Prijava na konkurs za posao u državnoj službi predstavlja stres svim optimističnim građanima koji sakupe dovoljno hrabrosti i odluče aplicirati za rad u državnim institucijama.

Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovina organ je koji je zadužen da u skladu sa Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine raspisuje konkurse u ime državnih institucija.

Aplikant je dužan prilikom prijave na konkurs za posao dostaviti potvrdu o odgovarajućoj stručnoj spremi. To podrazumijeva dostavljanje kopija ovjerenih diploma, a odnedavno Agencija od aplikanata koji su završili cikluse Bolonjskog sistema studiranja traži i dostavljanje ovjerenih dodataka diplomi na kojim se nalazi prepiska svih položenih ispita tokom studija.

Kopije diploma i dodataka diplomi aplikant je dužan ovjeriti u nadležnim ustanovama, odnosno u općinama, što često podrazumijeva višesatno stajanje u redovima.

Ukoliko aplikantu nije izdat dodatak diplomi, on će se morati pismenim putem obratiti upravi fakulteta na kojem je stekao diplomu, te zamoliti da mu se izda posebno uvjerenje da dodatak diplomi nije uopšte izdat ni za jednog diplomca. Ova procedura obično potraje nekoliko dana.

Uvjerenja o diplomiranju starija od godinu dana ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog studija.

Jedna država, dva entiteta…

Agnecija za državnu službu traži od kandidata i dostavljanje uvjerenja o državljanstvu koje nije starije od šest mjeseci. U specifičnom položaju se nalaze oni koji žive u jednom od bh. entiteta, a rođeni su u drugom entitetu.

Uprkos činjenici što su građani i entiteta Republika Srpska i Federacija BiH državljani BiH, oni uvjerenja o državljanstvu moraju vaditi na teritoriji entiteta u kojem su rođeni.

Naprimjer, kandidat koji je rođen u Banjoj Luci, a živi u Sarajevu ima dvije opcije putem kojih može doći do uvjerenja o državljanstvu.

Prva je da se uputi u Banju Luku te u općini rođenja izvadi uvjerenje o državljanstvu. Druga je da telefonom pozove matični ured u Banjoj Luci te zamoli uposlenike da verifikuju njegovo uvjerenje o državljanstvu u smislu da ga može izvaditi u bilo kojoj općini na teritoriji entiteta Republika Srpska. U praksi postupak verifikacije traje jedan dan, nakon čega se kandidat morati uputiti u najbližu općinu u entitetu rođenja, gdje će mu biti omogućeno izdavanje uvjerenja.

U slučaju da kandidat živi u Sarajevu, najbliže općine u kojima bi mogao preuzeti verifikovano uvjerenje o državljanstvu jesu općine Istočno Sarajevo i Istočna Ilidža. Matični ured u Općini Istočno Sarajevo radi do 13 sati, dok matični ured u Općini Istočna Ilidža radi do 15 sati. Kratko radno vrijeme predstavlja posebnu prepreku aplikantima, a posebno onim koji su u trenutku apliciranja u radnom odnosu.

U pogledu dokazivanja državljanstva Agencija precizira da ne treba dostavljati ličnu kartu, nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno uvjerenje starije od šest mjeseci. Također, adekvatnim uvjerenjem o državljanstvu ne smatra se ni rodni list građanina, isto kao ni prijava mjesta prebivališta, uprkos činjenici što i na prijavi mjesta prebivališta piše državljanstvo građana.

Kandidat je dužan Agenciji dostaviti i uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu, odnosno javnom ispitu. Kandidati koji nemaju položen stručni upravni ispit, prije pristupanja stručnom ispitu dužni su polagati javni ispit.

Javni ispit na kojem je kandidat zadovoljio važi samo za konkretan javni konkurs, o čemu se ne izdaje uvjerenje.

Porezne uprave i zavodi za zapošljavanje ne izdaju potvrde o radnom iskustvu

Posebno zanimljivo je dokazivanje radnog iskustva. Naime, u pogledu radnog iskustva ističe se kako se ne smiju dostavljati radne knjižice, ugovori o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovori o djelu, ugovori, rješenje ili odluka o zasnivanju radnog odnosa, sporazumi, rješenja ili odluke o prestanku radnog odnosa.

Agencija za državnu službu traži dostavljanje potvrde u kojoj decidno trebaju biti navedene osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta, odnosno stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostali relevantni podaci za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

Porezne uprave i zavodi za zapošljavanje ne izdaju takvu vrstu uvjerenja, što u prijevodu znači da bi kandidat morao tražiti potvrde bivših poslodavaca o angažmanu, što predstavlja ozbiljnu prepreku ako uzmemo u obzir da radno iskustvo može biti stečeno van BiH, ili eventualno da poslodavac može odbiti izdavanje uvjerenja.

Često državne institucije traže i uvjerenja o poznavanju rada na računaru, te određeni stepen poznavanja stranog jezika.

Na kraju, svi kandidati koji budu uspješni na pismenom dijelu stručnog ispita obavezni su na usmeni dio stručnog ispita donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka protiv njih, ne starije od tri mjeseca, koje se ne dostavlja zajedno s drugim dokumentima.

Nakon toga državne institucije sa spiska biraju najstručnije kadrove koje će uposliti u bh. administraciji.

KOMENTARI:
Loading...