Šesta redovna sjednica Vijeća muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, pod predsjedavanjem reisu-l-uleme Husein-ef. Kavazovića, održana je 25. februara 2016. godine u Sarajevu. Pored zamjenika reisu-l-uleme Husein-ef. Smajića i muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, sjednici su prisustvovali i članovi Rijaseta IZ-a.

Vijeće muftija je razmatralo prijedlog i usvojilo vjersko tumačenje nošenja marame/hidžaba u šerijatskom pravu i po ovom pitanju donijelo fetvu o tretmanu marame/hidžaba u učenju islama.

Razmatrajući implikacije zaključka Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, kojim se daje tumačenje zakonskih odredbi o sudovima u kontekstu zabrane nošenja vjerskih simbola i obilježja uposlenim u pravosudnim institucijama, a kojima se diskriminiraju muslimanke koje nose maramu, Vijeće muftija je donijelo fetvu u kojoj se kaže: „Hidžab, odnosno marama koju nose muslimanke jeste vjerska obaveza i odjevna praksa muslimanke propisana osnovnim izvorima islama, Kur’anom i Sunnetom, te Idžmaom.“

U fetvi se dalje ističe da se pojam hidžaba u užem smislu koristi kao sinonim za pokrivanje glave maramom, a u širem smislu kao poseban stil odijevanja koji je u skladu sa islamskim normama. „U odnosu na međunarodne kodifikacije ljudskih prava hidžab spada u domen ispovijedanja vjere. Prema tumačenju naše (hanefijske) pravne škole te većine ostalih pravnih škola i samostalnih mudžtehida, hidžab u širem smislu podrazumijeva pokrivanje cijelog tijela izuzev lica i šaka. Pokrivanje lica (nikab, burka, feredža) ne spada u vjerske obaveze muslimanke“, navedeno je u fetvi.

Hidžab, odnosno mahrama u islamskoj tradiciji ne tretira se kao poseban vjerski simbol i obilježje, kao što to nisu ni ostali odjevni predmeti kojima se pokrivaju drugi dijelovi ljudskog tijela, a koji, također, čine sastavni dio odjevne prakse muslimanke, te stoga ne mogu biti obuhvaćeni zakonskom odredbom o zabrani isticanja vjerskih simbola i obilježja u pravosudnim institucijama.

Podržavajući načelno zakonsku odredbu o zabrani isticanja vjerskih simbola i obilježja u pravosudnim institucijama, kao i princip odvojenosti vjerskih institucija i države, uzimajući u obzir činjenicu da marama koju nose muslimanke ne predstavlja simbol i obilježje islama, Vijeće muftija smatra da bi zabrana nošenja marame ženama muslimankama u pravosudnim i drugim institucijama predstavljala flagrantan oblik diskriminacije i kršenje njihovih vjerskih i ljudskih prava.

Uzimajući u obzir činjenicu da Kur’an na više mjesta izričito naređuje da se prilikom suđenja i svjedočenja primjenjuje princip istine i pravde makar to bilo i protiv bližnje rodbine, jasno je da nema mjesta bojazni da bi nošenje marame, kao manifestacije prava na slobodu vjere, moglo uzrokovati vjerski motivisanu pristrasnost. Nekorektno je i nepravedno pripisivati nekome pristrasnost na osnovu, Ustavom i zakonom zagarantiranog, manifestiranja prava na slobodu vjere, kaže se u fetvi Vijeća muftija.

Zaključci u vezi rasprave o mahrami

Prateći i analizirajući raspravu u javnosti koja se otvorila u povodu slobode izbora muslimanki da nose maramu kao svoju vjersku obavezu, Vijeće muftija je donijelo slijedeće zaključke:

– Naše je historijsko iskustvo pokazalo da je mnogo prisutnija i izraženija opasnost od nacionalno motivirane nego od eventualne vjerski motivirane pristrasnosti.

– Vijeće muftija s indignacijom osuđuje i odbacuje ideološke kvalifikacije i predrasude (o vraćanju u srednjovjekovlje i sl.), netoleranciju pa i govor mržnje koje su iskazivali pojedini učesnici, uključujući i pojedince iz reda sudija i pravnika, u svojim diskusijama i komentarima o pitanju koje se u svim relevantnim pravnim aktima o ljudskim pravima ubraja u osnovna ljudska prava.

– Vijeće muftija daje punu podršku muslimankama u borbi za njihova vjerska i ljudska prava te poziva nadležne nivoe vlasti Bosne i Hercegovine da preispitaju zakonske odredbe o pravosuđu poštujući zakonsku poziciju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini kao jedinog legitimnog tumača učenja i propisa islama u Bosni i Hercegovini.

– Vijeće muftija poziva sve građane Bosne i Hercegovine, posebno predstavnike zakonodavne, izvršne i pravosudne vlasti te vjerske lidere, da daju svoj puni doprinos izgradnji društva tolerancije, suživota, međusobnog razumijevanja i poštovanja.

KOMENTARI:
Loading...