Us­ka ve­te­ri­nar­ska i fi­to­sa­ni­tar­na re­gu­la­tor­na slu­žba “Ro­se­ljho­znad­zor” je uve­la pri­vre­me­nu za­bra­nu na uvoz vo­ća i po­vrća iz BiH zbog ne­dos­tat­ka pot­vrde o bez­bje­dnos­ti proi­zvo­da, pot­vrđe­no je “Ne­za­vi­snim”.

Ka­ko je po­jašnje­no, pri­vre­me­na za­bra­na bi­će uve­de­na zbog ne­dos­tat­ka in­for­ma­ci­ja o fi­to­sa­ni­tar­nom sta­tu­su BiH, a za­bra­na se po­se­bno odno­si na uvoz proi­zvo­da pre­ko trećih ze­ma­lja.

Ono što je po­se­bno in­te­re­san­tno je da rus­ka stra­na su­mnja da se pre­ko BiH vrši re­ek­sport vo­ća, ko­je ni­je bh. po­ri­je­kla, jer su pri­mi­je­ti­li ve­će ispo­ru­ke iz BiH u po­slje­dnje vri­je­me.

Sve ovo nam je pot­vrdio i Mir­ko Ša­ro­vić, mi­nis­tar spo­ljne trgo­vi­ne i eko­nom­skih odno­sa BiH, ko­ji je re­kao da su na­kon sas­tan­ka sa slu­žbe­ni­ci­ma iz rus­ke am­ba­sa­de do­bi­li pot­vrdu da se ra­di o pri­vre­me­noj za­bra­ni izvo­za u Ru­si­ju.

 

KOMENTARI:
Loading...