Uloga i značaj rodne ravnopravnosti u poboljšanju ljudske sigurnosti bili su u fokusu završne konferencije Sedmice ravnopravnosti spolova 2015. godine održane danas u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.

Konferencija pod nazivom  “Ljudska sigurnost kroz prizmu rodne ravnopravnosti” okupila je predstavnike vladinih i nevladinih organizacija iz cijele BiH, ambasadore i predstavnike međunarodnih organizacija.

Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Samra Filipović-Hadžiabdić, naglasila je potrebu za rodno-osjetljivijim politikama djelovanja kada se radi o ljudskoj sigurnosti. Žene i muškarci imaju različite sigurnosne potrebe, interese i prioritete i oni se kao takvi moraju uzeti u obzir pri kreiranju sigurnosnih politika, programa i mjera, rekla je Filipović-Hadžiabdić.

Vršilac dužnosti šefa Misije OSCE-a u BiH, Alexander Chuplygin, komentirao je ratificiranje Istanbulske konvencije o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici i izradu revidiranog akcionog plana za provedbu Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1325 „Žene, mir i sigurnost”.

„Ostvaren je značajan napredak u Bosni i Hercegovini. Potrebno je, međutim posvetiti više pažnje i pitanjima provedbe i usaglašavanja kako bi se putem zakonskih propisa, politika djelovanja i akcionih planova postigli željeni rezultati.” istakao je Chuplygin.

OSCE smatra da su ravnopravnost spolova i prava žena sastavni dio sveobuhvatne sigurnosti. Nasilje u porodici, trgovina ljudima, radna eksploatacija, neadekvatno učešće u politici i nedovoljna zastupljenost žena u sigurnosnom sektoru ostaju ključna pitanja u Bosni i Hercegovini.

Sedmica ravnopravnosti spolova u Parlamentaroj skupštini Bosne i Hercegovine predstavlja zajedničku inicijativu Agencije za ravnopravnost spolova BiH,  Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma BiH i Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Veliki broj nevladinih organizacija, ambasada i međunarodnih organizacija je održao niz aktivnosti koje su imale zajednički cilj da ojačaju ulogu žena u svim sferama života u Bosni i Hercegovini.

KOMENTARI:
Loading...