20.3 C
Bosanska Krupa
Petak, 18 Juna, 2021

Sudije u Trebinju koje su “na nišanu” Vukanovića, loše prošle i kod revizora

Okružni sud u Trebinju, čije sudije, na čelu sa predsjednikom ovog suda Bojanom Stevićem žestoko verbalno kritikuje poslanik u NSRS-u Nebojša Vukanović, nije dobro prošao ni u najnovijem objavljenom izvještaju Glavne službe za reviziju javnog sektora RS-a.

Podsjetimo, Vukanovića su policajci PU Trebinje uhapsili u ponedjeljak s obrazloženjem da je narušavao javni red i mir, a nakon što je u kafiću verbalno kritikovao predsjednika Osnovnog suda Milana Bosića, te predsjednika Okružnog suda u Trebinju Bojana Stevića.

Vukanović je sve to i snimio, a njegov video u kojem povišenim tonom poziva sudije da idu na posao u međuvremenu je postao izuzetno viralan.

Nedugo nakon hapšenja Vukanović je pušten na slobodu. Posebna “meta” Vukanovića, kojeg konstatno kritikuje zbog, kako navodi, nerada i zloupotreba je Stević koji je na čelu Okružnog suda u Trebinje čiji izvještaj su objavili revizori.

Revizori tako navode da je predsjednik ovog suda imenovao popisnu komisiju za obavljanje redovnog godišnjeg popisa imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2020. godine i usaglašavanja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem.

Popisna komisija nije sačinila izvještaj o popisu na način da sadrži sve elemente propisane članom 20. Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem imovine i obaveza. Također, prijedlog komisije za popis vezano za otpis neupotrebljivih dijelova imovine, kao i odluka o njihovom otpisu ne sadrže podatke o nabavnoj i sadašnjoj vrijednosti sredstava koja se otpisuju, što nije u skladu sa članom 20. i 21. pomenutog pravilnika.

Nadalje, navode revizori, sistem internih kontrola nije u potpunosti uređen prema dijelu odredbi Zakona o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru RS i Uputstva o načinu i postupku uspostavljanja i sprovođenja sistema finansijskog upravljanja i kontrole.

Sud nije donio akt o upravljanju rizicima kojim se uređuju organizacioni ciljevi i zadaci, procjena rizika i upravljanje rizicima, nije definisao ključne poslovne procese i uspostavio knjigu poslovnih procesa.

Nije izvršena analiza postojećih propisa i na osnovu toga donesena nova pravila i procedure, imajući u vidu da je u proteklom period došlo do značajnih izmjena u zakonskoj i podzakonskoj regulativi iz različitih oblasti. Također, Sud nije uspostavio odgovarajuću pomoćnu evidenciju u vezi sa zaduženjem i naplatom sudskih taksi, novčanih kazni i troškova krivičnog postupka, niti su uspostavljeni interni računovodstveni kontrolni postupci kao pisane procedure o kretanju dokumentacije, ovlašćenja, tok finansijskih transakcija.

Sud nije vršio usaglašavanje evidencija o naplaćenim sudskim taksama, novčanim kaznama i troškovima krivičnih postupka sa evidencijama koje vode Ministarstvo finansija Republike Srpske.

Okružni sud u Trebinju je 28.01.2020. godine donio Odluku o utvrđivanju Plana javnih nabavki za 2020. godinu ukupne vrijednosti od 25.760 КM bez poreza na dodatu vrijednost (u daljem tekstu PDV). Planom su predviđene nabavke roba u vrijednosti od 20.100 КM i usluga u vrijednosti od 5.660 КM provođenjem postupaka direktnog sporazuma.

Prema izvještaju o realizaciji javnih nabavki, provedeno je šest javnih nabavki ukupne vrijednosti 13.750 КM (bez PDV-a), od čega pet nabavki roba i usluga u vrijednosti od 12.710 КM i jedna nabavka robe po posebnoj odluci ugovornog organa u vrijednosti od 1.040 КM.

Revizijskim ispitivanjem utvrđeno je da je izvršena nabavka roba (dijelovi opreme, auto gume, radna odjeća, usluge reprezentacije i poklona) koje nisu planirane, niti su za iste donesene posebne odluke o pokretanju postupka javne nabavke, što nije u skladu sa članom 17. stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 38/14).

Takođe, nije praćeno izvršenje zaključenog ugovora o javnoj nabavci kompjuterskog materijala iz 2019. godine, kao i ugovora za nabavku goriva za motorna vozila iz 2020. godine zbog čega je izvršena nabavka u vrijednosti većoj od ugovorenih, što nije u skladu sa članom 87. Zakona o javnim nabavkama.

Sud nije dostavljao izvještaje o provedenim postupcima nabavki u roku od 30 dana od dana okončanja postupka Agenciji za javne nabavke BiH, što nije u skladu sa članom 75. stav (1) Zakona o javnim nabavkam i članom 9. stav (3) Uputstva o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja izvještaja u postupcima javnih nabavki u Informacionom sistemu ”E-nabavke”.

Dodaj komentar:
- Oglas -

Najnovije

- Oglas -

Povezani članci