Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva finansija i trezora o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 30.6.2016. godine i dostavit će je Parlamentarnoj skupštini BiH. Ukupna javna zaduženost BiH 30. juna ove godine iznosila je oko 11,9 milijardi KM i smanjena je za 19,55 miliona KM u odnosu na isti period prethodne godine.

Učešće javnog duga u BDP-u iznosi oko 39,4 posto (prema rashodovnom metodu), odnosno 41,5 posto (prema proizvodnom metodu), što potvrđuje da je BiH najmanje zadužena zemlja u regionu i Evropi, prenosi Patria.

U ukupnom stanju javne zaduženosti Federacija BiH participira sa 54,76  posto, Republika Srpska sa 44,57 posto, Distrikt Brčko sa 0,21 posto  i institucije BiH sa 0,46 posto.

Vanjski dug BiH iznosio je oko 8,36 milijardi KM i smanjen je za 51,06 miliona KM u odnosu na 30.6.2015. godine.

U ukupnom stanju vanjske zaduženosti 30. juna ove godine, po osnovu novih kredita 52,14 posto se odnosi na kredite usmjerene za realizaciju infrastrukturnih projekata, a od ukupno povučenih sredstava u periodu januar – juni 2016. godine, 66,89 posto se odnosi na infrastrukturne projekte.

U periodu 1.1.- 30.6.2016. godine, dospjele obaveze po vanjskom državnom dugu servisirane su redovno, u ukupnom iznosu 332,31 miliona KM, od čega se na otplatu glavnice odnosi 273,16 miliona KM ili 82,2 posto, a na otplatu kamate, servisnih i drugih troškova 59,15 miliona  KM ili l7,8 posto.

Unutrašnja zaduženost BiH na dan 30.6.2016. godine iznosila je oko 3,56 milijardi KM i povećana je za 0,89 posto u odnosu na isti period prethodne godine. U ukupnom iznosu unutrašnje zaduženosti Federacija BiH učestvuje sa 36,98 posto, Republika Srpska sa 62,90 posto, te Brčko Distrikt sa 0,12 posto.

RASPODJELA KLIRINŠKOG DUGA RUSKE FEDERACIJE PREMA BiH 

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma  između Vijeća  ministara  Bosne  i  Hercegovine  i  Vlade  Ruske  Federacije  o  reguliranju  obaveza bivše SSSR po obračunima vezanim za robni promet između bivšeg SSSR-a i bivše SFRJ, koji prate pozitivna mišljenja svih institucija u BiH, uključujući i entitetske vlade.

Prema Osnovama, klirinški dug Ruske Federacije prema Bosni i Hercegovini iznosi 125.157.834,38 američkih dolara. Od ovog iznosa Federacija BiH bi dobila 72.591.543,94 američkih dolara ili 58 posto, Republika Srpska 36.295.771,97 američkih dolara ili 29 posto, institucije BiH 12.515.783,44 američkih dolara ili 10 posto, a Brčko Distrikt 3.754.735,03 američkih dolara ili tri posto.

Predloženi omjer odgovara zakonskom rješenju o raspodjeli, namjeni i korištenju finansijskih sredstava dobivenih na osnovu Aneksa ,,C“ unutar BiH. Ministarstvo finansija i trezora dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar finansija i trezora.

KOMENTARI:
Loading...