Komisija za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) podržala je načela prijedloga izmjena Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagatelj Predstavnički dom PSBiH.

Predloženom izmjenom Zakona predviđeno je brisanje člana 48. Zakona o platama i naknada u institucijama BiH. U članu 48. Zakona propisano je da “izabrani funkcioneri i nositelji funkcija, nakon prestanka javne funkcije, imaju pravo na naknadu za produženje radnopravnog statusa dok ne steknu radnopravni status kod drugog subjekta ili ne ispune uvjete za penziju, a najduže godinu dana počevši od dana prestanka funkcije“, kao i to da “naknada obuhvata osnovnu neto platu sa dodatkom za minuli rad i poreze i doprinose sukladno propisima koji regulišu ovu oblast“.

Usvojen je, sa preporukama, izvještaj o obavljenoj reviziji učinka o temi: “Transparentnost rada institucija BiH“. Usvojen je i zaključak koji će biti upućen Domu naroda PSBiH, a kojim se zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od šest mjeseci izvijesti Komisiju o planiranim i poduzetim aktivnostima na implementaciji preporuka iz izvještaja, te da o poduzetim aktivnostima upoznaju i Ured za reviziju institucija BiH.

Komisija je usvojila, sa preporukama, izvještaj o obavljenoj reviziji učinka o temi: “Upravljanje carinskim terminalima“. Usvojen je i zaključak koji će biti upućen Domu na izjašnjavanje, kojim se zadužuje Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH i Uprava za indirektno oporezivanje BiH da, u roku od šest mjeseci, izvijeste Komisiju o planiranim i poduzetim aktivnostima na implementaciji preporuka iz izvještaja, te da o poduzetim aktivnostima upoznaju Ured za reviziju institucija BiH.

KOMENTARI:
Loading...