagoškim standardim i normativima za osnovno i srednje obrazovanje.

Komisija je utvrdila da postoje značajna odstupanja u pogledu broja učenika koji trenutno pohađaju osnovnu i srednju školu u odnosu na početak ove školske godine, kao i da postoje značajna kršenja Pedagoških standarda i normativa za osnovno obrazovanje prilikom formiranja odjeljenja. Komisija je utvrdila da postoji značajan broj škola koji ne ispunjavaju zakonske uvjete da bi mogle samostalno egzistirati kao škole, odnosno nemaju minimalno 18 odjeljenja ili 396 učenika ukoliko uzmemo da je optimalan broj učenika po odjeljenju 22. Samo nekoliko osnovnih škola ima u prosjeku optimalan broj učenika po odjeljenju dok je velika većina ispod tog broja što je navedeno u dole priloženim tabelama, što znači da imamo u prosjeku 18, 19 ili 20 učenika po odjeljenju u jednoj školi, a što je izuzetno skup sistem obrazovanja jer je broj izvršilaca koji se izračunava na temelju broja odjeljenja i broja učenika izuzetno velik. U dole priloženim tabelama se nalazi broj učenika po svakoj školi i svakom razredu te prijedlog mjera Komisije koje bi bilo neophodno provesti.

Značajan broj područnih škola je potrebno pripojiti centralnoj ili najbližoj drugoj područnoj školi jer ne postoji opravdanost egzistiranja područnih škola sa izuzetno malenim brojem učenika i u lošim uvjetima. Također potrebno je izvršiti i spajanje dvije ili tri osnovne škole u jednu ustanovu koja bi bila u skladu sa zakonskim rješenjima, te u skladu sa Pedagoškim standardima. Komisija je predložila mjere i koje ustanove bi trebalo spojiti, a koje ugasiti, te je predložila novu racionalniju mrežu škola.

Komisja je predložila i novi Pravilnik o tehnološkom višku, na osnovu kojeg bi se brže provodila procedura i koji bi bio efikasniji, te je u njemu ponudila nekoliko načina zbrinjavanja tehnološkog viška uposlenika nakon provedene optimalizacije i racionalizacije mreže škola i dosljedne primjene Pedagoških standarda.

Također, Komisija je stava da bi se javne nabavke prevoza učenika osnovnih škola i javne nabavke energenata za škole trebale provoditi na nivou Vlade USK-a, odnosno centralizirano za sve škole čime bi se ostvarile značajne uštede i skratilo vrijeme nabavke, posebno imajući u vidu da bi to obavljali stručnjaci za javne nabavke kojih u školama nema zbog čega često imamo žalbe na tendere i ponavljanje tendera i procedura i zbog toga kasnjenja u nabavkama, a isto tako i cijene na pojedinačnim tenderima po svakoj školi su znatno veće nego kada bi se jednim tenderom nabavljalo za sve škole.

Uz tabele o broju učenika po svakom razredu u svakoj školi, Komisija predlaže i određene mjere koje bi se trebale provesti u što kraćem roku, a što će dovesti do značajne racionalizacije i optimalizacije mreže škola i poštivanja Pedagoških standarda i normativa. Smatramo da je neophodno i sankcioniranje odgovornih osoba koje su postupale suprotno zakonskim i podzakonskim propisima, a time povećavale broj izvršilaca u školama.

Potpuno suprotnu situaciju imamo kod predškolskog odgoja i obrazovanja. Naime, Vlada Unsko-sanskog kantona je u augustu 2018. godine donijela  Pedagoške standarde i normative za predškolski odgoj i obrazovanje („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 27/18), koji zahtijevaju određena dodatna finansijska izdvajanja u odnosu na troškove finansiranja javnih predškolskih ustanova u skorašnjem proteklom periodu.

Komisija je konstatirala da objekti zadovoljavaju minimalne predviđene prostorne i materijalne uvjete za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja, propisane Pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj i obrazovanje (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 27/2018), međutim broj djece u odgojnim grupama, te broj i stručna sprema stručnih radnika i saradnika ne odgovaraju u potpunosti Pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj i obrazovanje.

Skoro sve odgojne grupe u predškolskim ustanovama na području Unsko-sanskog kantona su popunjene sa maksimalnim brojem djece po grupama, a u nekim odgojnim grupama prelazi čak i maksimalan broj djece strukturiran po uzrasnim grupama, a propisan Pedagoškim standardima i normativima. Sve predškolske ustanovne imaju liste čekanja. Predškolske ustanove na području Unsko-sanskog kantona nisu u mogućnosti provoditi kvalitetan predškolski odgoj i obrazovanje sa postojećim brojem zaposlenih.

Ukupne trenutne kadrovske potrebe javnih predškolskih ustanova USK-a u skladu sa Pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj i obrazovanje su znatno veće od trenutnog broja izvršilaca u javnim predškolskim ustanovama na području Unsko-sanskog kantona koji je 164 uposlenika.

Broj izvršilaca po Pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj i obrazovanje bi trebao biti 206,36 (povećanje za 42,36 u odnosu na trenutni broj). Ovo povećanje se velikim dijelom može riješiti prekvalifikacijom viška uposlenika u razrednoj nastavi u osnovnim školama na području Unsko-sanskog kantona.

U nastavku izvještaja je tabelarni prikaz broja učenika po svakom odjeljenju u svakom razredu u svakoj pojedinačnoj školi, sa naznakom gdje su sve prekršeni Pedagoški standardi i normativi.

PRIJEDLOG OPTIMALIZACIJE – OSNOVNO OBRAZOVANJE

Općina Bosanska Krupa

Pedagoškim standardima za osnovno obrazovanje utvrđeno je da je minimalni broj odjeljenja za redovnu osnovnu školu 18, te da škola može biti organizirana i sa manjim brojem odjeljenja od utvrđenog minimuma pod posebnim okolnostima uz saglasnost  Osnivača.

Podaci o broju odjeljenja i učenika u javnim ustanovama osnovnim školama na području Općine Bosanska Krupa ukazuju na činjenicu da u školskoj 2018/19. godini sve škole  u pogledu broja odjeljenja zadovoljava minimalne uvjete propisane Pedagoškim standardima.

Općina Škola Broj odjeljenja Broj učenika Prsječan broj učenika po odjeljenju
Bosanska Krupa Prva osnovna škola

PŠ Pištaline

PŠ Zalin

PŠ Veliki Radić

18

 

9

2

2

 

369

 

128

26

21

20,50

 

14,22

13

10,50

Druga osnovna škola

PŠ Pilana

PŠ Ostružnica

PŠ Veliki Badić

17

 

9

3

6

286

 

204

51

106

16,82

 

22,66

17

17,66

  OŠ Jezerski

PŠ Mahmić selo

PŠ Tromeđa

 

13

7

2

287

103

30

22,07

14,71

15

OŠ Otoka

PŠ Ljusina

PŠ Baštra

20

2

3

 

 

 

392

32

56

 

 

19,6

16

18,66

 

Drugi značajni pokazatelj koji govori u prilog optimalizacije je broj učenika u školama.  Ako uzmemo u obzir da je prema Pedagoškim standardima za osnovno obrazovanje optimalan broj učenika u odjeljenju 22, optimalan broj učenika za školu koja ima 18 odjeljenja je 396. Kao što vidimo iz gornje tabele ni jedna škola nema u prosjeku optimalan broj učenika po odjeljenju u najmanje 18 odjeljenja, što zapravo predstavlja izuzetno skup sistem obrazovanja.

Stručna Komisija predlaže da se provedu slijedeće mjere optimalizacije i racionalizacije u osnovnim školama na području Općine Bosanska Krupa:

 

– U Prvoj osnovnoj školi (centralna škola) je neophodo u skladu sa Pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje izvršiti racionalizaciju broja odjeljenja i smanjiti postojeći broj odjeljenja za 1, odnosno od 18 odjeljenja koja trenutno postoje potrebno je formirati 17 odjeljenja ( u osmom razredu formirati 2 odjeljenja). U područnoj školi Pištaline može se formirati dvokombinacija u prvom i drugom razredu i umjesto 9 odjeljenja koja trenutno postoje može se formirati 8 odjeljenja. Područnu školu Veliki Radić je potrebno ugasiti odnosno spojiti sa najbližom školom uz osiguranje prevoza za učenike. Područnu školu Zalin je također potrebno ugasiti, odnosno spojiti sa najbližom školom uz osiguranje prevoza učenika. Ovim promjenama formirao bi se optimalan broj odjeljenja i racionalizirala mreža škola, koja bi bila u skladu sa Pedagoškim standardima i normativima, te bi se broj izvršilaca u Prvoj osnovnoj školi smanjio za 10.

U Drugoj osnovnoj školi (centralna škola) je neophodo u skladu sa Pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje izvršiti racionalizaciju broja odjeljenja i smanjiti postojeći broj odjeljenja za 3, odnosno od 17 odjeljenja koja trenutno postoje potrebno je formirati 14 odjeljenja ( u prvom razredu formirati 1 odjeljenje, u četvrtom razredu formirati 1 odjeljenje i u devetom razredu formirati 1 odjeljenje). U područnoj školi Veliki Badić potrebno je ukinuti devetogodišnju područu školu a formirati petogodišnju, učenici od šestog do devetog razreda trebaju ići u centralnu školu uz osiguran prevoz. Ovim promjenama formirao bi se optimalan broj odjeljenja i racionalizirala mreža škola, koja bi bila u skladu sa Pedagoškim standardima i normativima, te bi se broj izvršilaca u Drugoj osnovnoj školi smanjio za 6.

– U osnovnoj školi Jezerski (centralna škola) odjeljenja su formirana u skladu sa Pedagoškim standardima i normativima, devetogodišnju područnu školu u Mahmić selu je potrebno ugasiti odnosno formirati petogodišnju a učenici od šestog do devetog razreda trebaju ići u centralnu školu uz osiguran prevoz. Ovim promjenama formirao bi se optimalan broj odjeljenja i racionalizirala mreža škola, koja bi bila u skladu sa Pedagoškim standardima i normativima, te bi se broj izvršilaca u Osnovnoj školi Jezerski smanjio za 2.

U osnovnoj školi Otoka (centralan škola) je neophodo u skladu sa Pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje izvršiti racionalizaciju broja odjeljenja i smanjiti postojeći broj odjeljenja za 2, odnosno od 20 odjeljenja koja trenutno postoje potrebno je formirati 18 odjeljenja ( u šestom razredu formirati 2 odjeljenja i u devetom razredu formirati 2 odjeljenje). Ovim promjenama formirao bi se optimalan broj odjeljenja i racionalizirala mreža škola, koja bi bila u skladu sa Pedagoškim standardima i normativima, te bi se broj izvršilaca u Osnovnoj školi Otoka smanjio za 3.

Na osnovu izvršene analize osnovnih škola na području Općine Bosanska Krupa možemo utvrditi da trenutno imamo 21 izvršioca više nego kada bi proveli potpune mjere optimalizacije i racionalizacije osnovnih škola na ovom području. Predloženim izmjenama stvorili bi racionalniji, efikasniji i znatno jeftiniji sistem mreže škola, uz dosljednu primjenu Pedagoških standarda i normativa za osnovno obrazovanje prilikom formiranja odjeljenja.

 

 

 

 

 

 

KOMENTARI:
Loading...